Ing.

Karel Slámečka

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

+420 54114 2812
slamecka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Karel Slámečka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Přesná mechanika a optika
 • 1998, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 2006 - dosud, vědeckovýzkumný pracovník, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 2001 - dosud, výuka teoretických cvičení z předmětů Fyzika I, II

Vědeckovýzkumná činnost

 • Kvantitativní fraktografie - analýza topografie lomových povrchů a vývoj příslušného softwaru
 • Multiaxiální únava inženýských materiálů - výzkum a aplikace multiaxiálních kritérií životnosti

Akademické stáže v zahraničí

 • 2007 - tříměsíční pobyt v mezinárodní firmě Sandvik AB, Sandviken, Švédsko.
 • 2005 - roční studijní pobyt na Department of Materials, Queen Mary, University of London (projekt Marie Curie Training Sites).
 • 2002, 2003 - dvoutýdenní a měsíční pobyt na Erich Schmid Institute of Materials Science, Leoben. 
 • 2002 - měsíční vzdělávací pobyt na Žilinskej univerzitě v Žilině na Slovensku.

Projekty

 • Únava aktuátorů z vysokoteplotních slitin s tvarovou pamětí NiTiX /FACT/,  GAP107/12/0800 (2012-2015, hlavní řešitel RNDr. Petr Šittner, CSc.) 
 • Vztah mezi chemickým složením hranic zrn a lomovými charakteristikami ve slitinách bcc železa, GAP108/12/0144 (2012-2014, hlavní řešitel prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.)  
 • Žárový proces přípravy a vysokoteplotní strukturní stabilita nanokrystalických termálních bariér,  GAP107/12/1922 (2012-2014, hlavní řešitel prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.) 
 • Multimediální atlas mikrostruktur kovových materálů, FRVŠ 1391/2009/F1/d (2009, hlavní řešitel Ing. Lenka Klakůrková, PhD.)
 • 3D analýza morfologie povrchů generovaných únavovým zatěžováním, GA106/08/P366 (2008-2010, hlavní řešitel Ing. Karel Slámečka, PhD.)
 • Simulační modelování mechatronických soustav, MSM0021630518 (2005-2008, hlavní řešitel doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.) 
 • Aplikace kvantitativní fraktografie a stereologie na analýzu šíření trhliny při biaxiální únavě, GA106/05/0550 (2005-2007, hlavní řešitel prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.)
 • Bilaterární česko-rakouský grant Aktion 41p3 (2004-2005, řešitelé prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc., Univ. Prof. Dr. Reinhard Pippan)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

65

Citace ostatní (bez autocitací)

4