Detail projektu

Sociální bydlení

Období řešení: 01.01.1998 — 31.12.2000

O projektu

Termín “sociální bydlení“ nedefinuje formu bytů, ale jejich dostupnost sociálně slabším vrstvám obyvatelstva. Tato stránka problému je řešena na úrovni politické, je součástí koncepce bytové politiky . V architektonické typologii jde o malometrážní byty v ekonomické výstavbě domů , vhodné především pro mladá manželství, neúplné rodiny a soběstačné osoby v penzijním věku. Specifickými skupinami, které zasluhují zvláštní pozornosti, jsou handicapovaní občané, geronti vyžadující různou míru péče, osamělé matky s dětmi, etnické menšiny a skupiny na okraji společnosti -bezdomovci, narkomani, občané navracející se z výkonu trestu, apod. Při rozsáhlosti vymezeného tématu jsme se návrhu přiměřeného bydlení pro tyto skupiny obyvatelstva dotkli jen okrajově. Ve vlastních pracích teoretických i projekčních a především v práci se studenty se řešitelé zaměřili na hledání odpovídající typologické formy domů, vhodných dispozic bytů úměrné velikosti a dostatečného komfortu. Práce reagující na společenskou objednávku, spolu se zkušenostmi získanými v zahraničí a přehledem informací publikovanými v časopisech, odborné literatuře, případně dostupných v elektronických mediích spolu s informacemi o akcích,vztahujících se k danému tématu,jsou vloženy do databází v souboru šestidílného katalogu. Jde o otevřený informační systém, soustřeďující materiál, který je snadno dostupný pro odbornou veřejnost a studenty architektury a pro potřebu veřejné správy. Úzká spolupráce se zastupiteli obcí vedla ke zpracování pilotního projektu a jeho realizaci.

Popis anglicky
The term "social housing" does not define the form of dwellings, but the accessibility of dwellings to the worse off segments of the population. This aspect of the problem is being solved at the political level and makes a part of the housing policy concept. In architectural typology, the term social housing is related with the notion of small dwellings in low cost housing development, which are suitable in particular for young couples, incomplete families and self supporting retired persons. To specific groups requiring special attention belong the handicapped, old people requiring various extent of care, single mothers with children, ethnic groups, marginal social groups - the homeless, the drug addicts, persons released from prison, etc. With view to the defined extent of the theme, we have only marginally treated the housing for these special groups. The aim of the research plan was to find a form corresponding to the contemporary shift in the presentation of information. In both theoretical and design works, and primarily in the work with students, we have searched for typological forms of housing and suitable layouts of dwellings of adequate size and comfort. The data derived from the research workers' and students' designs that react upon the demand of society, from theoretical considerations and foreign experience, from reports published in journals and professional literature or accessible in electronic media, as well as the information on projects relating to the theme, have been loaded into data bases in a file of a multiple electronic catalogue. We would like to further develop the mode of information publishing and updating. We have created an open information system that contains material easily accessible on the Internet to professional public, students of architecture and workers of public administration. In the course of fulfilling the research plan, we have closely co-operated with the representatives of communities, who have asked for advice in solving their problem of social housing. This co-operation resulted in drawing up and implementing a pilot project.

Klíčová slova
architektura, sociální bydlení, sociální politika

Klíčová slova anglicky
architecture, social housing, housing policy

Označení

GA103/98/0351

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.1998 - 31.12.2000)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (1998-01-01 - 2000-12-31)

Výsledky

GLOSOVÁ, D. Aspekty architektonického návrhu energeticky úsporných budov. In Architektonický koncept domu a energia. FA STU Bratislava. Bratislava: FST STU Bratislava, 1998. s. 8-11. ISBN: 80-227-1016-4.
Detail

SEDLÁK, J. DOCOMOMO popáté. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 58-58. ISSN: 0862-7010.
Detail

GLOSOVÁ, D. O bydlení - rozhovor. Stavba a renovace, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 8-10. ISSN: 1212-4885.
Detail

GLOSOVÁ, D. Bydlení pro starší spoluobčany v Brně- Králově Poli. Události na VUT v Brně, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 10-10. ISSN: 1211-4421.
Detail

GLOSOVÁ, D. V jednoduchosti je krása. Události na VUT v Brně, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1211-4421.
Detail

SEDLÁK, J. Czech Residential Architecture of the 1930 th. Its social aspects and consequences after world war II. In 5th international DOCOMOMO conference. Stockholm: Swedish museum of art, 1999. p. 86-89.
Detail

NAVRKAL, M.: Katalog Av - katalog akcí a programů. Brno. (projekt)
Detail

STEHLÍK, M., KYNČL, J.: Startovní byty pro mladé domácnosti. Praha. (soutěž domácí)
Detail

RULLER, I.: Bytové domy U nemocnice. Litomyšl. (soutěž domácí)
Detail

SEDLÁČKOVÁ, M.: Ocel v architektuře. (soutěž domácí)
Detail

RULLER, I.: Rodinný domek "Morava". (soutěž domácí)
Detail

STEHLÍK, M., KYNČL, J.: Farská humna, ulice Veselská. Žďár nad Sázavou. (výstava tématická)
Detail

STEHLÍK, M., KYNČL, J.: Startovní byty pro mladé rodiny. Praha. (výstava tématická)
Detail

NAVRKAL, M., GLOSOVÁ, D.: Katalog Pv - katalog přednášek. Brno. (projekt)
Detail

NAVRKAL, M., STEHLÍK, M.: Katalog Tv - katalog teoretických prací. Brno. (projekt)
Detail

NAVRKAL, M., GLOSOVÁ, D.: Katalog Sv - katalog studentských prací. Brno. (projekt)
Detail

RUJBR, O., STEHLÍK, M., KYNČL, J., POSLUŠNÁ, I., GLOSOVÁ, D.: Komunikující město. Brno, BVV, Urbis (21.04.1999)
Detail

FA VUT v Brně - Ateliér obytných staveb: Brno - Habří - Líšeň. Brno - Líšeň (17.04.2002)
Detail

KYNČL, J., POSLUŠNÁ, I., STEHLÍK, M.: Kolonie sv. Anny v Prostějově. Brno (01.11.2000)
Detail

RULLER, I., SEDLÁČKOVÁ, M.: Analýza a tvorba energeticky úsporných opatření v budovách. Brno (01.12.2000)
Detail

LHOTÁKOVÁ, Z., RULLER, I., SEDLÁČKOVÁ, M.: Pasivní a aktivní energeticky úsporná opatření v budovách. Brno (01.12.1999)
Detail

SEDLÁK, J.: Vision and Reality. Stockholm (16.09.1998)
Detail

KYNČL, J., POSLUŠNÁ, I., GLOSOVÁ, D., STEHLÍK, M., studenti: Sezimovo Ústí II. - jak dál?. Sezimovo Ústí (15.06.1999)
Detail

POSLUŠNÁ, I., GLOSOVÁ, D., studenti: Bydlení ve vnitrobloku, sociální výstavba pro městskou část Brna. Brno (01.03.2000)
Detail

Architektonický koncept domu a energie. Bratislava (01.10.1998)
Detail

KYNČL, J., STEHLÍK, M., POSLUŠNÁ, I.: Budoucnost areálu Žižkových kasáren ve Znojmě. Znojmo (01.07.2000)
Detail

GLOSOVÁ, D., studenti: Metodějova - Kartouzská - sociální bydlení pro staré spoluobčany. Brno (01.07.1998)
Detail

Odkaz