studijní program

Stavební inženýrství

Fakulta: FASTZkratka: BPC-SIAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0732A260005

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v celé šíři oblasti stavitelství. Cílem studia je, aby jeho absolvent:
- nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu,
- dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti,
- obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU,
- mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- disponoval potřebnou jazykovou vybaveností,
- mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí.
Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených na středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích, v realizačních firmách, investorských organizacích i ve veřejné správě.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství prokáže znalosti, dovednosti a vědomosti:
- teoretických, technických, uměleckých, geodetických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi,
- právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností,
- souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství,
- metod sběru a analýzy dat,
- o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
- technologie staveb,
- prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě,
A dále absolvent prokáže porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a ekologickým (dopadům na životní prostředí). Získané znalosti v jednotlivých předmětech umí absolvent aplikovat v problematice daného tematického okruhu či specializace.
Absolvent umí:
- analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
- využívat technické, geodetické, ekonomické a výtvarné postupy při řešení problémů stavební praxe,
- navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností,
- vypracovat, příp. se podílet na vypracování:
o projektové dokumentace staveb,
o územně plánovacích podkladů a příslušné části územně plánovací dokumentace,
- provádět statické a dynamické výpočty staveb,
- provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
- provádět zkoušení a diagnostiku staveb,
- vydávat odborná stanoviska,
- zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,
- vést realizaci stavby,
- provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce,
- provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
- zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
- vykonávat odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování v orgánech státní správy
- provádět analýzu realizace staveb z pohledu bezpečného pracoviště na stavbě,
- navrhovat stavby, a to i z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb atd.
Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice dané studijní specializace. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru stavebnictví.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Charakteristika profesí

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je schopen zastávat pracovní pozice vyžadující samostatné řešení odborných technických problémů v oblasti stavebnictví.
Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo technicko-manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročných odborných úkolů při plánování, navrhování, realizaci a provozování staveb. Má dobré předpoklady působit ve vědě a výzkumu. Uplatnění nalezne jako stavbyvedoucí, projektový manažer, jako osoba způsobilá pro přípravu staveb. Zaměstnání může získat v projekčních, realizačních a správních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni.
Po získání praktických a manažerských zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru. Po splnění předepsané praxe může absolvent získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Studijní program je koncipován tak, aby absolventům umožňoval pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (240 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu bakalářskou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, bakalářskou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných SZŘ, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Specializace