Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-IMB)

FSI-RD8Ak. rok: 2011/2012

Výuka je v tomto předmětu zaměřena tak, aby posluchači na vysoké odborné úrovni byli schopni vypracovat diplomový projekt a obhájit ho. Jsou seznámeni s metodologii a technikou vědeckého bádání, s realizací rešeršních činností, s obsahovou a formální stránkou diplomové práce. V základních rysech jsou seznámeni s etikou vědecké činnosti a s etikou písemného a ústního projevu. Jsou upozorněny na podstatné obsahové chyby, které se mohou v vyskytnout v diplomové práci. Je demonstrován způsob obhajoby diplomové práce. S každým posluchačem je konzultován název jeho diplomové práce a její obsahová náplň.

Výsledky učení předmětu

Získání informací o systémovém přístupu k realizaci diplomového projektu, k jeho obsahové, strukturní a formální stránce, a o způsobu obhajoby diplomového projektu.

Prerekvizity

Znalosti problematiky řešené v rámci diplomového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Janíček P., Ondráček E.: Řešení problémů modelováním. Skriptum VUT v Brně, FS, PC-DIR Real, 1998.
Janíček P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Individuální pohovor s každým posluchačem o jeho diplomovém projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je pozvednout diplomové projekty na systémovou úroveň.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast se vyžaduje, kontrola docházky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Charakteristiky a členění vědeckých prací.
2.Charakteristiky diplomového projektu.
3.Systémové pojetí diplomového projektu.
4.Problémové situace a problémy – vymezení a komplexní analýzy
5.Přístupy a metody k řešení problémů.
6.Metody logické, systémová analýza.
7.Statistické metody, modelování.
8.Vytváření systémů podstatných veličin na soustavách – tvorba dílčích modelů.
9.Struktura a metodologie výpočtového modelování.
10.Problematika věrohodnosti výsledků modelování.
11.Obsahová stránka diplomového projektu.
12.Formální a jazyková stránka diplomového projektu.
13.Obhajoba diplomového projektu.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Charakteristiky a členění vědeckých prací.
2.Charakteristiky diplomového projektu.
3.Systémové pojetí diplomového projektu.
4.Problémové situace a problémy – vymezení a komplexní analýzy
5.Přístupy a metody k řešení problémů.
6.Metody logické, systémová analýza.
7.Statistické metody, modelování.
8.Vytváření systémů podstatných veličin na soustavách – tvorba dílčích modelů.
9.Struktura a metodologie výpočtového modelování.
10.Problematika věrohodnosti výsledků modelování.
11.Obsahová stránka diplomového projektu.
12.Formální a jazyková stránka diplomového projektu.
13.Obhajoba diplomového projektu.