Praktické stáže

Erasmus+
pro absolventy

PRAKTICKÉ STÁŽE PRO ABSOLVENTY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ představují možnost vycestovat za odbornou pracovní praxí krátce po úspěšném ukončení studia na VUT v Brně. Obdobně jako stáže realizované v době studia si absolventská stáž klade za cíl aplikovat studentovy nabyté znalosti v praxi, získat pracovní zkušenost v zahraničí a zajímavou položku do životopisu, možná i dopomoci absolventovi k pracovní smlouvě přímo v místě stáže.

PRAVIDLA ABSOLVENTSKÝCH MOBILIT ERASMUS+ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Dle aktuálně platných pravidel je v akademickém roce 2020/2021 možné realizovat tyto 3 typy mobilit:

 • Fyzická mobilita - student je fyzicky v zahraničí, výuka probíhá prezenčně či online či kombinovaně. Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility v hostitelské zemi. Fyzická mobilita musí splňovat minimální délku praktické stáže (60 dní).
 • Virtuální mobilita – student není fyzicky v zahraničí a výuka probíhá výlučně online formou. Student nemá nárok na grant, pokud je ve své domovské zemi, resp. není fyzicky přítomen v zahraničí.
 • Kombinovaná mobilita - kombinace fyzické a virtuální mobility s podmínkou min. délky fyzické mobility dle pravidel programu. (studijní pobyty min. 90 dnů, praktické stáže min. 60dnů). Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility, nemá nárok na grant za dobu virtuální mobility. Student se může rozhodnout ukončit fyzickou mobilitu a jet domů z důvodu vyšší moci (pandemie COVID-19) a díky tomu pak má nárok na proplacení vícenákladů spojených s náhlým návratem. Je však třeba vynaložit úsilí na jejich minimalizaci a toto úsilí doložit. V souladu s vyšší mocí je také možné, aby fyzická část byla kratší, než je požadováno pravidly programu.

Platí tedy, že studenti kteří se účastní online aktivit v hostitelské zemi, mají nárok na grant. Pokud však zůstávají ve své domovské zemi, či se do ní vrátí, nárok na grant (po příjezdu domů) už nemají.

I nadále zůstává rozhodujícím dokumentem pro posouzení výše vyplaceného grantu dokument Confirmation of Erasmus+ study period/Traineeship Certificate, který student dokládá po návratu/ukončení mobility do 15 dnů. Pokud zahraniční škola potvrdí, že mobilita probíhala online formou, bude potřeba, aby byl účastník mobility schopen doložit svoji fyzickou přítomnost v zahraničí jinou formou – např. boarding pasy/letenkami, jízdenkami nebo ubytovací smlouvu či platbami za ubytování, popř. jinou formou.

Co je vyšší moc?

 • neplánovaná událost
 • nepředvídatelná
 • neovlivnitelná
 • není projevem svobodné vůle účastníka
 • náklady s ní související jsou nezbytné pro realizaci aktivity
 • přímá souvislost vzniklých nákladů s vyšší mocí
 • přímá souvislost pouze s účastníkem mobility

Účastník je povinen si uchovávat účetní doklady a smluvní dokumentaci za vynaložené náklady spojené s mobilitou, jejichž úhradu by v případě vyšší moci nárokoval.

Všechny případy vyšších mocí překládá VUT ke schválení Domu Zahraniční Spolupráce.

MOŽNOST PROPLACENÍ VÍCENÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

V AR 2021/2022 lze požádat o dodatečné proplacení mimořádných nákladů vzniklých v souvislosti s pandemií COVID-19. Je možné, abyste si požádali o proplacení těchto nákladů:

 • povinný test na COVID-19 před zahájením studijního pobytu/stáže
 • zvýšené náklady na ubytování po dobu povinné karantény po příjezdu do zahraničí, před zahájením Vašeho studijního pobytu/stáže

K proplacení je nutné zaslat mailem:

 • fakturu za test s uvedenou cenou
 • fakturu za ubytování včetně ceny a daného období ubytování a doložit skutečnost, že karanténa byla požadavkem školy či dané země
 • v případě ubytování i testu je rovněž nutné doložit skutečnost, že požadavek vyplýval buď z nařízení zahraniční školy/firmy nebo daného státu (např. email ze školy, printscreen z webu apod.)


ZAPOJENÉ ZEMĚ - shodné s praktickou stáží Erasmus+ pro řádné studenty

 • 28 zemí EU
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky pro absolventské praktické stáže, jenž je přílohou Pokynu č. 8/2018.

JAK SE PŘIHLÁSIT

 • Checklisty administrativního postupu: FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, FSI, ÚSI, CEITEC
 • student musí být řádně nominován k účasti na stáži v transparentním výběrovém řízení, a to ještě za doby posledního semestru studia, tzn. před státní závěrečnou zkouškou.
 • aktivita je výběrová, důraz je proto kladen především na kvalitu dojednané stáže a motivaci studenta
 • výběrové řízení vyhlásí Odbor zahraničních vztahů Rektorátu prostřednictvím fakult a součástí 2x ročně v těchto termínech:
  • duben/květen, tj. před termínem letních SZZk
  • prosinec/leden, tj. před termínem lednových SZZk
 • student individuálně sjedná stáž v zahraničním podniku
  • podnik musí splňovat základní kritéria uvedená v Podmínkách programu
  • pokud by Vám činilo potíže hledání vhodné organizace pro praktickou stáž, níže naleznete seznam institucí, do kterých vyjeli studenti VUT v minulém období:
 • student následně podává své fakultě přihlášku k výběrovému řízení, k níž dokládá
  • motivační dopis v rozsahu alespoň 250 slov.
  • Traineeship Agreement (smlouvu o stáži, TA), dojednanou s podnikem i VUT a oboustranně podepsanou
  • doklad o jazykových schopnostech

SMLOUVA O STÁŽI (TA)

 • Traineeship Agreement je závazná třístranná dohoda mezi budoucím absolventem, VUT v Brně a hostujícím podnikem, která obsahuje zejména:
  • identifikaci smluvních stran
  • konkrétní a podrobný plán pracovních činností, monitoringu, hodnocení absolventovy práce atd.
  • doporučení: psát jasně, srozumitelně, především být konkrétní, spolupracovat při sestavování plánů s podnikem, konzultovat.
 • student předkládá TA k obsahové a formální kontrole koordinátorovi na Odboru zahraničních vztahů, následně k odbornému posouzení garantovi stáže na fakultě.

FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • před výjezdem musí absolvent navštívit Odbor zahraničních vztahů a podepsat účastnickou smlouvu.
 • absolvent obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb 2021/2022 pro cílovou zemi.
 • přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat či ověřit pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
 • finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná se mzdou či jiným plněním ze strany hostujícího podniku vyjma prostředků jiných programů Evropské unie.
 • finanční podpora je absolventovi vyplacena na zadaný bankovní účet dle Podmínek následovně:
  • 80% celkové částky před/během stáže v 1-2 zálohových platbách
  • 20% celkové částky nejpozději 45 dní (ale spíše významně dříve) po doložení výstupní dokumentace ze stáže (viz níže, příp. čl. 9 účastnické smlouvy)

BĚHEM A PO SKONČENÍ STÁŽE

 • absolvent může z důvodů pokračování a rozšíření praxe požádat o prodloužení pobytu podáním Žádosti o prodloužení stáže, dle podmínek v čl. 8.1 odst. d) účastnické smlouvy
 • absolvent podá Odboru zahraničních vztahů přibližně v polovině trvání stáže průběžnou zprávu ve smluvně stanovené formě.
 • absolvent dodá do 15 dní od ukončení stáže originální vyhotovení Certifikátu o délce a náplni stáže (Traineeship Certificate), jenž obdrží od hostujícího podniku na vyžádání krátce před odjezdem ze zahraničí
 • absolvent dále do 15 dní od ukončení stáže vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail po skončení pobytu.

STATUS ABSOLVENTA

Upozorňujeme na specifika absolventské stáže, zejména postavení absolventa oproti stážím dosud studujících studentů, které vychází ze současné legislativy:

 • Absolvent není studentem dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a nesmí po dobu realizace stáže statusu studenta znovu nabýt ani mít status studenta na jiném studijním oboru VUT či na jiné VŠ.
 • Absolvent není schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence Úřadu práce; po skončení stáže tak absolvent nemá nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože na zahraniční stáži fakticky pracoval.
 • Absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění.
 • Doba praktické stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění.
 • Finanční podpora může být předmětem daně z příjmů. Absolvent je povinen zajistit naplnění své daňové povinnosti dle ustanovení Zákona.
Podrobně viz čl. 3 Podmínek pro absolventské praktické stáže.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • absolvent se specifickými potřebami
 • může požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o příspěvek na zvýšené náklady z důvodu svých specifických potřeb, zejména těžkého handicapu (pohybového, zrakového či sluchového) vyplněním Žádosti o speciální grant pro studenty se specifickými potřebami.
 • před vyplněním formuláře se prosím seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů zde
 • bližší informace v článku III, odst. 4 Podmínek programu Erasmus+ pro absolventské stáže a v příslušné variantě žádosti:
 • ● Varianta I    ● Varianta II    ● Varianta III

 • absolvent s ekonomickou překážkou
 • absolvent s dětmi/závislými osobami
  • Student je povinen předložit potvrzení, které dokládá tuto skutečnost.
  • Student má nárok na navýšení stipendia a v případě krátkodobých mobilit rovněž na proplacení cestovních nákladů.
  •  

   Dlouhodobé mobility

   Krátkodobé mobility

   Navýšení finanční podpory

   250 EUR/30 dní

   100 EUR (jednorázově, při délce mobility 5–14 dní)

   150 EUR (jednorázově, při délce mobility 15–30 dní)

   Nárok na cestovní náklady

   ne

   ano

  • absolvent s jinou další překážkou
  • Týká se například profesionálních sportovců, pracujících studentů, studentů specifických oborů, atd. Nově mohou tito studenti vycestovat v rámci krátkodobé kombinované mobility (viz níže). Studenti však nedostávají mimo standardně vyměřenou finanční podporu žádné další finance navíc.

DALŠÍ VARIANTY ABSOLVENTSKÝCH STÁŽÍ

Dlouhodobá kombinovaná mobilita

 • Při dodržení minimální délky trvání fyzické části zahraniční praktické stáže (2 měsíce) může student kombinovat s libovolnou délkou virtuální mobility.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní absolventské praktické stáže..

Fyzická část mobility

630–750 EUR/30 dní*

Virtuální část mobility

bez finanční podpory

*Viz aktuální paušální sazby pro Erasmus+ praktické stáže

Krátkodobá kombinovaná mobilita

 • Krátkodobá kombinovaná mobilita (praktická stáž) je umožněna studenům, kteří se z opodstatněných příčin (viz Student s jinou další překážkou) nemohou zúčastnit dlouhodobé mobility. Krátkodobá kombinovaná mobilita se skládá z fyzické části mobility (5–30 dní) a z virtuální části mobility. Pozor! Virtuální část mobility je povinná.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní absolventské praktické stáže.

Délka (dny)

Výše stipendia

1.–14. den mobility

70 EUR/den

15.–30. den mobility

50 EUR/den

Virtuální část mobility

bez finanční podpory


Krátkodobá mobilita pro PhD studenty

 • Určeno výhradně pro doktorské studenty a čerstvé absolventy doktorského studia.
 • Možnost krátkodobé fyzické mobility (5–30 dní) bez nutnosti kombinace s virtuální mobilitou.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní absolventské praktické stáže.

Délka (dny)

Výše stipendia

1.–14. den mobility

70 EUR/den

15.–30. den mobility

50 EUR/den


ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková