Detail předmětu

Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET)

FSI-0PPRAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností a zkušeností řešením konkrétního problému, zadaného průmyslovým podnikem. Konkrétní téma si student buď zajistí zcela samostatně, nebo kontaktuje garanta předmětu, se kterým dohodne případný výběr z témat, jež jsou k dispoizici. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v konkrétních podmínkách výrobní praxe. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, seznámí se se způsobem fungování firmy, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci. V řadě případů si doplní také odborné jazykové kompetence.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia a předem zajištěné téma průmyslového projektu. Předmět je přípravou na řešení diplomového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

S ohledem na konkrétní zadání
S ohledem na konkrétní zadání, by instructions of supervisor

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Koordinátor projektů: Ing. Vladimír Fuis, Ph.D., fuis@fme.vutbr.cz, tel: 5 4114 2891

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.
Poznámka: Student může provést volbu předmětu "Průmyslový projekt" teprve v okamžiku, kdy má zajištěno téma práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projektově orientovaná praxe probíhá dle instrukcí pověřeného pracovníka ústavu (koordinátora spolupráce s podniky).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-MET , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky na ústavu po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku.