studijní program

Energetika

Fakulta: FSIZkratka: B-ENE-PAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0713A070005

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Hlavním cílem studijního programu je příprava studentek a studentů pro praxi ve strojírenských energetických oborech, zejména v oblasti výroby elektřiny a tepla, úpravy a spalování paliv, vytápění, výměníků tepla, tepelných a hydraulických strojů a příbuzných oborech. Studium je zaměřeno na zvládnutí základních teoretických znalostí a jejich aplikaci při řešení praktických úloh. Současně studium umožňuje získání odborných znalostí pro pokračování v navazujících studijních programech v oblastech energetika i strojírenství. Studentky a studenti tak budou připraveni pro praxi i pro navazující studium.
Absolventky a absolventi budou po vystudování studijního programu Energetika odcházet se základními znalostmi v oblastech matematiky, fyziky, materiálového inženýrství, mechaniky těles, konstruování, termomechaniky, přenosu tepla, hydromechaniky, energetických zdrojů a transformací energie.
Ve studijním programu se studentky a studenti seznámí s:
- problematikou obnovitelných zdrojů,
- základy matematického modelování a simulací energetických procesů,
- návrhy výměníků tepla,
- návrhy tepelných a hydraulických strojů,
- moderními trendy v energetice – smart city, akumulace, vodíková energetika,
- návrhy a provozem otopných soustav,
- problematikou provozu energetických celků,
- problematikou eliminace negativních environmentálních dopadů výroby elektřiny a tepla.

Profil absolventa

Absolventi získají teoretické znalosti a osvojí si základní praktické návyky návrhu, provozu a měření v oblasti tepelných a hydraulických energetických zařízení. To jim umožní široké uplatnění jako konstruktérů, provozních a měřících techniků v energetice i dalších průmyslových aplikacích a v institucích zabývajících se ekologickou problematikou technických procesů. Současně budou studenti připraveni k dalšímu studiu v navazujících studijních programech magisterského studia.
Studentky a studenti během studia získají kompetence:
- pro analýzu problémů a návrh opatření při řešení inženýrských úloh,
- pro samostatné řešení provozních problémů spojených s výrobou tepla a elektřiny,
- pro návrh strojních součástí a jednoduchých konstrukčních a technologických celků a optimalizaci jejich konstrukce a funkce s ohledem na výkonová, ekologická a ekonomická kritéria,
- pro tvorbu matematických modelů a simulací,
- pro statické a dynamické posouzení konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí,
- pro řešení inženýrských problémů s využitím širokých teoretických znalostí, softwarových nástrojů, a metod zpracování dat,
- pro tvorbu technické dokumentace, znalostních a patentových rešerší, zpracování zpráv, prezentace problematiky i závěrů práce.
- pro studium v navazujících magisterských programech v oblasti energetiky, ale i strojírenství, technologie a materiálů na FSI VUT v Brně nebo na jiných technických univerzitách v ČR i zahraničí,
- pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Charakteristika profesí

Absolventi mají možnost uplatnění v praxi, zejména v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži, zkušebnictví, servisu a řízení provozu energetických a procesních zařízení, ve výzkumných ústavech, institucích a útvarech státní správy, zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací výroby a spotřeby energie, u firem podnikajících v energetice. Studenti jsou připraveni na možnosti samostatného podnikání (energetické auditorství, konzultační a poradenské služby). Častým zaměstnáním absolventů je konstrukce a projekce jakýchkoliv točivých strojů, provozní technici v čistírnách odpadních vod a všech druzích elektráren a vodáren. Absolventi najdou uplatnění při konstrukci a vývoji pneumatických a hydraulických prvků i v medicínském inženýrství. Široké znalosti z oboru proudění tekutin umožňují dále nalézt uplatnění v automobilním průmyslu a dopravní technice.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících částí: - obhajoba bakalářské práce - prezentace výsledků závěrečné práce - rozprava k závěrečné práci - obecná rozprava Při obhajobě bakalářské práce se hodnotí kvalita předložené práce, její prezentace a schopnost odpovídat na dotazy položené k tématu práce. Obecná rozprava je věnována ověření úrovně znalostí nabytých při studiu programu, důraz je kladen zejména na předměty profilujícího základu.
Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského studijního programu Energetika mohou pokračovat studiem v navazujícím magisterském studijním programu akreditovaném v oblasti vzdělávání Energetika nebo Strojírenství, technologie a materiály na FSI VUT v Brně.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3CDCAD - základnícs2PovinnýCPP - 26ano
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
1INInformatikacs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1KDKonstruktivní geometriecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1SIÚvod do strojního inženýrstvícs3PovinnýzkP - 26ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2FFyzika Ics7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 26ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkZ - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2KKonstruovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
BMMatematika II-Bcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1VolitelnýCPP - 13ano