studijní program

Chemie a chemické technologie

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_CHCHTEAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0711A130001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru chemie, rozšířené o technickou a aplikovanou chemii a připravit tak absolventy především pro navazující magisterské studium chemických, chemicko-technologických a příbuzných oborů. Studium poskytuje znalosti o principech chemického a fyzikálního chování hmoty, jejích konstituentů, o experimentálních metodách studia tohoto chování a praktickém uplatnění takovýchto poznatků. Studium zakládá schopnost analytického myšlení, kritického hodnocení experimentálních dat i literárních poznatků a vede k samostatné činnosti v chemické či chemicko-technologické laboratoři. Skladba studijního plánu je volena tak, aby umožnila i přímý nástup absolventa do chemické praxe, do výzkumných organizací, institucí nebo firemních oddělení zabývajících se vývojem a inovacemi.

Profil absolventa

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti chemie a technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, biochemie a chemického inženýrství. Dále si osvojí potřebné znalosti z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Tento základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a zpracovatelských postupů a technologií v průmyslových odvětvích, jakož i vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a využitím chemických látek či přírodních i syntetických materiálů. Důraz je dále kladen na získání laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina). Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).
Absolvent je tak schopen řešit běžné problémy v oblasti chemie a chemické technologie, bezpečně pracovat v chemických a chemicko-technologických laboratořích, navrhovat experimenty, sbírat a hodnotit experimentální data, samostatně pracovat s odbornou chemickou literaturou v českém i anglickém jazyce a kriticky hodnotit publikované poznatky a tvořivě je využívat ve vlastní činnosti. Obhájil bakalářskou práci ve formě teoretického nebo experimentálního výzkumného projektu.
Šíře oboru dává absolventovi předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a jejím praktickém využití.

Charakteristika profesí

Šíře oboru dává absolventovi předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a jejím praktickém využití. Absolvent se může přímo uplatnit např. v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém, popis pracovní zátěže pro jednotlivé předměty a definice výpočtu je zveřejněna na https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/ects-alokace-kreditu.
Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 kreditů. Studenti si zapisují v každém akademickém roce předměty za minimální počet kreditů, tj. 60 kreditů. Pro postup do letního semestru 1. ročníku studia musí student získat minimálně 17 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat minimálně 40 kreditů. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty teoretického základu, na které v dalších ročnících navazují předměty jak teoretické, tak profilujícího základu. 30% předmětů tvoří praktická a laboratorní cvičení. Absolvováním předmětů tak získá student znalosti a dovednosti, které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních státnicových tematických okruhů.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen (cs)1PovinnýklL - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1PovinnýS - 26ano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs (en)1PovinnýklL - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OBTObecná toxikologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_OCH1Organická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_FYZ2Fyzika IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
BC_EMTMěřicí technikacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ANC2Analytical Chemistry IIen (cs)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC2Analytická chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_BCH1Biochemie Ics (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BC_ODP_CHTOdborná praxe - CHTcs4Povinně volitelnýC1 - 78Bano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_CHIN1Chemical Engineering Ien (cs)6Povinnýzá,zkano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_UBP_CHTÚvod do bakalářské práce - CHTcs4PovinnýklC1 - 26ano
BC_UMCHÚvod do materiálové chemiecs4PovinnýzkP - 26ano
BC_ZACHZáklady aplikované chemiecs4PovinnýzkP - 26ano
BC_CHBChemie barevcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39Aano
BC_SVMStruktura a vlastnosti makromolekulcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_JCHJaderná chemiecs3Povinně volitelnýklP - 26Bano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_TP_CHTTýmový projekt - CHTcs2Povinně volitelnýBano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BC_CHChemie v praxics2PovinnýPX - 26ano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2PovinnýklL - 26ano
BC_UCHPMÚvod do chemie přírodních materiálůcs4PovinnýzkP - 26ano
BC_KCHChemie a technologie kosmetických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_CHPChemie a technologie polymerních materiálůcs4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_BCHBytová chemiecs2Povinně volitelnýklP - 13Bano
BC_CHOChemie ovzduší Ics4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
A 9 BC_CHB, BC_SVM, BC_KCH, BC_CHP
B 3 BC_FYZ2, BC_EMT, BC_ODP_CHT