studijní program

Applied and Interdisciplinary Mathematics

Fakulta: FSIZkratka: N-AIM-AAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0541A170037

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 16.7.2021 - 16.7.2031

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Matematika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Applied and Interdisciplinary Mathematics je mezinárodní Double Degree program, který si klade za cíl vybavit absolventy znalostmi pokročilých matematických disciplín se zaměřením na jejich aplikace v nejrůznějších oborech, především však oborech technické povahy. Důraz je kladen na využití moderní výpočetní techniky při řešení problémů pomocí efektivních metod aplikované matematiky, proto jsou v programu zařazeny potřebné předměty z oblasti informatiky. Díky mezinárodnímu rozměru studia získají absolventi znalosti anglického jazyka na takové úrovni, že se bez problémů uplatní i ve firmách, kde se běžně komunikuje anglicky.
Studenti magisterského programu si podstatně prohloubí a rozšíří vědomosti, které získali absolvováním bakalářského studijního programu matematického a technického zaměření. Rozvinou také svoje schopnosti tvůrčí činnosti a řešení komplexních problémů matematické povahy. Pokud po skončení studia nebudou chtít nastoupit do praxe, ale dají přednost pokračování ve studiu, mohou nastoupit například do doktorského studijního programu Aplikovaná matematika, který má na Ústavu matematiky FSI již dlouholetou tradici. Mohou samozřejmě také pokračovat v doktorském studiu na jiném ústavu VUT nebo na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí.

Profil absolventa

Po úspěšném studiu 1. ročníku programu na University of L’Aquila a 2. ročníku na VUT v Brně budou absolventi vybaveni kvalitními znalostmi pokročilé matematiky zaměřenými na jejich využití při řešení nejrůznějších problémů, zejména problémů technické praxe. Budou mít dobrý přehled o metodách založených na matematické a numerické analýze včetně diferenciálních rovnic, algebře, diskrétní matematice, lineární i diferenciální geometrii, pravděpodobnosti a statistice, atd. Získají také důkladné vědomosti v oblasti moderní informatiky, takže se stanou teoreticky dobře vybavenými odborníky, kteří budou schopni úspěšně řešit nejrůznější, především inženýrské úlohy matematické povahy za efektivního využití výpočetní techniky. Budou dobře ovládat anglický jazyk a budou připraveni na vývojovou a inovační činnost na vysoké úrovni a na výzkumnou činnost v nejrůznějších technických i jiných oborech. Získají dovednost vytvářet matematické modely studovaných procesů a pomocí jejich analýzy řešit zadané problémy. Budou schopni samostatně pracovat s relevantní odbornou literaturou a aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů. Nebude jim činit potíže navrhnout či posoudit projekt tvůrčí činnosti, zapojit se do týmové práce či prezentovat svoje výsledky před odbornou komunitou.
Získané vzdělání zajistí absolventům snadné uplatnění na trhu práce. Díky kvalitním znalostem aplikované matematiky a informatiky bude o ně velký zájem v široké škále oborů. Naleznou snadné uplatnění zejména na řídících pozicích ve vývojových týmech nejrůznějších inženýrských profesí (strojírenství, elektrotechnika, elektronika, letecký průmysl, apod.) a v softwarových firmách. Velkou výhodou bude jejich dobrá orientace v nejmodernějších výpočetních technologiích a schopnost analytického myšlení. Jejich široké matematické vzdělání jim umožní uplatnění nejen v průmyslové praxi, ale také v mnoha dalších oblastech, např. v bankovnictví, ve státní správě, ve sféře obchodu, atd. Uplatní se i v základním a zejména v aplikovaném výzkumu, budou také dobře připraveni na následné doktorské studium.

Odborné znalosti:
Absolvent prokazuje široké a hluboké znalosti matematických disciplín, které odpovídají soudobému stavu poznání. Dále prokazuje porozumění a možnostem využití aplikované matematiky nejen v souvisejících technických oborech. Bude ovládat klíčové pojmy, výsledky a postupy stěžejních oblastí matematiky, jako jsou moderní metody řešení diferenciálních rovnic, analýza a návrh kontrolních systémů, teorie řízení, funkcionální analýzy, dynamické systémy, analýza v komplexním oboru, stochastické procesy, diskrétní a spojitá mechanika, finanční matematika, fuzzy množiny a jejich aplikace, teorie grafů a jejich aplikace, matematické metody v teorii proudění, teorie řízení, Fourierovu analýzu, matematickou logiku, matematické struktury a další. Získá kvalitní znalosti z oblasti informatiky a využití počítačů pro řešení problémů matematické povahy. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v anglickém jazyce, tak absolvent získá i slušné jazykové dovednosti.

Odborné dovednosti:
Absolvent bude umět samostatně aplikovat získané vědomosti na řešení úloh matematické povahy v nejrůznějších oblastech, především v oblasti inženýrské praxe. Bude mít přehled o důležitých souvislostech mezi různými odvětvími matematiky a tyto souvislosti bude umět účinně a tvůrčím způsobem aplikovat. Nebude mu činit problém formulovat a matematicky analyzovat složitější úlohy z oblasti přírodních, technických i jiných věd a také prezentovat svoje poznatky před odbornou komunitou. Bude schopen vytvářet matematické modely studovaných jevů a pomocí nich řešit zadané problémy. K tomu bude umět efektivně využívat moderní výpočetní techniku. Bude umět pracovat s odbornou literaturou, analyzovat získané poznatky a využívat je při své vlastní tvůrčí činnosti.

Obecné způsobilosti:
Absolvent bude schopen samostatného a odpovědného rozhodování o nejrůznějších postupech při řešení problémů, bude schopen řídit pracovní tým, koordinovat jeho činnost a nést zodpovědnost za jeho výsledky. Bude schopen srozumitelným způsobem formulovat zadané problémy a navrhnout efektivní řešení. Vzhledem ke své jazykové vybavenosti nebude mít problém při spolupráci s odborníky ze zahraničí. Bude připraven dále se vzdělávat samostudiem, formou účasti na odborných přednáškách, seminářích a konferencích, kde bude připraven kvalitně prezentovat svoje výsledky. Zvyšování své odborné způsobilosti bude dosahovat také získáváním nových praktických zkušeností.

Charakteristika profesí

Studijní program Applied and Interdisciplinary Mathematics poskytuje absolventům široké možnosti zaměstnání. Kromě výrobní sféry v nejrůznějších průmyslových odvětvích nalézají uplatnění ve výzkumných institucích, v bankovnictví, ve školství, ve státní sféře atd. Jejich předností je znalost metod moderní aplikované matematiky a informatiky, takže mají schopnost tvorby matematických modelů nejrůznějších problémů, pomocí kterých pak tyto problémy za pomoci moderních informačních technologií efektivně řeší. Kromě logického myšlení získaného studiem matematiky jsou přidanou hodnotou absolventů jejich vědomosti z oblasti základních technických disciplín, které ještě zvyšují zájem o tyto absolventy ze strany průmyslových podniků. Absolventi studijního programu Applied and Interdisciplinary Mathematics nemají potíže uplatnit se na trhu práce, mají naopak možnost si vybírat z mnoha nabídek.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně) a studijní předpisy na University of L’Aquila.
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky před komisí zahrnující i zástupce z University of L’Aquila obdrží absolvent diplomy z obou univerzit, tedy z VUT v Brně i z University of L’Aquila.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program úzce navazuje na bakalářský studijní program Matematické inženýrství, resp. Mathematical Engineering, které jsou akreditovány na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Studium programu Applied and Interdisciplinary Mathematics je dále vhodné pro studenty z univerzit, které mají bakalářské programy zaměřené na matematické modelování, matematiku a finanční studia, matematiku a její aplikace, odbornou matematiku a další. Absolventi programu mohou pokračovat ve studiu akreditovaného doktorského studijního programu Applied Mathematics na FSI. Díky kvalitnímu vzdělání v anglickém jazyce mají ovšem předpoklady k doktorskému vzdělání i kdekoli ve světě.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
8C27Applied Partial Differential Equations and Fluid Dynamicsen6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
8DITControl Systemsen6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
8DI9Dynamical Systems and Bifurcation Theoryen6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
8DI8Functional Analysis in Applied Mathematics and Engineeringen9Povinnýzá,zkP - 65 / C1 - 26ano
8DI6Italian Language and Culture for foreigners (level A1)en3PovinnýzkP - 26 / Cj - 13ano
8EU2Optimisation Models and Algorithms en6Volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
8EEAWorkshop of mathematical modellingen6Volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
8BK1Complex Analysisen6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
8ETKDiscrete and Continuum Mechanics with Applicationsen9Povinnýzá,zkP - 65 / C1 - 26ano
8EJXItalian Language and Culture for Foreigners (level A2)it3PovinnýzkP - 26 / Cj - 13ano
8C3LStochastic Processes en6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
8DJBCombinatorics and Cryptographyen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 261 type Aano
8ESZParallel computingen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 13 / CPP - 261 type Aano
8DIOData analytics and Data miningen6Volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
8EU3Stochastic Modelling and Simulations en6Volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SD5-ADiploma Project I (N-AIM-A)en3PovinnýVD - 65ano
SDP-ADiploma Seminar I (N-AIM-A)en2PovinnýC1 - 13ano
SFI-AFinanční matematikaen4PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
SU2-AFunkcionální analýza IIen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
SGA-AGrafy a algoritmyen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
SMM-AMatematické metody v teorii prouděníen4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
SOR-AZáklady optimálního řízeníen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
SO2-AOptimalizace IIen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 132 type Bano
0TH-AÚvod do teorie heren4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132 type Bano
1CKČeština - konverzace 1en4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
S1K-AMechanika kontinuaen4Volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
SSJ-ASpolehlivost a jakosten4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SD6-ADiploma Project II (N-AIM-A)en6PovinnýVD - 91ano
SDQ-ADiploma Seminar II (N-AIM-A)en2PovinnýC1 - 26ano
SFA-AFourierova analýzaen4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
SML-AMatematická logikaen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
SSR-AMatematické strukturyen4PovinnýklP - 26ano
SDR-AModerní metody řešení diferenciálních rovnicen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TNM-ANumerické metody analýzy obrazůen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 263 - type Aano
S1M-AVariační početen4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 133 - type Aano
VTR-AAlgebraická teorie řízeníen3VolitelnýklP - 26ano
SAV-AGeometrické algoritmy a kryptografieen3VolitelnýzkP - 26ano
S3M-AMatematický seminářen2VolitelnýC1 - 26ne
SR0-ARekonstrukce a analýza 3D scénen4VolitelnýklP - 13 / CPP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
1 type A 1 8DJB, 8ESZ
2 type B 1 SO2-A, 0TH-A
3 - type A 1 TNM-A, S1M-A