studijní program

Řízení a ekonomika podniku

Fakulta: FPZkratka: DSP-ŘEP-KSAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0413D050008

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich samostatnou vědeckou práci v oblasti řízení a ekonomiky podniku pro jejich budoucí univerzitní i výzkumnou činnost, i uplatnitelnost v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích

Hlavní důraz je kladen na získání hlubokých a systematických znalostí a porozumění teoriím a zvládnutí moderních metod a postupů aplikovatelných ve vědecké disciplíně ekonomie, dále osvojení si pokročilých metod výzkumné práce v ekonomice, řízení podniku a k rozvoji odborných znalostí z ekonometrie. Studium rovněž umožňuje rozvíjet vysoce odborné znalosti a dovednosti z výběru předmětů volených podle výzkumného zaměření studenta. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci, v řešení výzkumných úkolů s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení. Nedílnou součástí činnosti studentů je jejich publikační činnost, stejně tak i jejich interpretace a následná prezentace v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností, na odborných a vědeckých konferencích, zpracování vědeckého článku, zpracování a prezentace výzkumných projektů apod.), ale především zpracování a obhájení disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ si osvojuje hluboce specializované, systematizované znalosti teorií konceptů a metod v oblasti řízení a ekonomiky podniku, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni a navazují jimi na odborné znalosti a dovednosti i obecné způsobilosti inženýra, jakož i hluboké a systematické znalosti a porozumění pokročilým matematickým a statistických metodám analýzy kvantitativních a kvalitativních dat, včetně hluboké a systematické znalosti metod a postupů vědecké práce. Absolvent bude mít odborné dovednosti formulovat a vyhodnocovat vědecký výzkum v oblasti řízení a ekonomiky podniku a vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Charakteristika profesí

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Podmínky splnění

Studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ jsou rozvrženy v Individuálním studijním plánu.

Stěžejním povinným odborným předmětem je Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu, který je zabezpečován ve spolupráci s AV ČR. Hlavním cílem předmětu je naučit studenty vědecky pracovat, prohloubit jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti vědecké práce a připravit je na kvalitní zpracování disertační práce.

V prvním ročníku je ještě zahrnut povinný odborný předmět Ekonomie III, jehož cílem je prohloubit a rozvíjet analytické nástroje v části mikroekonomie především v oblasti rozboru nabídkové strany tržního mechanismu se zvláštním důrazem na matematické modely a poskytnout studentům i alternativní přístupy formování poptávky a nabídky. V části makroekonomie bude kladen důraz na teorie exogenního a endogenního ekonomického růstu a teorie hospodářské politiky státu, včetně rozvinutí schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v kontextu podnikového řízení.

Ve druhém ročníku je zařazen povinných odborných předmět Academic Writing, který studentům prohloubí komunikační dovednosti při popisu výzkumu a všeobecných akademických žánrů, zároveň studenti získají znalosti ve stylistických dovednostech typických pro psaní akademických textů. V neposlední řadě v tomto předmětu bude poukázáno na rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem a budou objasněny účinné přístupy k vědeckým textům, jako je např. objektivita a formální styl.

Dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu,
• Teorie marketingových koncepcí,
• Teorie a praxe finančního managementu,
• Metody ekonomického řízení podniku,
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika,
• Informační management,
• Teorie řízení obchodu.

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí povinností v Individuálním studijním plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy (Výstupy z vědecké činnosti I-IV), a to:
• V prvním ročníku je povinný vědecký výsledek publikační činnosti studenta, a to minimálně jeden publikační výstup (jedná se buď o příspěvek v tuzemském/zahraničním recenzovaném sborníku nebo článek v recenzovaném časopisu) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve druhém ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80%. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve třetím ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC ) odpovídající tématu disertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve čtvrtém ročníku je také zahrnuta publikační činnost doktoranda, a to minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

Takto nadefinované a vyžadované vědecké výstupy silně podporují i prvek internacionalizace, neboť splnění publikačních výstupů (zejména ve třetím a čtvrtém ročníku) je podmíněno publikováním v anglicky psaných vědeckých časopisech.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu. Úspěšná prezentace výzkumného záměru disertační práce je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos dizertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce. Úspěšná „Malá obhajoba disertační práce“ je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat zahraniční stáž (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem disertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí povinností Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

V případě kombinované formy studia není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním Individuálního studijního plánu podle pokynů školitele.

Vytváření studijních plánů

Studium v doktorském studijním programu „Řízení a ekonomika podniku“ bude probíhat na základě Individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel, ve spolupráci se studentem. Individuální studijní plán je rozvržen ve čtyřech akademických rocích a umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro vědeckou činnost. Navržený Individuální studijní plán je projednáván a schválen na Oborové radě doktorského studijního programu. Důraz v koncepci doktorského studia je především kladen na:
• studijní plán / studium;
• samostatnou vědeckou a výzkumnou práci vycházející ze zaměření disertační práce;
• oblast internacionalizace podpořenou zahraniční stáží;
• pedagogickou praxi;

Základní součástí Individuálního studijního plánu je rozvržení studia a absolvování povinných teoretických povinných předmětů a povinně volitelných předmětů. V prvním ročníku jsou zahrnuty dva povinné odborné předměty:
• Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu (prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA)
• Ekonomie III (doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. garant a vyučující 60%, doc. Ing. Zinecker Marek, Ph.D., vyučující 40%,)

Ve druhém ročníku je jeden povinný odborný předmět, který je vyučován v anglickém jazyce:
• Academic Writing (doc. PhDr. Milena Krhutova, Ph.D.)

A dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu (doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA);
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika (prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.);
• Informační management (doc. Ing. Miloš Koch, CSc.);
• Teorie marketingových koncepcí (doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, garant a vyučující 50%, doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. vyučující 50%);
• Teorie řízení obchodu (doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.);
• Teorie a praxe finančního managementu (prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.);
• Metody ekonomického řízení podniku (doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.);

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí individuálního studijního plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos disertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat „zahraniční stáž“ (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem dizertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta.

Součástí Individuálního studijního plánu jsou i další, neméně významné aktivity, které napomáhají k profilaci studenta v oblasti vědecké práce. Jedná se zejména o podávání grantů (např. Juniorské projekty v rámci Specifického výzkumu), účast na tuzemských a zahraničních konferencích.

Struktura a obsahová náplň Individuálního studijního plánu doktoranda je součástí informačního systému Apollo na VUT v Brně.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku je určen pro absolventy magisterských akademických studijních programů z oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 19.05.2022 do 19.08.2022)

 1. Determinanty vnitroodvětvového obchodu ve vybraném průmyslovém odvětví

  Vnitroodvětvový obchod představuje souhrn dovozů a vývozů podobných výrobků patřících do stejného odvětví. Zahrnuje finální výrobky, časti celků a komponenty. Hlavním cílem disertační práce je výzkum mikro a makroekonomických faktorů určujících vnitroodvětvový obchod ve vybraném průmyslovém odvětví.

  Školitel: Lapinska Justyna, Doc., Ph.D.

 2. Dopady paradigma managementu na podnikové prostředí podniků ve zvoleném odvětví

  Téma řeší dopady paradigma managementu na podnikové prostředí s ohledem na odvětvové zaměření a velikostní kategorizaci podniků. Cílem práce bude navrhnout integrovaný model podnikového prostředí se specifikací dopadů a způsobů jejich eliminace na podnikatelské subjekty.

  Školitel: Straková Jarmila, doc. Ing., Ph.D.

 3. Dynamika malých podniků

  Cílem výzkumu je zkoumat dynamiku malých podniků ve vybraném podnikatelském sektoru ve vztahu k okolními prostředí

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 4. Ekonomická optimalizace opatření v procesu řízení kybernetických rizik

  Výzkum se zaměří na analýzu současných přístupů řízení kybernetických rizik s cílem navrhnout nový model resp. metodiku, která bude využit jako nástroj pro podporu rozhodování v procesu výběru vhodných opatření zvyšujících efektivitu řízení kybernetické bezpečnosti podniků.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 5. Ekonomický význam akciových burz a perspektivy jejich dalšího rozvoje

  Disertace bude zaměřena na výzkum v oblasti soudobého fungování a ekonomického významu akciových burz a jejich vývojových tendencí.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 6. Hnací síly inovace digitálního obchodního modelu

  Řízení transformace a inovací ve vybraném sektoru. Využití digitálních technologií a digitalizace v inovacích je zásadní pro inovaci digitálního obchodního modelu (DBMI). Identifikovat hnací síly inovací, charakterizovat digitální obchodní modely a spolutvorbu hodnoty pro vybrané odvětví.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 7. IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu

  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 8. Manažerské kompetence žádoucí v době ovlivněné pandemickou situací.

  V současné době čelí zaměstnanci mnoha faktorům ovlivňujících jejich výkon (např. vyšší úroveň stresu, úzkosti a deprese). Klíčovou roli zde sehrávají manažeři, proto hlavním cílem disertace bude návrh kompetenčního modelu reflektujícího kompetence, jež jsou vnímány jako žádoucí pro účinné působení v prostředí ovlivněném pandemickou situací.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 9. Model hodnocení společensky odpovědných investic s využitímí strategie impaktového investování

  Cílem je navrhnout model hodnocení investic s využitím strategie impaktního investování. Impaktované investování zahrnuje investice,jejichž cílem je realizace pozitivního dopadu na společnost a generování finančního zisku. Dílčími cíli jsou analýza společensky odpovědných investic, posouzení jejich výkonnosti a metod hodnocení a návrh modelu.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 10. Modelování a simulace v projektovém řízení

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu využití modelování a simulace v oblasti projektového řízení a na návrh postupů pro tvorbu diskrétních modelů a jejich implementaci služících jako nástroj pro podporu řízení projektů.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 11. Možnosti využití a rizika kryptoměn v podnikové praxi

  Vlastnosti kryptoměn vzbuzují mnohá očekávání. Jsou ale spojeny s bezpečnostními, ekonomickými i právními riziky, které by měly být prozkoumány a vyhodnoceny. Těžistěm práce je analýza vlastností a rizik kryptoměn z pohledu podnikové praxe, která odpoví na otázku, zda a jakým způsobem je používat.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 12. Nástroje a metody cenové tvorby přirozených monopolů

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií zejména monopolních, resp. oligopolních firem působících v odvětvích, ve kterých jsou přirozené či vysoké bariéry vstupu.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 13. Perspektivy finančních a reálných investic v podmínkách soudobého vývoje světové ekonomiky

  Práce bude analyzovat soudobý význam finančních a reálných investic s cílem predikovat směry jejich budoucího rozvoje s ohledem na současný vývo v jednotlivých zemích.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 14. Perspektivy průmyslu 4.0 v kontextu otázek environmentálních, sociálních, správy a řízení

  Cílem výzkumného tématu je návrh modelu pro podporu manažerského rozhodování v oblasti vývoje a implementace technologií průmyslu 4.0 v řízení duality mezi jejich přínosy a riziky v kontextu otázek environmentálních, sociálních, správy a řízení.

  Školitel: Pavláková Dočekalová Marie, doc. Ing., Ph.D.

 15. Potenciály tvorby udržitelné hodnoty v digitální ekonomice

  Cílem výzkumného tématu je prozkoumat potenciály digitální ekonomiky v oblasti udržitelnosti a vytvořit model, který vyjádří tvorbu udržitelné hodnoty v digitální ekonomice.

  Školitel: Pavláková Dočekalová Marie, doc. Ing., Ph.D.

 16. Role hospodářské politiky při formování ekosystému podporujícího rozvoj nových technologických podniků

  Ekosystém formovaný hospodářskou politikou států, regionů a soukromých aktérů je z hlediska rozvoje nových technologických podniků aktuálně diskutovaným tématem. Disertační práce se zaměří na výzkum prvků "ekosystému" a jeho ekonomické, technologické a sociální dopady. Jaká má být hospodářská politika státu a regionů ve formování ekosystému?

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 17. Role znalostního managementu v éře digitální transformace

  Výzkum se zaměří na roli znalostního managementu v éře digitální transformace z technického i lidského hlediska a na návrh modelu řízení znalostí respektujícího tento transformativní přechod k digitalizaci.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 18. Specifika ekonomického řízení rodinných podniků

  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 19. Specifika řízení lidských zdrojů při aplikaci nových forem práce ovlivněných pandemií COVID-19.

  Současná doba je ovlivňovaná pandemií a je provázena rychlým rozvojem a využíváním ICT i změnou hodnotových preferencí. Hlavním cílem disertační práce bude návrh modelu řízení lidských zdrojů reflektující podmínky nově vznikajících forem práce a účinné řízení lidských zdrojů v nově se formujících pracovních podmínkách.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 20. Strategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu

  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 21. Strategie rodinných podniků a růst

  Cílem výzkumu je zkoumat strategie rodinných podniků ve vybraném podnikatelském sektoru a jejich dopad na růst rodinných podniků

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 22. Systém hodnocení ekonomických ukazatelů společností a jejich informační podpora

  V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování společností. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících relevantní ekonomické ukazatele společností, analýza, zhodnocení informační podpory a návrh nejvhodnějšího systému informační podpory.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 23. Určování hodnoty podniků: specifika oceňování malých a středních podniků

  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování hodnoty a navrhnout modifikace pro aplikaci v malých a středních podnicích

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 24. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání (vybrané problémy)

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 25. Využití metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení.

  Využití metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu v oblasti sentimentu jako nástroje podnikového řízení s využitím klasických metod, fuzzy logiky a umělých neuronových sítí.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 26. Využití behaviorální teorie pro návrh a řízení investičního portfolia

  Téma je zaměřeno na využití poznatků z oblasti behaviorální teorie se zřetelem na rozhodovací procesy řídících pracovníků a správců aktiv

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 27. Využití digitálních nástrojů pro podporu marketingových strategií v podnicích

  Výzkum zaměřený na skladbu a míru využívání digitálních nástrojů pro podporu tvorby a uskutečňování marketingových strategií v podnicích.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 28. Využívání vybraných přístupů pro zvyšování výkonnosti podniků v ČR

  Měření výkonnosti podniku lze považovat za velmi rozsáhlou, složitou a ve vztahu k samotným podnikům za značně citlivou oblast podnikového řízení. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti podniků, možnosti jejich použití v podmínkách ČR a navrhnout model využitelný pro potřeby konkrétního odvětví.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 29. Zelené kompetence zaměstnanců a rozvoj odpovědných inovací v průmyslových podnicích

  Zelené kompetence zaměstnanců jsou základním prvkem řízení lidských zdroju. Tento prvek řízení získává v mnoha organizacích stále větší význam. Hlavním cílem práce je výzkum vlivu zelených kompetencí zaměstnanců na jejich inovační chování vedoucí k implementaci odpovědných inovací.

  Školitel: Lapinska Justyna, Doc., Ph.D.

 30. Změny v podnikové architektuře podniků v důsledku změn podnikového prostředí

  Téma je zaměřeno na analýzu dopadů změn v podnikovém prostředí na podnikovou architekturu. Cílem práce bude analyzovat vybrané parametry podnikové architektury s využitím matematicko-statistických metod a navrhnout inovaci podnikové architektury podniků ve zvoleném odvětví.

  Školitel: Straková Jarmila, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 15.12.2021 do 22.04.2022)

 1. Digitální transformace a snižování nákladů během pandemie COVID-19

  Pandemie COVID-19 přetváří globální obchodní prostředí a zásadně mění způsob, jakým lidé žijí a pracují. Výzkum se zaměří na postupy řízení nákladů ve vztahu k digitální transformaci před pandemii a následně v období krize. Opatření, která společnosti právě přijímají v rámci řešení COVID-19, mohou mít zásadní dopad na jejich dlouhodobou konkurenceschopnost a výkonnost .Jakým způsobem tedy společnosti reagují snižováním nákladů a opatřeními ke zlepšování výkonnosti ve vztahu k digitální transformaci.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 2. Koncept udržitelného financování v kontextu životního cyklu podniku

  Možnosti přístupu podniků ke zdrojům kapitálu se výrazně liší v závislosti na řadě exogenních a vnitrofiremních faktorů. Reflektování konceptu udržitelnosti je významným exogenním faktorem. Disertační práce se zaměří na výzkum prvků "udržitelného financování" v kontextu životního cyklu podniku.

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 3. Modely hodnototvorných toků pro vybrané odvětví jako generátor podnikové marže a ziskovosti

  Téma je zaměřeno na dekompozici primárních a sekundárních podnikových procesů v rámci řešeného odvětví s diferenciací dle velikostní kategorizace a rozsahu působnosti podniků. Cílem práce bude zpracování obecných modelů hodnototvorných podnikových toků zajišťujících dosahování podnikové marže.

  Školitel: Straková Jarmila, doc. Ing., Ph.D.

 4. Nástroje a metody prevence morálního hazardu

  Téma je zaměřeno na problematiku morálního hazardu, jeho identifikaci a zejména metody a nástroje prevence morálního hazardu

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 5. Objective Key Results

  Výzkum se zaměří na aktuální způsoby nastavování strategických cílů v rámci organizací a sledování jejich naplňování s vazbou na operativní řízení prostřednictvím tzv. Objective Key Results (OKRs). Cílem bude navržení způsobu sestavení OKRs, designu dat a vizualizace tak, aby vypovídaly o plnění strategických cílů podniku.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 6. Predikce úpadku MSP v kontextu vývoje vnějšího prostředí

  Cílem práce je analyzovat význam faktorů vnějšího prostředí při predikci úpadku malých a středních podniků v Evropě. Zvláštní pozornost bude vněnová faktorům reprezentujícím bariery rozvoje podniku. Tyto faktory budou zkoumány v kombinaci s podnikově specifíckými faktory.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 7. Strategický rozvoj značky

  Koncepty rozvoje značky byly vytvářeny pro podmínky tradičně vnímaného konkurenčního prostředí. Současné trendy vyžadují nové přístupy modifikaci teoretických konceptů i odlišný přístup k jejich aplikaci.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD