doc. Ing.

Tomáš Návrat

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – docent

+420 54114 2861
navrat@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2015, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2004 - 2005 strojírenský technik, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně
 • 2005 - dosud, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor statiky, pružnosti a pevnosti

Pedagogická činnost

 • Statika
 • Pružnost a pevnost I
 • MKP v inženýrských výpočtech
 • Základy teorie spolehlivosti

Vědeckovýzkumná činnost

 • Biomechanika kyčelního kloubu a páteře
 • Biotribologie náhrad kloubů
 • Výpočtové modelování metodou konečných prvků

Univerzitní aktivity

 • 2008 - dosud, Člen Akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2010 - dosud, člen České společnosti pro mechaniku

Projekty

 • FP 320018 Napěťově-deformační analýza různých typů povrchové náhrady kyčelního kloubu, 2004
 • BD 134 3018, Srovnávací analýza deformačně-napěťových stavů v kyčelním kloubu fyziologickém, s aplikovanou klasickou THR a s aplikovanou totální povrchovou náhradou, 2005
 • GAČR 101/01/0974, Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotézy a jejich řešení modelováním, 2002-2004
 • MSM262100024, Výzkum a vývoj mechatronických soustav, 2002-2004
 • GAČR 101/05/0136, Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka, 2005-2007
 • MSM0021630518 - Simulační modelování mechatronických soustav, 2005-2010
 • Projekt ESF č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285, Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti, 2006-2008
 • FRVŠ 2633/2008/Ab „Vybudování učebny pro výuku počítačově orientovaných předmětů mechaniky“, 2008
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, 2009-2012
 • CZ.1.07.2.4.00.12.0030, Kooperační síť pro strojní inženýrství, 2009-2012
 • MPO FR-TI1/185, Přemístitelné nůžky na šrot, (2009-2010)
 • FRVŠ 1086/2010 Aa, Modernizace laboratoře experimentální mechaniky, 2010
 • IGA MZ ČR NS9620 - Obnova aktivního pohybu v lokti u tetraplegických pacientů (2009-2010, MZ0/NS)
 • FRVŠ 2955/2010 G1, Vytvoření experimentální ukázkové úlohy modelu zatěžování proximální části stehenní kosti, 2010
 • FR-TI3/441, Vývoj klikového střihacího lisu s novým pohonem, 2011
 • FRVŠ 2889/2011 F1a, Počitačová podpora experimentu
 • FRVŠ 1020/2012 Aa, Vybudování laboratoře biomechaniky kosterní soustavy člověka

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

216

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

174

Citace ostatní (bez autocitací)

10