Praktické stáže

Erasmus+
pro absolventy

PRAKTICKÉ STÁŽE PRO ABSOLVENTY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Cílem praktických absolvenstkých stáží Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat praxi v zahraničnímu podniku v rozsahu plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Přínosem účasti na praktické stáži je především možnost prakticky aplikovat teoretické znalosti studovaného oboru a posílení klíčových kompetencí s ohledem na budoucí pracovní uplatnění. Současně může pro absolventa být zdrojem prvních kontaktů pro budoucí hledání stálého pracovního místa, přispěje k jeho osobnímu rozvoji i zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Přínosem pro podniky by měla být nejen přítomnost levné pracovní síly – benefit pro podniky je potřeba chápat a prezentovat především v kontaktu s akademickou sférou, možnosti inovací poznatků a metod a zvýšení povědomí o podniku.

Absolvenstké stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země):

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Srbsko, Severní Makedonie a Švýcarsko

PODMÍNKY ÚČASTI

Absolventská stáž

 • praktickou stáž je možno absolvovat do 12 měsíců od termínu státních závěrečných zkoušek, v této době musí být stáž zahájena i ukončena
 • student se musí na absolventskou stáž přihlásit v době studia
 • student po celou délku absolventské stáže nesmí nastoupit na navazující studium v oboru, přes který stáž realizuje
 • úřad práce: absolvent nebude schopen plnit svoje povinnosti a bude vyřazen z evidence ÚP; po skončení stáže nebude mít nárok na dávky v nezaměstnanosti, přestože 1 rok fakticky pracoval (protože formálně byl nezaměstnaný)
 • zdravotní pojištění: absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění. V případě, že by stáž byla delší 6 měsíců, je možnost učinit na příslušné pojišťovně písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu a sjednat na celou dobu např. cestovní zdravotní pojištění
 • důchodové pojištění: doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění
 • daň z příjmů: finanční podpora nad 30 000 Kč je předmětem daně z příjmů

DÉLKA MOBILITY

 • 2–12 měsíců

FINANČNÍ PODMÍNKY

Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi.

Finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady a předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná se mzdou či jiným plněním ze strany hostujícího podniku vyjma prostředků jiných programů Evropské unie.

Finanční prostředky se vyplácí

 • v CZK na korunový účet vedený u jakékoliv banky v ČR
 • v EUR na eurový účet vedený u jakékoliv banky v Evropské unii

Student musí mít před podpisem účastnické smlouvy ve STUDIS uvedený bankovní účet, na který mu bude zasláno stipendium.

Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.

Výplata finanční podpory u praktických stáží proběhne před zahájením pobytu, po podpisu účastnické smlouvy. U absolventských stáží je rozdělena do dvou splátek: první do výše 80 procent obdrží student po podpisu účastnické smlouvy, druhou v přibližné výši 20 procent obdrží po návratu po odevzdání dokumentu Traineeship Certificate.

Erasmus grant

Dlouhodobá praktická stáž

750 EUR/měsíc - Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

630 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

STUDENTI S OMEZENÝMI PŘÍLEŽITOSTMI

Účastníci s ekonomickou překážkou

 • do této skupiny se řadí studenti s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami, specifickými požadavky na stravování aj.
 • jednorázové navýšení finanční podpory se přiděluje následovně:
  • dlouhodobé mobility - 250 EUR/měsíc
  • krátkodobé mobility - 100 EUR/5-14 dní, 150 EUR/15-30 dní
 • student s ekonomickou bariérou dokládá nárok na příspěvek na dítě/sociální stipendium/doložení příjmu domácnosti
 • student s dětmi/závislými osobami doloží rodný list/ošetřovné a doložení příjmu domácnosti
 • student se specifickými požadavky na stravování doloží lékařskou zprávu

Účastníci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním

Student může prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ požádat Národní agenturu (DZS) o příspěvek na zvýšené náklady spojené se specifickými potřebami vyplývajícími z jeho zdravotního stavu (zejm. v případě těžkého handicapu) pomocí příslušné varianty formuláře:

varianta I: jednodušší typy žádostí do výše 3.000 EUR na zahraniční výjezd. Finance se poskytují např. na: stravování (různá dietní opatření, např. celiakie, diabetes; proplácí se rozdíl v ceně oproti běžnému stravování a nákupu), dopravu (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu), ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti školy), lékařskou péči (pravidelné návštěvy v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie apod.), speciálně upravené studijní materiály apod.

varianta II: žádosti nad 3 000 EUR na zahraniční výjezd. Finance se poskytují např. na asistenta nebo na doprovázející osobu;

varianta III: Žádosti nad 20 000 EUR na zahraniční výjezd.

 • termín podání žádosti je otevřený v období od 1. 6. 20XX do 31. 7. 20XX+1, žádost však musí být institucionálnímu koordinátorovi předložena alespoň 30 dní před zahájením příslušné mobility. Není možné žádost podat a schválit zpětně.
 • Institucionální koordinátor programu Erasmus+ je povinen provést kontrolu žádosti a korekci požadovaných nákladů, které tvoří rozdíl mezi běžnými náklady za zboží či služby v cílové zemi a zvýšenými náklady, vyplývajícími ze specifických potřeb studenta.
 • k žádosti je nutné doložit lékařskou zprávu, kopii průkazu ZTP (pokud jej student vlastní), dokumenty programu Erasmus+ pro příslušnou mobilitu a akceptační dopis, v němž přijímající instituce uvede, že je srozuměna se zdravotním stavem a specifickými potřebami studenta.
 • veškeré prostředky, které budou případně Národní agenturou přiznány, je nutné po skončení pobytu řádně vyúčtovat.
 • účastník musí během výjezdu ukládat účetní doklady a po návratu provede s koordinátorem vyúčtování za doložení všech účetních dokladů.

TERMÍNY PŘIHLAŠOVÁNÍ

Termíny 2024

Výběrové řízení na letní semestr 23/24

 • bude upřesněno
 • realizace mobilit od 1.5.2024 do 30.9.2024

Výběrové řízení na zimní semestr 24/25

 • bude upřesněno
 • realizace mobilit od 1.7.2024

Termín výběrových řízení je orientační a závisí především na aktuální dostupnosti finančních prostředků v rámci Erasmus+.

PŘIHLÁŠKA

Praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací.

Stáž musí být vždy sjednána na plný pracovní úvazek (min. 35 hodin týdně), v opačném případě nemůže být realizována

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím STUDIS.

PPŘED ODJEZDEM

Uzavření účastnické smlouvy

Praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací. Nabídku pracovních stáží naleznete například na ErasmusIntern.org. Pokud by Vám činilo potíže hledání vhodné organizace pro praktickou stáž, zde naleznete seznam institucí, do kterých vyjeli studenti VUT v minulém období: FA; FAST; FAVU; FCH; FP; FIT; FEKT; FSI; CEITEC

Stáž musí být vždy sjednána na plný pracovní úvazek (min. 35 hodin týdně), v opačném případě nemůže být realizována

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím STUDIS.

Student do přihlášky vkládá předjednaný plán pracovní stáže (Traineeship Agreement), který musí obsahovat identifikaci smluvních stran, konkrétní a podrobný pracovní plán, plán monitoringu a hodnocení, očekává se popis pracovní pozice a úkolů stážisty během pobytu (doporučujeme psát jasně, srozumitelně a především být konkrétní, omezit kvantifikátory a neurčité termíny ("všechny, některé, různé" apod.)

Před podpisem účastnické smlouvy je student povinen:

 • vložit do informačního systému plně podepsaný Traineeship Agreement
 • vložit do STUDIS číslo bankovního účtu, na který bude vyplacena finanční podpora
 • zajistit si pojištění (zdravotní, úrazové, pojištění odpovědnosti)
 • sjednat si schůzku na oddělení Internacionalizace online prostřednictvím rezervačního systému (studenti bez předem potvrzené schůzky nebudou odbaveni)

Online jazyková podpora

 • student má možnost vyplnit jazykový test a posoudit své jazykové schopnosti
 • jazykový test se vyplňuje na wbeové stránce EU Academy, kde si student založí účet a vyhledá „English placement test“

BĚHEM POBYTU

Změny v Traineeship agrementu

Změny v pracovním plánu stáže oznámí student písemně prostřednictvím formuláře Changes to Traineeship Agreement, ihned jakmile nastanou. Změny je potřeba nahlásit fakultní referentce a rovněž Oddělní internacionalizace.

Průběžná zpráva

V polovině stáže student podává Oddělení internacionalizace Rektorátu VUT průběžnou zprávu o své činnosti v podniku v rozsahu zhruba 1 listu A4. V případě krátkodobé stáže podává student pouze závěrečnou zprávu na konci pobytu.

Prodloužení stáže

 • student má možnost v průběhu stáže požádat o její prodloužení prostřednictvím žádosti o prodloužení pobytu
 • žádost musí být potvrzena zástupnce zahraniční instituce a pověřeným pracovníkem na dané fakultě a poté odeslaná na Oddělení Internacionalizace minimálně 30 dní před ukončením stáže
 • studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené doby stáže automaticky, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí další finanční podporu
 1. prodloužení bez nároku na finanční podporu:student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus+ studenta a z něho plynoucí výhody
 2. prodloužení s finanční podporou:je možné jen v případě dostatečných finančních prostředků z programu Erasmus+, změna celkové částky finanční podpory musí být uvedena v dodatku k účastnické smlouvě

Aktuálně jsou praktické stáže prodlužovány bez finanční podpory Erasmus+.

Zkrácení stáže

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k účastnické smlouvě a poměrným zkrácením finanční podpory
 • v případě, že student zkrátí pobyt o více než 5 kalendářních dní, je povinen vrátit poměrnou část přiděleného grantu.
 • u krátkodobých praktických stáží neplatí tolerance 5 kalendářních dní a student je při jakémkoliv zkrácení pobytu vrátit poměrnou část přidělené finanční podpory

PO NÁVRATU

Po návratu z praktické stáže je student povinen:

 • odevzdat osobně na Oddělení Internacionalizace originál Traineeship Certificate – potvrzení o reálné délce stáže podepsané přijímající organizací, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení stáže (je možné akceptovat i zaslání Traineeship Certifikátu z přijímající instituce na email erasmus@vutbr.cz)
 • odevzdat na Oddělení Internacionalizace závěrečnou zprávu
 • do 15 dnů od výzvyvyplnit závěrečnou zprávu z praktické stáže (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na svůj školní e-mail) a vyplnit Anketu VUT ve Studisu.


ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková