Ing.

Martin Lisý

Ph.D.

FSI, NCK en - SEI

+420 54114 2582
lisy@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 – 2002: inženýrské studium na VUT FSI v Brně, odbor Tepelných a jaderných energetických zařízení
 • 2002 – 2009: doktorské studium na VUT FSI v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2/2005 – 7/2005: Stroj. technik pro technický rozvoj VaV, VUT FSI v Brně
 • 7/2005 – 9/2009 : Asistent na Ústavu procesního a ekologického inženýrství, VUT FSI v Brně
 • 10/2009 – 12/2011: Odborný asistent na Ústavu procesního a ekologického inženýrství, VUT FSI v Brně
 • 1/2012 – dosud: Odborný asistent na Energetickém ústavuí, VUT FSI v Brně

Pedagogická činnost

Vybrané závěrečné práce:

 • KUREČKOVÁ, A.: Optimalizace peletového kotle pro spalování agropelet. Brno, 2019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
 • KREJČIŘÍK, J.: Dvoukomorový roštový kotel pro spalování digestátu. Brno, 2019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
 • NEJERÁL, M.: Agropelety jako palivo. Brno, 2019, 56 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
 • KUREČKOVÁ, A.: Spalování pelet z kávy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2017. 53 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • SEDLÁČEK, D.: Analýza energetického využití kávových pelet. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. 67 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Lisý, Ph.D..
 • UHRÍK, P.: Vliv vybraných vlastností paliva na provoz biomasového kotle. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 49 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D..

Akademické stáže v zahraničí

 • 12.05.2016 - 14.06.2016

  Limerick - Ireland
  pracovní stáž - University of Limerick, Department of Chemical and Environmental Sciences, Ireland

 • 17.08.2017 - 24.08.2017

  Vigo - Spain
  pracovní stáž - University of Vigo, Heat Engines and Thermal Machines Division, Spain

 • 22.08.2018 - 30.08.2018

  Limerick - Ireland
  pracovní stáž - University of Limerick, Department of Chemical and Environmental Sciences, Ireland

 • 02.05.2019 - 28.05.2019

  Trondheim- Norsko
  pracovní stáž - NTNU - SINTEF Energy Research, Norway

Spolupráce s průmyslem

2019 - Inovační voucher - „Měření a optimalizace kotle EKG“ pro společnost GEMOS CZ, spol. s r.o.

2018 - Inovační voucher - „Vysoteplotní odlučovač tuhých znečištujících látek“ pro společnost AXIOM TECH s.r.o

2018 - Inovační voucher - „Vývoj a testování zplynovacího kotle“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.

2018 - Realizace spalovacích zkoušek, EVECO s.r.o

2017 - Inovační voucher - „Optimalizace spalovací komory kotle s automatickým podávání paliva“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.

2017- Test gasifikace pyrolýzního zbytku z agropelet ve fludním zplynovaci s přídavkem páry - AXIOM TECH s.r.o

2017 - Inovační voucher - „Návrh testovací stendu pro vývoj teplovodních krbů a kamen“ pro společnost BEF Home, s.r.o

2017 - Inovační voucher - „Optimalizace spalovací komory kotle EKONOMIC s automatickým podávání paliva (dřevních pelet)“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.

2017 - Inovační voucher - „Vývoj a testování směšovací komory“ pro společnost GEMOS CZ, spol. s r.o.

2016 - Inovační voucher - „Výzkum vlivu terciálního vzduchu na spalovací proces a matematické modelování distribuce terciálního spalovacího vzduchu“pro společnost GEMOS CZ, spol. s r.o.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002 – 2.místo v soutěži diplomových prací v rámci konference EEBW –Energy Efficiency Bussiness Week - pořádané společností SEVEn o.p.s.-5.7.11.2002,Praha
 • 2006 - Diplom za vynikající umístění v kategorii "Konstrukce" v soutěži vědecko-výzkumných prací doktorandů FSI 2005
 • 2006 - 1. místo ve Studentské kategorii soutěže inovačních projektů o cenu HIGH-TECH 2006 v rámci konference HIGH-TECH OSTRAVA 2006
 • 2009 - 1. místo v kategorii ENERGETIKA na v rámci konference ERIN 2009, Ostrava
 • 2011 Best Poster Award - International Nordic BIOENERGY 2011, Jyväskylä, Finland

Projekty

 • Řešitel za VUT: OP VVV - "Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií" - BIOCCS - Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
 • Řešitel: projekt TAČR - TH02020032 -„Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů", 2017-2020“
 • Spoluřešitel: projekt TAČR - TK02020067 - „Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky“, 2019-2022
 • Spoluřešitel: projekt TAČR - TH04030267 - „Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW“, 2019-2022
 • Spoluřešitel: projekt TAČR - TH02030260 - „Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv biomasy“, 2016-2019
 • Spoluřešitel: projekt TAČR -TH02020025 - „Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy“, 2016-2019
 • Spoluřešitel: projekt MPO-TIP FR-TI4/353 Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu.
 • Hlavní řešitel: Fond rozvoje vysokých škol č. 1524/2004 „Studie vlivu roštu na fluidní lože zplyňovacího zařízení“
 • Spolupráce na řešení projektu: Grantová agentura České republiky 101/06/0650: Výzkum čištění energoplynu
 • Člen doktorského týmu projektu „Energie z biomasy“, GAČR 101/03/H064
 • Podíl na řešení projektů:
 • EUREKA OE 146: Horký filtr na čištění plynu vyrobeného zplyňováním
 • Grantová agentura České republiky 10/04/1278: Energetické parametry biomasy
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021630502 „Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy“