Detail publikace

Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi

KUSÁK, I. LUŇÁK, M.

Originální název

Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi

Anglický název

Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Beton se pro svoji vysokou schopnost odolávat působení tlakových sil a pro svoji trvanlivost je široce používán jako hlavní konstrukční materiál v moderních konstrukcích. Beton má však i některé nedostatky. Jedním z nich je omezená houževnatost, respektive křehkost, kvůli které se mohou betonové konstrukce zřítit náhle nebo dokonce explozivně. Tento problém narůstá s pevností betonu a velikostí konstrukcí. Pokud je mez pevnosti byť jen lokálně překročena, může dojít ke katastrofě, a to bez předchozího varování, tj. bez plastické deformace předcházející zřícení. Působení zvýšených teplot tento problém umocňuje. Monitorování strukturních změn při tepelném namáhání je velmi důležité například pro určení spolehlivosti celé konstrukce. Metoda, která byla pro toto monitorování využita se jmenuje impedanční spektroskopie. Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu. Vývoj elektrických parametrů a permitivity v jednotlivých teplotních oblastech spolehlivě poukazuje na tyto strukturní změny a tedy i konstrukční spolehlivost.

Anglický abstrakt

The concrete is for its high ability to resist the action of compressive force and for its durability widely used as the main structural material in modern construction. Concrete, however, has some shortcomings. One of them is limited toughness, or brittleness, due that the concrete structure can collapse suddenly or even explosively. This problem increases with the size and strength of concrete structures. If is the breaking limit locally exceeded, can result in disaster, without prior warning, ie without plastic deformation prior to collapse. Effects of hight temperatures amplifies this problem. There are a number of large concrete structures such as television towers, dams, bridges, protective covers nuclear power plants that are at risk of exposure to high temperatures, whether as a result of fire, nuclear accident or terrorist attack. Exposure to high temperatures can be a shock (rapid heating or rapid cooling) or long term. If the concrete is exposed to high temperatures, changing its mechanical and chemical behavior, especially holiday tensile and compressive strength, elastic modulus and Poisson's ratio, and more. These changes depend on the rate of change of temperature, extremes of temperature, duration of the fire and the type of concrete. The monitoring of structural changes in the thermal stress is very important, for example for determining the reliability of the whole structure. The method that was used for this monitoring is called impedance spectroscopy. Based on the Debye theory of dielectric the models were created, their applications and received parameters measured dielectric material is characterized and discussed the uniqueness of determining the values of model parameters. Development of electrical parameters and permittivity at each temperature areas reliably show this structural changes and thus the structural reliability.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie, tepelné namáhání, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztráty, polarizační ztráty

Klíčová slova v angličtině

impedance spectroscopy, dielectric losses, loss factor, conductivity losses, polarization losses

Autoři

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.

Rok RIV

2013

Vydáno

1. 11. 2013

Nakladatel

BETIS

Místo

Praha-Běchovice

ISBN

978-80-214-4799-8

Kniha

Defektoskopie 2013 NDE for Safety

Strany od

77

Strany do

85

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT102724,
  author="Ivo {Kusák} and Miroslav {Luňák}",
  title="Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi",
  booktitle="Defektoskopie 2013 NDE for Safety",
  year="2013",
  pages="77--85",
  publisher="BETIS",
  address="Praha-Běchovice",
  isbn="978-80-214-4799-8"
}