studijní program

Výrobní technika

Fakulta: FSIZkratka: B-VSY-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0715A270001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 1.5.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Poskytnout studentům obecné strojírenské vzdělání a připravit je na řešení rozsáhlých úkolů v rámci interdisciplinárních mezinárodních týmů s důrazem na znalosti odborného německého jazyka.
V současné době je v ČR i německy mluvících zemí stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním a vyhovujícími jazykovými kompetencemi. Tento nedostatek se přitom projevuje i v zemích hovořících jinými jazyky, neboť i tam potřebují obchodovat s německy hovořícími zákazníky, kteří svým investičními objemy představují významný podíl na trhu EU.

Profil absolventa

Česko-německý bakalářský obor s dvojitým diplomem „Výrobní technika” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství s důrazem na prohloubení znalostí z německého jazyka a přípravu na práci v mezinárodních, zejména česko-německých týmech, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Absolventi oboru získají široký odborný základ a základní kompetence pro uplatnění v praxi v obchodních nebo vývojových týmech, především však budou připraveni pro další studium
• v magisterském navazujícím studijním programu M2V-P Výrobní systémy a česko-německém oboru M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
• v libovolném z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru na FSI VUT v Brně;
• v relevantním programu na jiné univerzitě u nás nebo v zahraničí.

Charakteristika profesí

Uplatnění absolventů
Absolventi bakalářských studijních programů najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr.
Absolventi se uplatní především u zaměstnavatelů, kteří potřebují obchodovat s německy hovořícími zákazníky, kteří svým investičními objemy představují významný podíl na trhu EU. Firmy mají snahu komunikovat se zákazníkem v jeho mateřském jazyce, neboť odborná komunikace v anglickém jazyce je často příčinou špatné interpretace požadavku zákazníka, což snižuje jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost zákazníka a podíl na trhu. Kompetence absolventů studijního programu Výrobní technika tak umožní jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Všichni studenti složí SZZ před společnou česko-německou komisí. Student si může vybrat, zda bude psát práci v češtině a obhajovat na VUT v Brně, nebo v němčině s obhajobou na TU Chemnitz. Studentům jsou pokládány otázky k tématu bakalářské práce z oblastí:
• Stavba výrobních strojů a robotů
• Mechanika
• Matematika
• Základy automatického řízení

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Studijní plány jsou připravovány a vzájemně odsouhlaseny na obou spolupracujících univerzitách, a to v souladu s jejich vnitřními předpisy. Jakákoliv změna ve studijním plánu musí být na obou univerzitách dopředu projednána a vzájemně odsouhlasena.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu, zejména:
• v magisterském navazujícím studijním programu M2V-P Výrobní systémy a česko-německém oboru M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
• v libovolném z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru na FSI VUT v Brně.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CELElektrotechnika a elektronikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
1INInformatikacs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics (en)9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
0N1Odborná němčina 1de3PovinnýCj - 26ano
WPLPlastycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
3STStatikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
3VTVýrobní technologie IIcs (en)2PovinnýklL - 26ano
1KZáklady konstruovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
N7Deutsch für Studium und Beruf Ide4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BMMatematika II-Bcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 22 / CPP - 4ano
0N2Odborná němčina 2de4Povinnýzá,zkCj - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
2VTVýrobní technologie Ics (en)3PovinnýklL - 26ano
BMKZáklady managementu kvality a životního prostředícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
N8Deutsch für Studium und Beruf IIde4Volitelnýzá,zkCj - 26ano