studijní program

Automobilní a dopravní inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: N-ADI-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0716A270005

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studijního programu Automobilní a dopravní inženýrství je vzdělávání odborníků v oblasti automobilního inženýrství, dopravních a stavebních strojů, kteří získají potřebné dovednosti pro samostatné provádění výzkumu, vývoje a konstrukce. Díky těmto dovednostem je absolvent schopen se okamžitě zapojit do řešení projektů a problémů ve výzkumných, vývojových a konstrukčních oddělení automobilek a projekčních kanceláří.

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti z teorie, konstrukce, diagnostiky a zkoušení motorových vozidel a pohonných jednotek včetně jejich příslušenství, a dále z oblasti konstrukce a stavby stavebních strojů, dopravních a manipulačních zařízení (jeřáby, dopravníky, výtahy, manipulační prostředky, kontejnerová přeprava, atd.), a v neposlední řadě také z oblasti projektování dopravních a manipulačních systémů (řízení a regulace materiálového toku, skladového hospodářství, systémové řešení manipulace s materiálem, logistika, atd.).

Výběrem povinně volitelných předmětů, projektů a tématem diplomové práce se student může zaměřit jak na motorová vozidla, na jejich pohonné jednotky - spalovací motory, hybridní pohony nebo elektropohony, tak také na dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje.

Odborné znalosti absolventa:
• Absolvent je schopen navrhovat a konstruovat motorová vozidla, systémy pohonu, stroje pro dopravu a manipulaci materiálů z hlediska jejich funkce, hospodárného dimenzování, spolehlivosti a životnosti, včetně experimentálního výzkumu. Dále je schopen projektovat dopravní a manipulační systémy (řízení a regulace materiálového toku, skladového hospodářství, systémové řešení manipulace s materiálem, logistika, atd.).
• Absolvent je seznámen také se základy organizace řízení výroby těchto strojů i s problematikou jejich provozu a údržby.
• Absolvent zná důsledky provozu motorových vozidel na životní prostředí, rozumí teorii a technologiím pro snižováním těchto vlivů tj. snižování emisích spalování, hluku, vibrací.
• Absolvent zná programové prostředky pro řešení úloh pevnosti a pružnosti, dynamiky (multibody systémy), únavy, spolehlivosti, hluku a vibrací, přenosu tepla, modelování tepelných cyklů, vyhodnocení provozních a experimentálních dat.
• Absolvent je seznámen se systémy, řízením a mechatronikou automobilů včetně autonomního řízení a řízení elektropohonů a hybridních pohonů.
Odborné dovednosti absolventa:
• Absolvent je schopen analyzovat a projektovat motorová vozidla, dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry.
• Absolvent je seznámen jak s teoretickými poznatky stavby uvedených strojů, jejich pohonů a s problematikou jejich technického návrhu a dimenzováním, tak také s metodami jejich účelného, hospodárného a ekologického využití v provozních podmínkách. Přitom si prohloubí znalosti z teorie pružnosti a pevnosti konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí, a to především v oblasti pokročilého počítačového navrhování strojních konstrukcí. V rámci experimentálních metod se během studia zabývají zkoušením těchto strojů a jejich funkčních podskupin.
• Absolvent při řešení inženýrských problémů využívá metody teoretického a experimentálního výzkumu, softwarové nástroje, numerické modelování a metody zpracování experimentálních dat.
• Absolvent je připraven pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Odborné způsobilosti
• Absolventi studijního programu prokazují odborné způsobilosti na tvůrčí inženýrské úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech automobilního inženýrství, dopravní techniky a stavebních strojů.
• Absolventi jsou schopni řešit technické problémy, zdokonalovat stávající a navrhovat nová řešení, prezentovat výsledky, řídit a vzdělávat podřízené odborné pracovníky.
• Absolventi kromě teoretických a odborných znalostí disponují soft-skills dovednostmi, jsou vybaveni alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku na pokročilé úrovni, jsou schopni pracovat se specializovanými programy pro řešení výpočetních, návrhových a simulačních úloh a pro řízení a vyhodnocování experimentů.

Charakteristika profesí

Obsah navrhovaného studijního programu vychází ze společenských potřeb vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti automobilového průmyslu a stavebních, dopravních strojů i logistiky.
Cíle studijního programu korespondují s poptávkou trhu práce a vycházejí i z Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. Předpokládá se uplatnění absolventů jako konstruktérů, projektantů, výpočtářů, techniků na zkušebnách a dalších vývojových pracovníků u výrobců osobních, nákladních automobilů, traktorů, autobusů, stavebních strojů. Dále také u výrobců a dodavatelů příslušenství pro tyto výrobce po celém světě.
Absolvent se může v praxi uplatnit jako pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se automobilovou dopravou, bezpečností dopravy a péčí o životní prostředí.
Absolvent může zastávat manažerské funkce v automobilovém průmyslu, ale i v prodeji dopravní techniky a jejího provozování a údržbě. Studenti se zájmem o vědeckou a výzkumnou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška je rozčleněna na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Odborná rozprava je vedena v rámci okruhů sdružující náplň více předmětů: • Pohonné jednotky • Motorová vozidla nebo Stavební stroje a manipulační zařízení • Aplikovaná mechanika Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Navrhovaný studijní program obsahově vychází z aktuálního magisterského studijního oboru Automobilní a dopravní inženýrství v rámci studijního programu Strojní inženýrství (M2I-P), který navazuje na bakalářský obor Základy strojního inženýrství ve studijním programu Strojírenství (B3S-A) nebo obor Stavba strojů a zařízení ve studijním programu Strojírenství (B3S-P). V případě úspěšné akreditace bakalářského studijního programu Základy strojního inženýrství (B-STI) nebo Strojírenství (B-STR), bude na něj navrhovaný studijní program přímo navazovat. Absolventi budou moci pokračovat v nově akreditovaném doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI).

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QTSTeorie spalovacích motorůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
QVOVozidlové motorycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
QDYDynamika vozidelcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 26Skupina č 1 typu Aano
QHLHnací ústrojícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č 1 typu Aano
QMHMechanické a hydraulické převodycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 8 / C1 - 18Skupina č 1 typu Aano
QN1Nosné konstrukce strojů Ics3Povinně volitelnýP - 26 / CPP - 13Skupina č 1 typu Aano
QSVTechnologie a stroje ve stavební výroběcs3Povinně volitelnýklP - 26Skupina č 1 typu Aano
QMKPočítačové modelování strojních konstrukcí cs6Povinně volitelnýzá,zkCPP - 78Skupina č 2 typu Aano
QPASimulace v automobilovém průmyslucs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 39Skupina č 2 typu Aano
QC0CAD v automobilovém průmyslucs2VolitelnýCPP - 26ano
JDT-ADopravní technika silničníen5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
QBSTechnologie a bezpečnost práce se zemními strojics3VolitelnýP - 26 / PX - 7 / C1 - 6ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QEMExperimentální metodycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
QS3Semestrální projektcs6PovinnýklCPP - 78ano
QDZ-AVibrace a hluk vozidelen6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
QVPVirtuální prototypycs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
QMVAutomobilycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 26Skupina č 3 typu Aano
QN2Nosné konstrukce strojů IIcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 13Skupina č 3 typu Aano
QZEStroje pro zemní prácecs3Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 13Skupina č 3 typu Aano
QAPAlternativní pohonycs2VolitelnýklP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
QN0Počítačové navrhování strojůcs2VolitelnýklP - 13 / CPP - 39ano
0PPQPrůmyslový projekt (N-ADI)cs3VolitelnýklPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QDDDiplomový projekt I (M-ADI)cs3PovinnýC1 - 52ano
QLVLogistika a vnitropodniková dopravacs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
QE1Systémy, řízení a mechatronika automobilůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
QAMAplikovaná mechanika stavebních a transportních strojůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 26Skupina č 4 typu Aano
QMOMultifyzikální simulace v automobilovém průmyslucs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č 4 typu Aano
QRUPřevodová ústrojí vozidelcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 12 / C1 - 14Skupina č 4 typu Aano
NSMStroje pro výrobu stavebních materiálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26Skupina č 4 typu Aano
QA0Koncepční vývoj automobilucs3Povinně volitelnýzá,zkCPP - 26Skupina č 5 typu Aano
QLDProjektování a logistika dopravních a manipulačních zařízenícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13Skupina č 5 typu Aano
QLPStavba lodí a plavidel cs2VolitelnýP - 13 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QDPDiplomový projekt (M-ADI)cs10PovinnýklVD - 169ano
QD6Seminář k diplomové práci (M-ADI)cs4PovinnýklC1 - 26ano
7AZMTechnická angličtina pro NMSen0PovinnýzkK - 1ano
QPVPříslušenství vozidelcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13Skupina č 6 typu Aano
NSKStroje pro stavbu komunikacícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13Skupina č 6 typu Aano
QTTraktorycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26Skupina č 6 typu Aano
QTZTransportní zařízenícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Skupina č 6 typu Aano
QSSTechnika snižování průmyslových škodlivincs4Povinně volitelnýzkP - 26Skupina č 7 typu Aano
QTETepelný management vozidelcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13Skupina č 7 typu Aano
QAPAlternativní pohonycs2VolitelnýklP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
QM0Počítačové navrhování strojůcs2VolitelnýCPP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
Skupina č 1 typu A 12 kr nekontroluje se QDY (6 kr), QHL (6 kr), QMH (6 kr), QN1 (3 kr), QSV (3 kr)
Skupina č 2 typu A 6 kr nekontroluje se QMK (6 kr), QPA (6 kr)
Skupina č 3 typu A 6 kr nekontroluje se QMV (6 kr), QN2 (3 kr), QZE (3 kr)
Skupina č 4 typu A nekontroluje se 2 QAM, QMO, QRU, NSM
Skupina č 5 typu A nekontroluje se 1 QA0, QLD
Skupina č 6 typu A nekontroluje se 2 QPV, NSK, QT, QTZ
Skupina č 7 typu A nekontroluje se 1 QSS, QTE