prof. Ing.

Vladimír Adamec

CSc.

FCH, ÚCHTOŽP – profesor

+420 54114 9434
Vladimir.Adamec@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1980 - Ing. (Mendlova univerzita v Brně)
1991 - CSc. (VÚMOP Praha)
2007 - doc. (VSB TU Ostrava, obor Bezpečnost průmyslu)

Přehled zaměstnání

1980 - VÚMOP Praha (vedoucí oddělení)
1991 - AOPK ČR Praha
1992 - EKO-CENTRUM Brno
1996 - CDV (vedoucí sekce ŽP)
1999 - PřF MU (odborný asistent)
2000 - CDV (vedoucí sekce ŽP)
2007 - CDV, v.v.i. (náměstek ředitele pro VaV, vedoucí oblasti hodnocení a řízení rizik)
2012 - ÚSI VUT v Brně (vedoucí odboru rizikového inženýrství, tajemník pro vnější a zahraniční vztahy) 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Identifikace, analýza a snižování, resp. odstraňováním rizik v inženýrských oblastech
 • Environmentálními a zdravotními riziky anorganických a organických škodlivin  pocházejících z antropogenní činnosti
 • Metodologie a strategie hodnocení vlivů antropogenních činností na životní prostředí (EIA/SEA)
 • Udržitelná doprava
 • Environmentální bezpečnost

Akademické stáže v zahraničí

1993 - Velká Británie (University of East London)
1995 - Španělsko (Universidad de la Laguna Tenerife)
1996 - Německo (Perkin-Elmer Ltd.)
2004 - Holandsko (Ministry of Transport, Public Works and Water Management)
2005 - Německo (BAST  - Bundesanstalt für Straßenwesen)   

Univerzitní aktivity

2012 - dosud, vedoucí odboru rizikového inženýrství
2012-2014 - tajemník pro studijní záležitosti
2013 - předseda Rady NMSP Rizikové inženýrství
2014- tajemník pro vnější a zahraniční vztahy

Projekty

 • Systém preemptivní bezpečnostní analýzy silničních uzlů a dopravního proudu. TH02010882. (2017 - 2019)
 • Patologie a etiologie vodohospodářských staveb ve vztahu k životnímu prostředí. ÚSI-J-17-4527. (2017)
 • Hodnocení environmentálních faktorů ve vztahu k oceňování majetku. ÚSI-J-16-3800. (2016)
 • Kategorizace škod na životním prostředí pro potřeby znalecké činnosti. ÚSI-J-16-3771. (2016)
 • Systémový přístup k hodnocení zranitelnosti složek životního prostředí při stanovení výše škod způsobených nebezpečnými chemickými látkami. ÚSI-J-15-2866. (2015)
 • Databáze chemického složení pneumatik vozidel v ČR. FCH/ÚSI-J-15-2807. (2015)
 • Návrh metodiky stanovení výše škod na životním prostředí způsobené haváriemi na pozemních komunikacích. ÚSI-J-14-2554. (2014)
 • Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení. MŽP ČR, č. SPII 1a 10 45/07. (2007-2011)
 • Emise persistentních organických polutantů z dopravy. MD ČR, č. CG912-081-520. (2009-2010)
 • Morfologická, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu. MŽP ČR, č. SP/1A3/55/08 (2008-2010)
 • Výzkum účinnosti implementace cílů Strategií udržitelného rozvoje do územního plánování. NVF, (Norské fondy), č. A/CZ0046/1/0015. (2008-2009)
 • Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí při výstavbě a rekonstrukcích silniční a železniční sítě v ČR. MD ČR, č. 1F83B/080/910. (2008-2009)
 • Zhodnocení dopadů alternativních paliv v dopravě na kvalitu ovzduší a změny klimatu v závislosti na scénářích vývoje dopravy v České republice. MŽP, č. SP/1a1/45/07.(2007-2011)
 • ASSET – Assessing Sensitiveness to Transport. 6th RTD Framework Programme. (2007 – 2009)
 • Využití indikátorů pro hodnocení regionálního rozvoje udržitelné dopravy. MD ČR, č. CG712-093-520). (2007–2009)
 • Metodika stanovení emisního toku silniční dopravy pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. MD ČR, č. 1F54H/099/520. (2005-2008)
 • Particulate matter: Properties related to health effects. COST 663. (2005-2008)
 • Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi. MD ČR, č. 1F54H/098/520. (2005-2008)
 • Měření a výpočty emisních faktorů nelimitovaných polutantů při spalování směsných biopaliv v závislosti na jejich složení a provozních režimech. MD Ř, č. 1F54G/104/520. (2005- 2006)
 • Zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních letišť. MD ČR, č. 1F52B/103/520. (2005-2007)
 • Posouzení ekologické únosnosti území ve vztahu k dopravě. MŠMT ČR, č. P04OC350.001. (2004- 2006)
 • Udržitelná doprava – šance pro budoucnost: 5. Doprava a životní prostředí.. MD ČR,  č. 04499457501. (2004-2007)
 • Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003 Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Czech Republic. (2003-2009)
 • Enabling Activities to Facilitate Action on the Implementation of the Stockholm Convention on Persist Organic Pollutants in the Czech Republic. GEF, GF/CEH/01/003. (2003 – 2004).
 • Vstupní data pro dynamický model hodnocení rizik a vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na životní prostředí. MŽP ČR, č. VaV 740/4/03. (2003-2005)
 • Integrated assessment of environmental impact of traffic and transport infrastructure. COST 350. (2002-2003)
 • Stanovení postupu při realizaci závazků ČR přijatých v rámci mezinárodních konferencí v oblasti vlivu dopravy na stav životního prostředí. MD ČR, č. CE 801 210 110. (2001 - 2005)
 • New Monitoring and Signal Technologies and Equipment in Transport. Project Leonardo da Vinci. (2001-2002)
 • Výzkum zátěže životního prostředí z dopravy. MD ČR, č. CE 801 210 109. (2001 – 2005)
 • Habitat fragmentation due to transportation infrastructure. COST 341. (1998-2003)
 • Výzkum spolehlivosti a bezpečnosti silniční dopravy včetně jejího vlivu na životní prostředí ve vztahu k trvale udržitelné mobilitě. Z2/2 Snižování účinků dopravy na životní prostředí. MD ČR, č. E01/98:Z2. (1999-2005)
 • Stabilizace a postupné snižování zátěže životního prostředí z dopravy v České republice. MDS ČR, č. S401/330/601. (1998-2001)
 • Identifikace rizik pro životní prostředí. MŽP ČR  č. 340/1/96. (1997-1998)
 • Chemical time bombs: Long term environmental sisks for soils, sediments and groundwater in the Danube C.A., A 2.2. Contamination of soils and sediments within the catchment area of the Moravia river. PHARE, Foundation for Ecodevelopment „Mindial Alternatief“ – VROM NL/0204. (1991 – 1992)
 • Chemical time bombs. Long term environmental risks for soils, sediments and groundeater in the Danube C. A., B 5.2. Criterions of evaluation and the map of resistance of soils against acidification. PHARE, Foundation for Ecodevelopment „Mondial Alternatief“ – VROM NL/0204. (1991 – 1992)
 • Vliv fyzikálních vlastností půd na pohyb a transformaci znečišťujících látek. MZVž ČSR, č. V I-1-4-01/02. (1987-1990 )
 • Kontaminace půd a rostlin cizorodými látkami a možnosti omezování škodlivých účinků. MZVž ČR č. A12-329-822-01/04. (1987-1990)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

154

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

125

Citace ostatní (bez autocitací)

75