Detail projektu

Směrový průzkum nákladní dopravy v Brně

Období řešení: 01.09.2022 — 31.12.2022

O projektu

Jedná se provedení směrového průzkumu v Brně. Směrový průzkum bude zaměřen zejména na tranzitní nákladní vozidla. Směrový průzkum předpokládáme v dobách od 5:00 do 23:00 hodin v některém průměrném pracovním dnu (ÚT, ST nebo ČT). Směrový průzkum musí probíhat ve všech 10 lokalitách současně. Umístění lokalit měření bylo obecně navrženo v požadovaných mezikřižovatkových úsecích s přihlédnutím ke vhodným místům, kde bude možno provést instalace jednoduše bez potřeby komplikovaných dopravně-inženýrských opatření dle technické zprávy studie proveditelnosti. Součástí projektu je návrh, projednání a realizace dopravně inženýrských opatření u všech lokalit. Jsou navrženy místa vhodná jak pro instalaci snímací technologie na stávající stožáry VO, tak i pro variantu, kdy monitoring bude prováděn z vozidla (dodávky). Technologie samotná musí umožnit třídění vozidel do tříd kategorií vozidel dle projektové dokumentace se spolehlivostí 95%, rozpoznání registračních značek se spolehlivostí 98%. Nasbíraná data budou anonymizována a bude na nich proveden směrový průzkum dle technické zprávy studie proveditelnosti.

Popis anglicky
This is a directional survey in Brno. The directional survey will focus mainly on transit trucks. We assume a directional survey in the periods from 5:00 to 23:00 on some average working days (Tue, Wed or Thu). Directional research must take place in all 10 localities simultaneously. The location of the measurement sites was generally designed in the required intersection sections, taking into account suitable locations where it will be possible to carry out the installation simply without the need for complicated traffic engineering measures according to the technical report of the feasibility study. Part of the project is the design, discussion and implementation of traffic engineering measures at all sites. Places suitable for the installation of sensing technology on existing VO masts are proposed, as well as for the variant where monitoring will be performed from the vehicle (delivery). The technology itself must enable the classification of vehicles into vehicle category classes according to the project documentation with 95% reliability, registration plate recognition with 98% reliability. The collected data will be anonymized and a directional survey will be performed on them according to the technical report of the feasibility study.

Klíčová slova
Směrový průzkum; tranzitní vozidla; doprava

Klíčová slova anglicky
Directional survey; transit vehicles; transport

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hajduk Petr, Ing. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát FIT
- příjemce (06.06.2022 - 31.12.2022)
Ústav počítačové grafiky a multimédií
- spolupříjemce (06.06.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Územně samosprávní celek - Individuální dotace Magistrátu města Brna
- plně financující (2022-09-01 - 2022-12-31)