studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: IT-BC-3Ak. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2646

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Zkouška je písemná a to z matematiky v rozsahu učební látky gymnázia. Uchazeč může požádat o zproštění povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud splní některou z vyhlášených podmínek. Úplná, aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na URL: http://www.fit.vutbr.cz/admissions/

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimedia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programem na jiných vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BITInformační technologie141