Detail projektu

Výpočtová a experimentální identifikace tepelně technických vlastností stavebních materiálů a její spolehlivost

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

S výpočtovou podporou moderních metod pro analýzu inverzních úloh nestacionárního vedení tepla bude sestaveno a odzkoušeno nízkonákladové primární měřicí zařízení tepelné vodivosti a tepelné kapacity stavebních materiálů. Původní software (převážně v MATLABu) umožní mimo řízení a vyhodnocování experimentů i analýzu spolehlivosti výstupů.

Popis anglicky
Supported by the new methods for the analysis of inverese problems of non-stationary thermal transfer, the non-expensive primary measurement device of the thermal conductivity and thermal capacity of building materials will be prepared and tested. The original software (especially in MATLAB) will offer both the control and interpratation of experiments and the analysis of reliability of identified parameters.

Klíčová slova
stavební materiály, tepelně technické charaklteristiky, inverzní úlohy, metoda časové diskretizace, metoda konečných prvků, metoda nejmenších čtverců

Klíčová slova anglicky
building materials, thermal technical characteristics, inverse problems, method of discretization in time, finite element method, least squares method

Označení

FAST-S-10-17

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

VANŽUROVÁ, A. Golden section quasigroups, finite examples. In 10th International Conference Aplimat 2011. Bratislava, Slovak Republic: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 183-190. ISBN: 978-80-89313-51-8.
Detail

VANŽUROVÁ, A. A note on variational and metrizable connections. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE NYÍREGYHÁZIENSIS, 2010, vol. 26, no. 2, p. 383-396. ISSN: 1786-0091.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Medial quasigroups of type (n,k). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Mathematica, 2010, vol. 49, no. 2, p. 107-122. ISSN: 0231-9721.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non-stationary identification of thermal technical characteristics of building materials. Nondestructive Testing of materials and Structures - Proceedings. Istanbul: RILEM, 2011. p. 55-55.
Detail

VALA, J. Least-squares based technique for identification of thermal characteristics of building materials. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2011, vol. 5, no. 2, p. 126-134. ISSN: 1998-0159.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Algebraic systems in cryptology and the security of information. In International Conference on Military Technologies 2011 - Proceedings. Brno: Brno, University of Defence, 2011. p. 1251-1256. ISBN: 978-80-7231-787-5.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non-stationary identification of thermal characteristics in building materials. In Nondestructive Testing of Materials and Structures (2 volumes). RILEM Bookseries. Berlin: Springer, 2012. p. 277-283. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D.; NOVÁČEK, J. Nestacionární přímé měření tepelně technických vlastností stavebních materiálů. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 22-25. ISSN: 1210-4027.
Detail