Detail projektu

TENACITy: Travelling intelligENce Against CrIme and Terrorism

Období řešení: 01.07.2022 — 01.07.2025

O projektu

LEAs use the data in their information systems as their basis for making decisions that affect the safety of European citizens. According to a recent report of the European Court of Auditors on the EU Information Systems use, it has been found out that individual countries have different perception and methodologies on how data  management should be addressed; officers from LEAs have stated that not all datasets are included in their systems, while other data is either not complete and accurate or not entered in a timely manner. The same report states that there are regulatory and cultural issues, according to which some countries do not make all the functions offered in the central EU systems available through their national systems. TENACITy envisions to address these challenges by proposing a 3-pillar approach: (a) Modern and effective tools for exploitation of travel intelligence data by security authorities: TENACITy proposes an interoperable open architecture for the integration and analysis of multiple transactional, historical and behavioural data from a variety of sources, by exploiting game changing digital technologies; (b) Training and sensitisation of LEAs personnel: TENACITy envisions the design of a living lab to be established to organise hackathons, workshops for all relevant stakeholders who would benefit from the use of passenger data and digital technologies proposed; (c) Holistic approach to crime prevention: TENACITy vision is to implement and demonstrate a Travel Intelligence Governance Framework that will incorporate a holistic approach to crime prevention, will ensure that the proposed digital technologies will support the identification of the modus operandi of criminal and terrorism organizations and will include policy makers in the governance process, examining how the new tools will provide new capabilities to shape the regulations.

Popis česky
Orgány odpovědné za bezpečnost používají údaje ve svých informačních systémech jako základ pro rozhodování, které má vliv na bezpečnost evropských občanů. Podle nedávné zprávy Evropského účetního dvora o využívání informačních systémů EU bylo zjištěno, že jednotlivé země mají odlišné vnímání a metodiky, jak by měla být správa údajů řešena; úředníci z orgánů pro vnitřní bezpečnost uvedli, že ne všechny soubory údajů jsou zahrnuty v jejich systémech, zatímco jiné údaje buď nejsou úplné a přesné, nebo nejsou zadávány ve správném včas. V téže zprávě se uvádí, že existují regulační a "kulturní" problémy, podle nichž některé země neprovádějí všechny funkce nabízené v centrálních systémech EU prostřednictvím svých vnitrostátních systémů. TENACITy předpokládá, že tyto problémy bude řešit problémy tím, že navrhne přístup založený na třech pilířích: (a) Moderní a účinné nástroje pro využívání zpravodajských údajů o cestování ze strany bezpečnostních složek. orgány: TENACITy navrhuje interoperabilní otevřenou architekturu pro integraci a analýzu více transakcí, historických dat a dat z jiných zdrojů. a behaviorálních údajů z různých zdrojů, a to s využitím digitálních technologií, které mění pravidla hry; b) školení a zvyšování povědomí o digitálních technologiích a jejich využití pro pracovníků orgánů pro vnější vztahy: TENACITy předpokládá vytvoření "živé laboratoře", která bude organizovat hackathony, workshopy pro všechny relevantní pracovníky, kteří budou mít možnost se zapojit do projektu. zúčastněné strany, které by měly prospěch z využívání údajů o cestujících a navrhovaných digitálních technologií; c) holistický přístup k trestné činnosti; d) spolupráce se zainteresovanými stranami. prevenci: Vizí TENACITy je zavést a demonstrovat rámec pro správu informací o cestování, který bude zahrnovat holistický přístup k prevenci kriminality, zajistí, že navrhované digitální technologie budou podporovat identifikaci způsobu operandi zločineckých a teroristických organizací a zapojí do procesu řízení tvůrce politik, kteří budou zkoumat, jakým způsobem se nové nástroje poskytnou nové možnosti pro utváření předpisů.

Klíčová slova
blockchain, PNR, API, Ethereum, IPFS

Klíčová slova česky
blockchain, PNR, API, Ethereum, IPFS

Označení

101074048

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Dolejška Daniel, Ing. - spoluřešitel
Jeřábek Vladimír, Ing. - spoluřešitel
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - spoluřešitel
Koutenský Michal, Ing. - spoluřešitel
Lichtner Ondrej, Ing. - spoluřešitel
Pluskal Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav informačních systémů
- příjemce (02.11.2021 - 01.07.2025)

Zdroje financování

Evropská unie - HORIZON EUROPE

- plně financující (2022-07-01 - 2025-07-01)