Detail projektu

Fosfor v sedimentech malých vodních toků v kontextu vodohospodářských revitalizací

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2012

O projektu

Eutrofizace je jedním z majoritních problémů povrchových vod, ovlivňovaným zvláště koncentrací fosforu (P). Koncentrace P je ve vodách běžně sledována, zatímco hodnocení P v sedimentech se v ČR i EU provádí zřídka (navíc neexistují legislativní nástroje zabývající se kvalitou říčních sedimentů).Cílem projektu je návrh postupu hodnocení forem P v sedimentech vodních toků, jeho ověření na reálných vzorcích a návrh způsobu jeho využití při vodohospodářských revitalizacích, což je hlavní součást disertační a diplomové práce spoluřešitelek projektu.

Označení

FAST-S-11-14/1161

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R. Dusíkaté organické látky v komunálních odpadních vodách. In VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 39-42. ISBN: 978-80-263-0045-8.
Detail

LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Modified digestion method of total phosphorus determination in river sediments. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 966-966. ISSN: 0009-2770.
Detail

LAGOVÁ, M. Ovlivnění sedimentů drobných vodních toků živinami a metody hodnotící obsah celkového fosforu. Brno: MENDELU, 2011. s. 25-25. ISBN: 978-80-7375-522-5.
Detail

MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Comparison of digestion methods for total phosphorus determination in river sediments. Chemical Papers, 2014, vol. 68, no. 8, p. 1015-1021. ISSN: 0366-6352.
Detail

LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; ZBOROVSKÁ, J. Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P. Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení. Vodní hospodářství, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 182-186. ISSN: 1211-0760.
Detail

MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků. In 10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení. 2013. s. 79-86. ISBN: 978-80-263-0506-4.
Detail

LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Celkový fosfor ve vodě a sedimentech drobných vodních toků. In Juniorstav 2012 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - sborník anotací. Brno: 2012. s. 298-298. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail