Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2014/2015

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektura a umění v architektuře – stav věci v Evropě před železnou oponou (místně nikoliv časově)

  Současné trendy aplikace umění v architektuře. Spojnice architektury a umění . Jak v Evropě spolupracuje architekt a umělec. Existuje ještě společný prostor architektury a umění; pokud ano, jak je pojímán a utvářen?

  Školitel: Pelčák Petr, prof. Ing. arch.

 2. Aspekty světla v sakrální architektuře.

  práce se bude zabývat aspekty světla v sakrálním prostoru Katolické církve.Cílem bude definovat širokou symboliku světla a její souvislosti a důsledky v historické a současné architektuře. Průběh studia bude opřen o zkušenosti školitele s výsledky dlouhodobé tvůrčí práce na realizacích úprav prostor pro římskokatolickou liturgii

  Školitel: Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.

 3. Soudobé mechanizmy rozvoje měst – evropské trendy

  Na základě analýzy důležitých evropských projektů nových městských čtvrtí budou posouzeny obdobné urbánní struktury v českých městech. Provedeno stanovení rámce spolupráce mezi městskou samosprávou, architektem/urbanistou a developerskými subjekty.

  Školitel: Pelčák Petr, prof. Ing. arch.

 4. Společenské determinanty architektury měst

  Paralely a vztahy měst - myšlenkových center, které ve své době udávaly směr a ve kterých nové směry vznikaly. Sledování linie zrození města, jeho vzestupu, vrcholu a úpadku na pozadí celosvětových souvislostí.

  Školitel: Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.

 5. Typologické prvky staveb pro bydlení

  Každá typologie nese určité typické a jedinečné znaky jak v dispozici, tak ve stavební struktuře. Jejich podoba a forma doznává proměn v kontextu času a nároků a potřeb uživatel. Práce povede k vytipování základních kategorií typologických prvků staveb určených pro bydlení. A to z hlediska historického vývoje, vztahu ke konstrukci a materiálu i funkci daného vnitřního prostoru. Součástí výstupu bude i vytýčení možného směrování jejich dalšího vývoje.

  Školitel: Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.

 6. Zásady navrhování energeticky účinných slaměných staveb

  Doktorandská práce má prověřit problematiku navrhování slaměných budov v klimatických, stavebních a právních podmínkách ČR, tak aby splňovaly požadavky udržitelných staveb.

  Školitel: Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D01Metodika vědecké prácecs3PovinnýzkP - 39ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs3PovinnýzkP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Světový jazykcs3PovinnýzkP - 39ano
D03Teorie a vývoj architekturycs3PovinnýzkP - 39ano
DA1Architektonická typologiecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA4Konstrukce v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA7Prostředí v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA8Stavitelství v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Interiér a výstavnictvícs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA2Ochrana a obnova památekcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA6Výpočetní technika v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DA5aVýtvarné dílo v architektuřecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs3Povinnýzk - 4ano