Detail projektu

Moderní vývoj a teorie urbanismu I: Vývoj měst v 19. stol. a výchozí koncepty moderního plánování

Období řešení: 01.06.2015 — 31.12.2015

O projektu

Obsahem řešení projektu je vytvoření podkladů pro nový povinně volitelný předmět Moderní vývoj a teorie urbanismu I (MVU I) pro studenty 1. ročníku magisterského studia a následná implementace předmětu do výuky. V širším pojetí je potom záměrem projektu vytvoření ucelené koncepce výuky Moderního vývoje a teorie urbanismu na Fakultě architektury VUT v Brně. Předmět Moderní vývoj a teorie urbanismu I bude zaměřen na plánování měst a úvahy o nich v 19. století. Koncepčně i chronologicky bude předcházet již zavedenému povinně volitelnému předmětu Moderní vývoj a teorie urbanismu, který se zaměřuje na vývoj měst ve 20. stol. Ve výsledku tak vzniknou dva koncepčně provázané předměty s názvy Moderní vývoj a teorie urbanismu I a II, ve kterých bude postupně probráno moderní plánování od raných koncepcí počátku 19. století až po současnost.

Popis anglicky
The purpose of the project is elaboration of documents and materials necessary for establishing a new compulsory elective subject Modern History and Theory of Urbanism I (MHU I) intended for the first year Master's degree students. In a broader sense the aim of the project is to create comprehensive conception of teching of the modern history and theory of urbanism at the Faculty of Architecture, Brno University of Technology. Subject Modern History and Theory of Urbanism I will focus on urban planning and theories of the 19th century and chronologically will precede already established subject MHU that is concerned with urban planning and theories of the 20th century. In result there will two conceptually coherent subjects (MHU I and MHU II) that will cover modern planning since its initial thoughts in the 19th century until its mature conceptions of today.

Klíčová slova
Moderní vývoj a teorie urbanismu, vývoj měst, 19. století, nový předmět výuky, nová koncepce výuky.

Klíčová slova anglicky
Modern history and theory of urbanism, city development, 19th century, new teaching subject, new conception of teaching.

Označení

RP_VS/2015/1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování
- příjemce (11.02.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2015-06-01 - 2015-12-31)

Výsledky

STEHLÍK, O.; STEHLÍK, M. Brno postavené nepostavené. Brno: Vutium, VUT Brno, 2014. 210 s. ISBN: 978-80-214-4778-3.
Detail

LIČKOVÁ, N. Metody zadržování vody v urbánní krajině. In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. s. 113-124. ISBN: 978-80-214-5418-7.
Detail