Detail projektu

Vývoj a studium vlastností progersivních výbuchovzdorných materiálů

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

O projektu

V současné době používané materiály pro výstavbu výbuchuvzdorných uzavíracích hrází (VVUH), při likvidaci důlních požárů prostorovým uzavíráním, jsou nevyhovující především z hlediska nekvalitního vytvoření pevné struktury materiálu stavebního díla. Sádra, která se k tomuto účelu používá, nezatuhne v celém objemu tělesa hráze, což má za následek vytvoření rizika ohrožení pracujících v podzemí nedosažením požadované výbuchuvzdorné pevnosti, a také návazné technologické problémy při likvidaci tělesa hráze. Navrhovaný projekt je zaměřen na studium možností využití alkalicky aktivovaných popílků a strusek pro výstavbu VVUH a optimalizace složení takovýchto materiálů pro dané účely. Vývoj těchto materiálů s využitím druhotných surovin si klade za cíl nejen zvýšení bezpečnosti pracujících při řešení mimořádných událostí v podzemí, ale také snížení ekonomické a ekologické zátěže spojené s výstavbou VVUH.

Popis anglicky
Materials that are currently used for the construction of closing barriers during the liquidation of fire disaster in mines are not suitable for reasons of poor quality of hardened structure. Gypsum that is used for this purpose does not set in the entire volume of barrier structure, which means a health hazard for underground workers and other technological problems with demolition of the barrier. The proposed project is focused on investigation of the possible utilization of alkali activated fly ash and slag as a material for closing barriers' construction and optimization of of these materials for such purposes. Investigation of these materials, based on secondary raw materials, aim not only to increase labour protection but also to affect the economical and ecological aspects related to the barrier's construction.

Klíčová slova
popílek, alkalická aktivace, výbuchovzdorná uzavírací hráz

Klíčová slova anglicky
fly ash, alkali activation, closing barrier

Označení

GP103/08/P270

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (01.01.2008 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty

- plně financující (2008-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

ROVNANÍK, P. INFLUENCE OF C12A7 ADMIXTURE ON SETTING PROPERTIES OF FLY ASH GEOPOLYMER. Ceramics-Silikáty, 2010, vol. 54, no. 4, p. 362-367. ISSN: 0862-5468.
Detail