studijní program

Aerospace Technology

Fakulta: FSIZkratka: N-AST-AAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0716A270004

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 100

Cíle studia

Cílem dvouletého akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Aerospace technology je poskytnout studentům pokročilé vzdělání v oblasti leteckých konstrukcí.
Student v oblasti konstrukčního inženýrství se setkává s jednotlivými disciplínami fyziky (aerodynamika a mechaniky letu), konstrukčními pravidly a postupy pro návrh letadel (atmosférických či kosmických) a je proveden jednotlivými soustavami letadlové techniky. Je detailně seznámen s projektováním letounů, postupy pro aerodynamické analýzy, výpočty vlastností, stanovením zatížení a pevnostní analýzou. Je schopen navrhnout některé soustavy letounu a analyzovat spolehlivost soustav. V rámci studia se studenti seznámí i s anglickou leteckou terminologií a projdou patřičnou jazykovou přípravou. V rámci zpracování diplomové práce jsou povinni pod odborným dohledem zpracovat technické řešení inženýrského problému.
Hlavním cílem navazujícího magisterského studijního programu Aerospace technology je vychovávat odborně erudované absolventy, kteří dokáží nacházet uplatnění v daných oblastech technické praxe nebo na postech především technicky orientovaných firem v ČR, popř. v zahraničí.

Profil absolventa

Absolvent programu získává všeobecný přehled v letectví a kosmonautice. Je teoreticky vybaven pro základní konstrukční činnosti v oblasti letounů. Osvojí si znalosti z aerodynamiky a letových výkonů letadel, konstrukce a teorie pevnosti leteckých konstrukcí. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Program poskytuje nezbytné hlubší znalosti z teorie pevnosti leteckých konstrukcí, principy konstrukce a projektování letadel. Seznámí studenta s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Student si osvojí rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti.

Absolvent se uplatní v projekčních, konstrukčně vývojových a výzkumných pracovištích leteckého průmyslu v ČR i zahraničí a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. S nabytými znalostmi najde uplatnění také v jakékoli inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.

Charakteristika profesí

Absolventi studia nacházejí uplatnění v leteckém průmyslu (Aero Vodochody, Aircraft industries, HONEYWELL, GE Aviation Czech a řadě dalších menších obchodních společnostech, ale i v oblasti výzkumu na univerzitách (VUT, ČVUT) a jiných výzkumných institucích (VZLU Praha) či v zahraničí (Airbus IW), tak i v ostatních odvětvích průmyslu. Vzhledem k dynamicky rostoucímu leteckému průmyslu a dopravě je předpoklad uplatnění velmi vysoký.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška se tradičně skládá ze dvou částí. První je obhajoba diplomové práce, kdy student představí vlastní práci (cíl, metody řešení, výsledky) s následnou reakcí na posudky oponenta a diskusí na téma DP. Druhou částí je obecná odborná rozprava zaměřená na oblasti Aerodynamiky a mechaniky letu, Konstrukce a pevnosti letadel, Materiály a technologie výroby letadel a volitelná část, která může být z oblasti Palubních soustav, Leteckých motorů nebo Kosmické techniky.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”. Na FSI je rovněž akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.
Program je obsahově shodný se specializací Stavba letadel programu Letecká a kosmická technika, který je vyučován v českém jazyce.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OA1-AAerodynamics Ien6Povinnýzá,zkP - 52 / L - 2 / C1 - 11ano
OL0Angličtina v letectvíen2PovinnýCj - 26ano
OLR-ALetecké materiály a technologieen6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 2 / C1 - 11ano
OLE-ALetecké motoryen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OPP-APočítačová podpora konstruování a výrobyen4PovinnýklP - 13 / CPP - 39ano
OSZ-AStavba a pevnost letadelen7Povinnýzá,zkP - 65 / L - 2 / C1 - 24ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OA2-AAerodynamika IIen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 2 / C1 - 11ano
OCF-AAplikace CFD pro letectvíen4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
OMZ-AMechanika letu Ien5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OPZ-APalubní soustavy letadel Ien4Povinnýzá,zkP - 52 / L - 2 / C1 - 11ano
0PPO-APrůmyslový projekt (N-TLT, N-STL)en3PovinnýklPX - 120ano
OT1-ATechnologie výroby letadelen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 2 / C1 - 11ano
OPK-AÚnosnost leteckých konstrukcíen5Povinnýzá,zkP - 52 / L - 4 / C1 - 22ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OAE-AAeroelasticitaen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 1 / C1 - 12ano
OKL-AKompozitní konstrukce v letectvíen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 1 / C1 - 12ano
OK3-AKonstrukce kosmické technikyen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OZ0-AMechanika kosmického letuen3PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
OML-AMechanika letu IIen5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
OK2-AProjektování letadelen3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
OSD-ASpolehlivost letadlové technikyen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OZK-AZkoušení letadelen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 8 / C1 - 5ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OD5-ADiplomový projekt (M-STL)en12PovinnýVD - 156ano
OLP-ALetecké právo a předpisyen2PovinnýP - 13ano
OPL-APalubní soustavy letadel IIen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 1 / C1 - 12ano
ODS-ASeminář k diplomové práci (M-STL)en2PovinnýC1 - 26ano
OT2-ATechnologie kosmické technikyen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OUZ-AÚnava a životnost leteckých konstrukcíen4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano