studijní program

Expertní inženýrství v dopravě

Fakulta: ÚSIZkratka: EID_PAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N1041A040001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.6.2018 - 27.6.2033

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Doprava Bez tematického okruhu 85
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 15

Cíle studia

Cílem studia je připravit interdisciplinárně vzdělané odborníky pro dopravu silniční a městskou.
Studijní program připravuje studenty pro práci v inženýrských oblastech spojených s dopravou, které vyžadují znalosti a kompetence nejen technické, ale i z oblastí ekonomických a právních. Jedná se zejména o expertní činnosti spojené s bezpečností silničního provozu, ekonomikou provozu a oprav, přepravou zboží, posuzováním příčin a průběhu dopravních nehod, oceňováním vozidel a environmentálními aspekty silničního provozu.

Profil absolventa

Odborné znalosti:
Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, řízení dopravy a opravárenství vozidel. Získají speciální znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ekonomiky provozu a oprav, podnikání a legislativy v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů silničního provozu. 

Odborné dovednosti:
Získají dovedností potřebné pro samostatnou inženýrskou práci s moderní laboratorní a měřicí technikou potřebnou pro dokumentaci míst dopravních nehod, pro provádění základní diagnostiky vozidel a vybraných analýz interakcí člověk – stroj v souvislosti s objasňováním chování vozidel a posádky v průběhu nehodového děje. Osvojí si dovedností při používání moderních softwarových prostředků pro simulační modelování při analýze nehod a řešení oceňovacích problémů. 

Obecné způsobilosti:
Budou způsobilí řešit administrativní záležitosti v souvislosti s dopravou silniční i kombinovanou, provádět vyšetřování příčin dopravních nehod, spravovat vozové parky, řešit ekonomické problémy související s opravami dopravních prostředků. Budou též způsobilí formou expertních posudků objasnit průběh jednodušších dopravních nehod a určit příčiny jejich vzniku, v oblasti ekonomické budou způsobilí expertně posoudit hodnotu motorového vozidla a výši škody vzniklé jeho poškozením. 

Charakteristika profesí

V souladu se stávající akreditací, budou absolventi schopni vykonávat profese související s organizací a řízením dopravy, řešit administrativní záležitosti v souvislosti s dopravou silniční i kombinovanou, provádět vyšetřování příčin dopravních nehod, spravovat vozové parky nebo samostatně podnikat v dopravě, v opravárenství dopravních prostředků, v činnosti samostatných likvidátorů škod, a po získání praxe a splnění dalších zákonných podmínek též v oblasti znalecké činnosti.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve spedičních a přepravních firmách na pozici středního a vyššího managementu, v pojišťovnách (likvidátoři škod), PČR, HZS - vyšetřování příčin a provádění prevence dopravních nehod, na úřadech státní správy v dopravních a dopravně správních odborech, ve firmách těmito úřady vytvářených (KORDIS JMK), ve výzkumných pracovištích (CDV) apod.
Očekává se, že dobré uplatnitelnosti absolventů na trhu práce bude přispívat i provedená inovace vybraných předmětů, která je podporovaná praktickou výukou, využívající nové materiálové a přístrojové vybavení. Studující tak mohou v dalším období dosahovat vyšší míry reálného porozumění učivu, což podpoří jejich hloubkové učení. Přestože některé materiálové a přístrojové vybavení pořízené pro výuku je zatím v praxi používáno jen v malém měřítku, lze očekávat, že v krátké době, díky naplňování strategie Průmysl 4.0 a s tím spojeným technologickým pokrokem, bude docházet k širokému využívání této moderní techniky v běžné praxi při analýze dopravních nehod. Absolventi tak mají předpoklad získat v rámci studia též kompetenční náskok pro provádění efektivní a přesné dokumentace místa dopravní nehody, poskytnutí dat pro její analýzu, ale také pro simulaci dopravních proudů, hodnocení reálné dopravní situace a identifikaci kolizních situací.

Vytváření studijních plánů

Studijní program je navržen jako studijní program bez specializací. Jelikož důraz ve vzdělávání je kladen na získání kompetencí závislých na dobré znalosti právních předpisů souvisejících s dopravou a z oblastí ekonomických, je studijní program navržen s výraznou převahou předmětů povinných. Nejméně 5 kreditů musí studující získat studiem volitelných předmětů, které si vybírají z nabídky předmětů celé vysoké školy ve třetím nebo čtvrtém semestru. Další (svobodné) předměty si pak mohou zapsat nad rámec povinné kvóty 120 kreditů celého studijního programu.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia je užíván jednotný kreditový systém (ECTS). Standardní doba studia 2 roky (4 semestry) odpovídá průměrné studijní zátěži 120 kreditů, přičemž 1 kredit odpovídá cca 28 hodinám studijní zátěže pro studenta. Rozsah vyučovací hodiny je uvažován jako standardní na VUT, tedy 1 vyučovací hodina je 50 minut.

Návaznost na další typy studijních programů

Předpokládá se, že ke studiu ve studijním programu přijímáni absolventi bakalářských (popř. magisterských studijních programů v oboru doprava, strojírenství, ekonomika, právo, popř. i stavebnictví s vhodným zaměřením.
Na studium v daném studijním programu lze navázat některým z existujících doktorských studijních programů. Jako nejvhodnější se jeví na VUT existující doktorský studijní program P0788D020001 Soudní inženýrství, který vhodně navazuje na dané studium.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QDYDynamika vozidelcs6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
EDINFInformatika v dopravěcs2PovinnýklCPP - 26ano
EDKMVKonstrukce motorových vozidelcs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
EDLFDLidský faktor v dopravěcs3PovinnýklP - 26 / L - 13ano
ESMATMatematikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ESMEZMetodika expertní a znalecké činnostics4PovinnýzkP - 26ano
ESOOPObčanské a obchodní právocs5PovinnýzkP - 52ano
ESEKOPodniková ekonomika pro expertní inženýrycs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EDAN1Analýza silničních nehod Ics5PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
ESDANDaňový systém České republikycs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
EDOD1Organizace dopravy Ics4PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
EDPDCPozemní dopravní cestycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ESDVSPrávo duševního vlastnictví a předdiplomní seminářcs1PovinnýP - 13ano
EDSM1Simulační modelování při analýze silničních nehod Ics3PovinnýCPP - 26ano
EDOMMTeorie oceňování movitého majetkucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
EDZKVZkoušení vozidelcs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
SSANJZkouška angličtina B1en1Povinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EDAN2Analýza silničních nehod IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ESAEXAngličtina pro expertní činnosten3PovinnýzkC1 - 26ano
ESBAPBankovnictví a pojišťovnictvícs2PovinnýS - 26ano
EDDISDiplomový seminář EIDcs6PovinnýklSD - 78ano
EDOD2Organizace dopravy IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
EDSM2Simulační modelování při analýze silničních nehod IIcs3PovinnýklCPP - 26ano
ESSPPSprávní právocs2PovinnýP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EDBVSBezpečnost vozidel silničního provozucs3PovinnýklS - 22ano
EDPSVProvozní spolehlivost vozidel a strojůcs4Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 22ano
EDRDSŘízení dopravní a spediční společnostics4Povinnýzá,zkP - 22 / C1 - 22ano
EDDIPSeminář diplomová práce EIDcs10PovinnýSD - 110ano
EDTDATraffic data and advanced technologiesen2PovinnýP - 11 / CPP - 11ano
EDUDOUdržitelná dopravacs3PovinnýzkP - 33ano