Praktické stáže

Praktické stáže
freemovers

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

V rámci rozvojového projektu MŠMT je možné realizovat zahraniční pobyt v rámci:

Pobytu se lze účastnit v kterékoliv zemi. Pobyt v rámci rozvojového projektu může mít charakter:

 • studijního pobytu na jeden až dva semestry
 • účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech
 • práce na projektu (semestrálním, ročníkovém)
 • práce na bakalářské, diplomové či dizertační práci
 • praktické stáže v rámci schváleného studijního programu

Výběr studentů i veškerá agenda RP je decentralizována na jednotlivé fakulty - bližší informace podají fakultní koordinátoři mobilit.

PODMÍNKY REALIZACE POBYTU

 • ukončený min. 1. ročník bakalářského stud. programu
 • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka
 • schválení výjezdu fakultou
 • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou NEBO individuální domluva s přijímající univerzitou na konkrétní studijní pobyt.
 • financování pouze ze zdrojů rozvojového projektu/MSF

ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Před výjezdem

 • Student si sjedná studijní pobyt buďto prostřednictvím své fakulty nebo individuálně studijní pobyt na zahraniční škole.
 • Na zahraniční školu je potřeba odeslat přihlášku a získat ji potvrzenou zpět (příp. akceptační dopis).
 • Student vyplní a nechá oboustranně potvrdit Traineeship Agreement v případě praktické stáže.
 • Student si vyřídí zápis do semestru, v němž chce vyjíždět, případný ISP a zadá číslo účtu do informačního systému
 • Alespoň 14 dní před výjezdem student předá řešiteli potvrzenou dokumentaci a je s ním sepsána Finanční dohoda (viz. dokumenty výše). 

Během pobytu

 • v případě změn v plánu praktické stáže po příjezdu je student je povinen do 30 dnů od začátku pobytu písemně vyřídit dokument Changes to Traineeship Agreement. Opět musí být oboustranně schválen zahraniční univerzitou a domácí fakultou.

Po návratu

 • Student do 14 dní po skončení pobytu doloží potvrzení o délce pobytu, vydané hostující institucí a výpis známek.
 • Fakulta vystaví potvrzení o skutečném uznání výsledků zahraničního studia (Proof of Recognition).

FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • Student obdrží na základě finanční smlouvy stipendium na podporu mobility dle rozhodnutí fakulty na základě relativních životních nákladů v cílové zemi, do maximální výše 20.000 Kč/měsíc.
 • Student - doktorand obdrží na základě finanční smlouvy stipendium na podporu mobility dle rozhodnutí fakulty na základě relativních životních nákladů v cílové zemi, v průměrné výši 30.000 Kč/měsíc.
 • Není-li dodržena doba pobytu v celých měsících, u posledního měsíce je účtováno podle počtu dní následovně: 0-7 dní = žádné stipendium, 8-20 dní = polovina měsíčního stipendia, 21-30 dní = celé měsíční stipendium.
 • Stipendium může být dle uvážení fakulty navýšeno dílčím příspěvkem z mobilitního stipendijního fondu fakulty (MSF) do maximální výše 40.000 Kč na celou dobu pobytu