studijní program

Advanced Materials and Nanosciences

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIAMNAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3960

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je absolvované magisterské/inženýrské studium nebo studium, které je dle mezinárodních standardů na stejné úrovni. Přijímací zkoušky probíhají podle vnitřních norem VUT v Brně.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studia má dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých vědeckých problémů ve výzkumných a vývojových institucích a v průmyslové praxi. Absolvent je schopen na potřebné úrovni pracovat pro další rozvoj oboru na pracovištích dalšího působení (akademických a vědeckých institucích a institucích realizační oblasti) a přispět ke zlepšování konkurenceschopnosti výstupů výzkumné a aplikační oblasti těchto institucí. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech. Absolvent programu má solidní schopnosti a dovednosti pro působení ve vědeckých a výzkumných centrech v České republice i v zahraničí.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
AM (-)Advanced Materials  (-)4
ANTMT (-)Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies  (-)4