studijní program

Volné umění

Fakulta: FaVUZkratka: VUM_MAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0213A310018

Udělovaný titul: MgA.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.9.2023 - 26.9.2033

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Umění Volné umění 100

Cíle studia

Studijní program Volné umění jako akademický navazující magisterský program v oblasti vzdělávání Umění cílí zejména na absolventky*ty bakalářských studijních programů stejného nebo podobného zaměření, ale otevřen je i pro uchazečky*če s ukončeným magisterským, případně doktorským vzděláním. Cílem studijního programu je výchova absolventek a absolventů, kteří nejen vykazují profesionální zvládnutí bohatého spektra dovedností a vědomostí v oblasti současného výtvarného umění, ale také je jsou schopni svébytným způsobem uplatnit a rozvíjet. Absolventky*ti jsou vybaveny*i silnou reflexivitou a kritickým myšlením, umějí vyhledávat nová témata, problémy či příležitosti a nacházet nevšední výrazové prostředky jejich uchopení. Obsah studia je přizpůsoben hlavnímu cíli, jímž je výchova komplexních tvůrčích osobností schopných prosadit se jak v oblasti profesionálního umění, tak v oblastech příbuzných, případně dále úspěšně pokračujících v doktorském stupni studia.

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Volné umění je postaven tak, aby vytvořil podmínky k systematickému rozvíjení samostatných tvořících osobností v oblasti vizuálního umění a příbuzných kulturních odvětví. Důraz je v rámci kurikula kladen jak na posílení tvůrčích kompetencí získaných v předešlém studiu v identických nebo příbuzných oborech, tak na schopnost kritické reflexe a hodnocení vlastní práce i práce druhých za použití pojmového aparátu současné teorie umění usazené v širším interdisciplinárním poli aktuálního myšlení.
Studijní plán umožňuje studujícím systematicky pracovat na magisterském projektu za přispění řady konzultantek*tů reprezentujících odlišné přístupy v umělecké praxi i teorii. Při procházení odlišně profilovanými ateliéry si studující nejen prohlubují různé vědomosti a praktické dovednosti, ale také si osvojují různé přístupy k práci, reflektující aktuální uměleckou praxi. Studentky*ti navazujícího magisterského programu Volné umění jsou v průběhu studia podporovány*i ve využívání možností vzájemné spolupráce a v interdisciplinárním způsobu práce. Absolventky*ti mají potřebné kompetence k samostatné umělecké tvorbě i pro uplatnění v tvůrčích týmech a mezioborových kolektivech. Důraz, který je v programu kladen na výzkum založený v tvůrčí praxi nebo sloužící jejím potřebám, pak absolventkám*tům otevírá prostor pro mezioborové spolupráce na pomezí umění a vědy a činí z nich nadějné aspirantky*ty na doktorské studium v uměleckých a příbuzných oborech.

Odborné znalosti absolventky*ta
- Je schopna*en aplikovat je ve svém tvůrčím procesu přehled o aktuální lokální i světové umělecké praxi, stejně jako orientaci v jejích pracovních nástrojích a diskurzech;
- Je rovněž schopna*en aplikovat ve vlastním tvůrčím procesu, jeho reflexi a prezentaci komplexní znalosti o problematice současného umění, o teorii a dějinách umění, vhled do širších kulturních dějin a postoj k tématům aktuální veřejné diskuze;;
- Dokáže artikulovat vlastní kreativně-výzkumné záměry na základě hluboké orientace v oblasti výzkumu uměním;
- Má znalosti z vybraných oborů přírodních a humanitních věd relevantních z hlediska individuálního zaměření své tvůrčí praxe a dokáže využívat poznatků z těchto oborů pro dosažení tvůrčího záměru;
- Zná kritéria zakládající excelenci v současném umění a dokáže se k nim vztáhnout ve své kreativní praxi;
- Orientuje se v nabídce současných technologií pro uměleckou práci a možnostech šíření jejich výsledků.

Odborné dovednosti absolventky*ta
- Je schopna*en samostatného řízení tvůrčího procesu, od fáze inspirace a artikulování tématu, přes konceptualizaci a volbu výrazových prostředků, až po realizaci výsledného díla;
- Dokáže nalézat vhodná formální a technologická řešení pro tvůrčí záměry a orientuje se v nabídce profesionálních služeb v případě, že se jedná řešení, která svou složitostí či časovou náročností přesahují možnosti individuální práce;
- Dokáže využívat získaných poznatků a kritického aparátu současného umění k dosažení stanovených cílů;
- Dokáže podrobit svoji tvůrčí práci i práci ostatních kritické analýze, co se týče jejích výsledků, procesů, kterými se uskutečňuje, i myšlenkového základu, z něhož vychází;
- Dokáže uskutečnit výzkum založený na tvůrčí praxi nebo sloužící potřebám této praxe; dokáže svůj výzkum zprostředkovat ve formě odborného výstupu.

Obecné způsobilosti absolventky*ta
- Je schopna*en prezentovat svou tvůrčí práci na profesionální úrovni (v rámci výstav, soutěží či veřejných prezentací, pro účely grantových žádostí);
- Je schopna*en vést fundovanou diskuzi o vlastní práci, stejně jako o soudobé kulturní produkci a jejich širších společenských kontextech;
- Je schopna*en práce v kolektivu, je připraven*a zaujímat v rámci týmové práce různé pozice;
- Je schopna*en obhájit svou práci jako společensky relevantní;
- Je připraven*a dále se učit a rozšiřovat své znalosti a kompetence;
- Pružně a sebevědomě aplikuje získané kompetence ve velké šíři oborů – od příbuzných po více vzdálené.

Charakteristika profesí

Z hlediska profesního uplatnění jsou absolventky*ti programu Volné umění připraveny*i pro výkon „svobodného povolání“ umělkyně*ce. Dobrá orientace v oblasti dějin a teorie současného umění spolu s vysokou úrovní písemného projevu předurčuje absolventky*ty absolventy také k uplatnění na významných neuměleckých pozicích v provozu současného umění (kurátorství, výtvarná kritika, vedení výstavních institucí, organizování výstav a festivalů, realizace galerijních instalací a architektury). Absolventky*ti jsou také dobře připraveni na akademickou dráhu v oblasti umění a jeho teorie (pokračování ve zvyšování odbornosti na doktorském stupni studia, pedagogické pozice na vysokých uměleckých školách spojené s výukou ateliérové praxe, dílenských i teoretických předmětů, publikační a přednášková činnost zaměřená na výtvarné umění). Mohou se rovněž uplatnit v dalších pedagogických profesích (učitelství výtvarné výchovy, galerijní pedagogika), v oblasti arteterapie nebo konzultační činnosti a obchodu s uměním. Se svými znalostmi a dovednostmi jsou připraveny*i uplatnit se v široké škále oborů kreativních průmyslů, a to nejen jako samostatné podnikatelky*telé, ale i jako členky*ové kreativních týmů a širších pracovních kolektivů (např. v oblastech filmové či televizní tvorby, reklamního průmyslu, výstavnictví, kultivování veřejného prostoru).

Podmínky splnění

Pro úspěšné ukončení studia v programu je třeba získat 120 kreditů, z toho minimálně 60 kreditů za povinné předměty a alespoň 14 kreditů za povinně volitelné předměty. Studijní program je ukončen Státní závěrečnou zkouškou skládající se ze dvou zvlášť hodnocených částí — obhajoby Magisterské teoretické práce a prezentace a obhajoby Diplomové práce – obvykle uměleckého díla či jiného typu výstupu na poli vizuálního umění (výstava, publikace apod.). Obě části Státní závěrečné zkoušky jsou vyústěním magisterského projektu, na jehož základě jsou studující přijímány*ni a jehož podoba je v průběhu studia postupně upřesňována. Magisterská teoretická práce představuje textový výstup v rozsahu 15–20 normostran, který může být žánrově uchopen jako akademická esej i jako teoretický text volného a experimentálního charakteru. Tento text prokazuje schopnost absolventky*ta najít vhodné verbální vyjádření vlastního tvůrčího záměru, provést adekvátní výzkum a zpracovat ho do srozumitelné, přesvědčivé a konzistentní literární podoby. Diplomová práce je praktickým autorským projektem v oblasti umění a prokazuje schopnost samostatné kreativní činnosti na úrovni, která může být oceněna jako nový a neotřelý příspěvek na poli současného umění.

Vytváření studijních plánů

Studium na Fakultě výtvarných umění VUT se řídí Studijním a zkušební řádem VUT a pro jeho evidenci je využíván Informační systém VUT. Samotné vytváření studijních plánů se řídí vnitřním předpisem univerzity – Řádem studijních programů VUT. Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém (ECTS). Standardní doba studia ve studijním programu Volné umění je 2 roky a je stanovena s ohledem na předpokládanou studijní zátěž, obsah a cíl studia a profil absolventky*ta. Tomu odpovídá rovněž kreditové ohodnocení předmětů stanovené v souladu s ECTS. Studijní plán je rozvržen do 4 semestrů ve 2 akademických rocích. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování magisterského studia je 120 ECTS kreditů. Doporučený roční studijní plán je stanoven na 60 kreditů, pro postup do dalšího ročníku nicméně postačuje 50 získaných kreditů. Délka vyučovací hodiny je 50 minut.
Předměty ve studijním plánu jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Celkový úhrn kreditů za povinné předměty je 92. Do prvních dvou semestrů studia jsou vloženy dvě skupiny povinně volitelných předmětů (PVP typu B) vyučovaných v anglickém jazyce. Je stanovena podmínka získat alespoň 3 kredity v každé této skupině, což odpovídá povinnosti absolvovat v NMSP Volné umění alespoň dva předměty vyučované v anglickém jazyce. Studijní plán zahrnuje pestrou nabídku volitelných předmětů, s jejichž pomocí mohou studující specifičtěji profilovat své studium.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studujícím se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici rektora č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studujícím jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní program akreditovaný na FaVU VUT. Absolventky*ti programu mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Výtvarná umění akreditovaného na FaVU VUT, ale také na jiných univerzitách v ČR (AVU, UMPRUM, FUD UJEP) nebo v zahraničí.

Specializace