studijní program

Letecká a kosmická technika

Fakulta: FSIZkratka: N-LKT-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0716A270003

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 100

Cíle studia

Cílem dvouletého akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Letecká a kosmická technika, který je koncipován se dvěma specializacemi, je studentům poskytnout pokročilé vzdělání v oblasti letectví. Program nabízí dvě specializace, a to STL-Stavba letadel a TLT-Technologie provozu letadlové a letištní techniky.
Student v oblasti konstrukčního inženýrství se setkává s jednotlivými disciplínami fyziky (aerodynamika a mechaniky letu), konstrukčními pravidly a postupy pro návrh letadel (atmosférických či kosmických) a je proveden jednotlivými soustavami letadlové techniky. V rámci specializace STL-Stavba letadel je detailně seznámen s projektováním letounů, postupy pro aerodynamické analýzy, výpočty vlastností, stanovením zatížení a pevnostní analýzou. Je schopen navrhnout některé soustavy letounu a analyzovat spolehlivost soustav. Studenti specializace TLT-technologie provozu letadlové a letištní techniky jsou zaměřeni na technické a provozní zařízení letišť, jsou obeznámeni s problematikou řízení leteckého provozu, ekonomikou a jsou schopni řídit údržbu letounů a hodnotit stav letounů v provozu.
V rámci studia se studenti seznámí i s anglickou leteckou terminologií a projdou patřičnou jazykovou přípravou. V rámci zpracování diplomové práce jsou povinni pod odborným dohledem zpracovat technické řešení inženýrského problému.
Hlavním cílem navazujícího magisterského studijního programu Letecká a kosmická technika je vychovávat odborně erudované absolventy, kteří dokáží nacházet uplatnění v daných oblastech technické praxe nebo na postech především technicky orientovaných firem v ČR, popř. v zahraničí.

Profil absolventa

Absolvent programu získává všeobecný přehled v letectví a kosmonautice. Je teoreticky vybaven pro základní konstrukční činnosti v oblasti letounů. Osvojí si znalosti z aerodynamiky a letových výkonů letadel, konstrukce a teorie pevnosti leteckých konstrukcí. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Specializace Stavba letadel pak poskytuje nezbytné hlubší znalosti z aerodynamiky, letových vlastností letounu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, principy konstrukce a projektování letadel. Seznámí studenta s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Student si osvojí rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti.

Absolvent specializace Technologie provozu letadlové a letištní techniky získá doplněné odborné znalosti v oblasti letištní zabezpečovací techniky, provozních postupů a vybavenosti letišť. Dále pak z ekonomicko-provozních disciplín týkajících se letecké dopravy, zajištění bezpečnosti a přepravního výkonu leteckého podniku. Třetí oblastí jsou technické disciplíny zahrnující principy zajišťování údržby a oprav letecké techniky, řízení údržby, otázky spolehlivosti a použití palubních soustav.

Absolvent specializace Stavba letadel se uplatní v projekčních, konstrukčně vývojových a výzkumných pracovištích leteckého průmyslu a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. S nabytými znalostmi najde uplatnění také v jakékoli inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.

Absolventi specializace Technologie provozu letadlové a letištní techniky najdou uplatnění v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví. Jsou připraveni pro výkon služby při organizaci a řízení letového provozu, pro obsluhu, údržbu a opravy letadel, provoz letišť a jejich zařízení. Dále najdou uplatnění v manažerských, ekonomických a obchodních funkcích jakýchkoli leteckých orgánů a organizací provozujících, řídících a kontrolujících leteckou dopravu a jinou leteckou činnost.

Charakteristika profesí

Absolventi studia nacházejí uplatnění jak v oblasti výzkumu na univerzitách (VUT, ČVUT) a jiných výzkumných institucích (VZLU Praha) či v zahraničí (Airbus IW), tak v leteckém průmyslu (Aero Vodochody, Aircraft industries, HONEYWELL, GE Aviation Czech a řadě dalších menších obchodních společnostech) ale i v ostatních odvětvích průmyslu. Vzhledem k dynamicky rostoucímu leteckému průmyslu a dopravě je předpoklad uplatnění velmi vysoký.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška se tradičně skládá ze dvou částí. První je obhajoba diplomové práce, kdy student představí vlastní práci (cíl, metody řešení, výsledky) s následnou reakcí na posudky oponenta a diskusí na téma DP. Druhou částí je obecná odborná rozprava zaměřená na oblasti, Konstrukce a údržba letadel, Provoz a ekonomika letecké dopravy, Letiště a řízení letového provozu a volitelná část, která může být z oblasti Letecká navigace, Palubní soustavy letadel, Obchodně přepravní činnost nebo Zabezpečovací letecká technika.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”. Na FSI je rovněž akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
STLStavba letadel116
TLTTechnologie provozu letadlové a letištní techniky116