Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2019/2020

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů progresivních konstrukcí a dopravních staveb. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

. kolo (podání přihlášek od do )

 1. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  Vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 2. Konstrukce podporované kabely

  Moderní konstrukce jsou mnohdy podepřeny anebo zavěšeny na kabely a tak vytváří úsporné konstrukční systémy. Vyžadují však nelineární analýzu. Předmětem práce bude návrh a analýza tohoto typu konstrukce.

  Školitel: Stráský Jiří, prof. Ing., DSc.

 3. Mezní stavy, skutečné působení a spolehlivost ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců

  Teoretická analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců s důrazem na použití pokročilých materiálů, technologií a konstrukčního řešení bude zaměřena zejména na zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 4. Simulace pohybu osob v prostředí kritické dopravní infrastruktury

  Aplikaci moderních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob a jejich evakuace v prostředí kritické dopravní infrastruktury za účelem optimalizace jejich návrhu a ochrany měkkých cílů. Vývoj nástrojů a metod pro identifikaci a hodnocení měkkých cílů v dopravě s využitím numerických modelů.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 5. Vliv vlastností recyklovaných kameniv na životnost a udržitelnost betonových konstrukcí

  Rostoucí stavební aktivity vyžadují nalezení udržitelných zdrojů, které nahradí přírodní materiály pro výrobu betonu. V posledních několika desetiletích bylo provedeno mnoho výzkumů o využití recyklovaného kameniva (RK) vyrobeného ze stavebních a demoličních odpadů pro výrobu betonových výrobků. Nedávné výzkumy o snižování emisí CO2 nebo přímo jeho zpracování ukazují, že může výrazně zvýšit užitné vlastnosti RK a trvanlivost/udržitelnost betonu.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)

 1. Aktualizace návrhových prvků pro projektování pozemních komunikací

  Předmětem disertační práce je aktualizace vybraných návrhových prvků z norem ČSN 73 6110 a ČSN 73 6001 v návaznosti na revizi/vznik těchto norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 2. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza chování koleje v interakci s železničním vozidlem

  Analýza statického a dynamického chování konstrukce trati při působení železničního vozidla s využitím moderních výpočtových programů.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 4. Analýza vícevrstvé konstrukce pro posouzení netuhé vozovky

  Výpočet účinků zatížení na konstrukci vozovek se podle TP170 "provádí vhodným programem" a "výpočtovým modelem netuhé vozovky je vrstevnatý, lineárně pružný poloprostor". Existující programy jsou prověřeny empiricky a výsledky jsou použity v katalogu vozovek. Je však potřebné vytvořit nový výpočetní program se známým a otevřeným kódem pro deklarovaný použitý postup. Dále je žádoucí analyzovat jiné možné metody reflektující viskoelastické vlastnosti a reologické chování používaného pojiva.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 5. Analýza změřených dat standardními i nestardadními prostředky prostřednictvím programového prostředí Matlab či Excel

  Jedním ze základních prvků získání informací o materiálu či konstrukci je měření. Důležtou součástí je správné vyhodnocení získaných dat. Při vyhodnocení velkých objemů dat je vhodné použít také méně tradiční metody. Měření mohou obsahovat dlouhé časové řetězce dat. Základní popis probíhá obvukle statistikou v časové oblasti. Důležité informace, lze také získat v oblasti frekvenční či časově frekvenční. Cílem je zpracování některých postupů dv programovém prostředí Matlab příp. VBA Excel.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 6. Aspekty vztahu vnitřní struktury a lomově-mechanických parametrů vybraných kompozitů

  Téma zahrnuje komplexní analýzu vlivu vnitřní struktury vybraných kompozitů na jejich lomově-mechanické parametry. Při řešení se očekává spojení numerické analýzy chování částicových modelů s aplikací na vybrané jemnozrnné kompozity (například žáruvzdornou keramiku). Předpokládá se úzká spolupráce s Ústavem stavebního zkušebnictví i se soukromým sektorem. Počítá se s podporou školitelů specialistů: 1) doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D. a 2) doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 7. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 8. Dynamické účinky větru na stavební konstrukce

  Doktorská disertační práce je zaměřena na analýzu dynamických zatížení štíhlých stavebních konstrukcí vzdušným proudem, především pomocí numerických metod typu "Computational fluid dynamics".

  Školitel: Hradil Petr, Ing., Ph.D.

 9. Dynamika stavebních konstrukcí se zaměřením na seizmické buzení

  Metodika posuzování stavebních konstrukcí. Zohlednění nelineárního chování konstrukcí při řešení odezvy na seizmické buzení.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 10. Efektivní využití vysokopevnostních materiálů v případě spřažených ocelobetonových konstrukcí

  Teoretickou a experimentální analýza efektivního návrhu v případě spřažených ocelobetonových prvků a konstrukcí s možností optimálního využití materiálů vyšších pevností - ocelí vyšších jakostí a betonů vyšších tříd, zejména s ohledem na geometrické a materiálové charakteristiky a různé způsoby namáhání.

  Školitel: Štrba Michal, Ing., Ph.D.

 11. Experimentální a numerická analýza mechanismu přetváření pojiv, malt a betonů

  Téma je zaměřeno na experimentální metody stanovení přetvárných vlastností cementových materiálů v průběhu jejich zrání. Cílem je identifikace vnějších a vnitřních vlivů na výsledné hodnoty přetvoření. Experimentálně získaná data budou sloužit jako podklad pro numerickou analýzu prováděnou ve spolupráci s Ústavem stavební mechaniky. Předmětem dílčích hodnocení je posouzení významnosti zkoumaných vlivů při aplikaci materiálů do nosných konstrukcí.

  Školitel: Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.

 12. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  Vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 13. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  Vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 14. Funkční zkoušení přetvárných charakteristik konstrukčních vrstev vozovek

  Studium je zaměřené na sledování napěťových a deformačních charakteristik konstrukce vozovky ve full-scale modelu vozovky. Dlouhodobé měření přetvárných charakteristik pod dynamickým impulzním zatížením simulujícím dopravní zatížení bude predikovat únavové charakteristiky jednotlivých vrstev vozovky. Cílem práce je zpřesnění návrhových parametrů, sledování spojení vrstev vozovky a ověření využití recyklovaných stavebních materiálů do vrstev vozovek.

  Školitel: Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.

 15. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí skelného recyklátu

  V ČR se ročně vytřídí 100 000 tun skelného odpadu. Rozdrcením a vyčištěním odpadu vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada hrubé frakce kameniva betonu skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů bez i po aplikaci zatížení rozhodnou o možnosti užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 16. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 17. Globální citlivostní analýza spolehlivosti ocelových konstrukcí

  Spolehlivost a mezní stavy nosných ocelových konstrukcí budou analyzovány s použitím stochastických výpočtových modelů zaměřených na citlivostní, statistickou a pravděpodobnostní analýzu. Numerické modely na počítači budou vytvářeny se základními znalostmi stavební mechaniky a teorie pružnosti a plasticity. Zájem nebo základní znalost Delphi nebo jiného programovacího jazyka bude velmi vítána.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 18. Identifikace parametrů nelinárních materiálových modelů

  Doktorská disertační práce bude zaměřena na používání vhodných nelineárních materiálových modelů pro analýzu železobetonových případně zděných konstrukcí. Předmětem práce bude především identifikace parametrů různých typů materiálových modelů. Budou zkoumány parametry materiálové modely určených k analýzám rychlých dynamických dějů, např. při zkoumání nárazů vozidel do betonových svodidel

  Školitel: Hradil Petr, Ing., Ph.D.

 19. Iniciace porušování a lom v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice

  Práce bude zaměřena na ucelený výzkum nelineárního lomového chování kompozitů na bázi alkalicky aktivované matrice. Budou podrobně studovány jejich lomově-mechanické vlastnosti včetně experimentů založených na cyklickém zatěžování. Získané experimentální výsledky budou použity jako vstupní parametry nelineárních lomových modelů simulujících kohezivní povahu šíření porušení kvazikřehkým materiálem použitých pro predikci reálné odezvy těles/konstrukcí.

  Školitel: Šimonová Hana, Ing., Ph.D.

 20. Inteligentní monitorování výhybek

  Hlavním výstupem bude návrh moderního diagnostického systému pro hodnocení efektivity údržbových prací a pro monitoring dynamických účinků ve výhybce v průběhu životního cyklu. Téma také zahrnuje vytvoření „chytrého“ systému sběru základních dat a sadu příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu výhybek a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 21. Komplexní posouzení příčin vzniku sesuvu na dálnici D8

  Sesuv půdy na D8 u Dobkoviček v km 56,300 – 56,500, k němuž došlo dne 7. června 2013, strhl těleso nově budované dálnice a způsobil velké materiální i finanční škody. Podstatou doktorské disertační práce bude komplexní posouzení geotechnických, geologických a hydrogeologických faktorů, které vedly ke vzniku sesuvu. Disertační práce bude navazovat a rozšiřovat již provedené studie na toto společensky aktuální téma.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 22. Konstrukce městských kolejových drah

  Téma je zaměřeno na hledání vhodných konstrukcí tratí městských drah s ohledem na zvyšování intenzity provozu a snižování negativních vlivů městských drah na okolí dráhy a snižování nákladů na opravné a údržbové práce a s tím související omezování provozu.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 23. Konstrukce podporované kabely

  Moderní konstrukce jsou mnohdy podepřeny anebo zavěšeny na kabely a tak vytváří úsporné konstrukční systémy. Vyžadují však nelineární analýzu. Předmětem práce bude návrh a analýza tohoto typu konstrukce.

  Školitel: Stráský Jiří, prof. Ing., DSc.

 24. Konstrukce podporované kabely

  Moderní konstrukce jsou mnohdy podepřeny anebo zavěšeny na kabely a tak vytváří úsporné konstrukční systémy. Vyžadují však nelineární analýzu. Předmětem práce bude návrh a analýza tohoto typu konstrukce.

  Školitel: Stráský Jiří, prof. Ing., DSc.

 25. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na vysokorychlostní trati, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury. Konkrétní témata: - analytické a numerické metody pro analýzy konstrukce koleje v časové a frekvenční oblasti - inetrakce most - kolej - bezstyková kolej v obloucích malého poloměru - výhybky a výhybkové konstrukce nové generace

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 26. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 27. Metodika zkoušení cihelného zdiva při obnově památek

  Cílem tématu je vytvořit metodiku zkoušení zdících prvků a cihelného zdiva při obnově památek. Zásadní problém se týká zejména náhrady poškozeného nebo chybějícího zdiva tak, aby výsledná konstrukce splňovala požadavky z hlediska mechanické stability a únosnost, i z hlediska trvanlivosti. Téma je navázáno na výzkumný projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 28. Mezní stavy, skutečné působení a spolehlivost ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců

  Teoretická analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců s důrazem na použití pokročilých materiálů, technologií a konstrukčního řešení bude zaměřena zejména na zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 29. Mezní stavy, skutečné působení a spolehlivost ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců

  Teoretická analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců s důrazem na použití pokročilých materiálů, technologií a konstrukčního řešení bude zaměřena zejména na zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 30. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 31. Navrhování staveb zaměřené na udržitelnost

  Téma je zaměřeno na kvantifikaci trvalé udržitelnosti betonu s ohledem na odolnost betonu proti působení degradačních vlivů. Cílem je sestavit vhodnou metodologii, která může usnadnit rozhodování o návrhu a volbě směsi pro výrobu betonu z širšího pohledu, tj. nejen z hlediska únosnosti či životnosti.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 32. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 33. Nové trendy v posuzování únosnosti konstrukčních vrstev vozovek

  Studium je zaměřené na sledování měření únosnosti konstrukčních podkladních vrstev v laboratoři a in-situ. Dlouhodobé měření a porovnání závislosti pevnostních charakteristik dle laboratorních metod a nových zařízení používaných při kontrole míry zhutnění vrstev vozovek umožní zpřesnit posouzení návrhu a provedení vrstev vozovky. Cílem práce je optimalizace návrhových parametrů podkladních vrstev vozovky, přesnější sledování kvality vrstev vozovky.

  Školitel: Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.

 34. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 35. Optimalizace křivky zrnitosti simulačními metodami

  Problém skládání různě velikých zrn s maximální hustotou není analyticky řešitelný. Pro optimalizaci je žádoucí ověřit stochastickou simulaci.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 36. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 37. Optimalizace trajektorie autonomního vozidla

  Určení trajektorie vozidla v závislosti na geometrických parametrech křižovatek, okružních křižovatek, retardérů a jiných objektů. Algoritmizace průjezdu za hraničních podmínek a určení obalové křivky.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 38. Pokročilé hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí

  Student se bude zabývat vybranými aspekty pokročilého posuzování bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti konstrukcí.

  Školitel: Lehký David, doc. Ing., Ph.D.

 39. Pokročilé numerické metody pro návrh a posouzení stavebních konstrukcí a infrastruktury

  Cílem práce je rozvoj současného stavu poznání v oblasti pokročilých numerických metod, včetně simulačních technik, které budou využity pro zvýšení efektivity při posouzení stavebních konstrukcí a infrastruktury. Výsledky práce mohou budou využity jako teoretický podklad při revizi současných analytických postupů.

  Školitel: Podroužek Jan, doc. Dr.techn. Ing.

 40. Porušování a lom konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů či hornin

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro vybrané pokročilé stavební materiály (včetně materiálů aditivní technologie / 3D tisku) či horniny jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 41. Pravděpodobnost poruchy ocelových konstrukcí zapříčiněná šířením únavových trhlin

  Bude rozvíjena metodika kvantifikace časově závislé analýzy pravděpodobnosti poruchy prvků nosných ocelových konstrukcí. Budou vyvinuty teoreticky podložené numerické nástroje pro simulaci chování prvků konstrukcí, které jsou náchylné ke vzniku únavové poruchy. Budou analyzovány efektivní stochastické přístupy umožňující analyzovat vlivy náhodných parametrů na modelové odezvy ocelových konstrukcí v čase.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 42. Prefabrikované betonové konstrukce bytových domů

  Cílem práce je vývoj a ověření prefabrikovaných betonovaných konstrukcí bytových domů, které zohledňují architektonické, ekologické a kulturní požadavky v rámci možných ekonomických zdrojů. Bude prováděna statická analýza spojů panelů, návrh vhodného uspořádání panelů apod.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 43. Simulace pohybu osob v prostředí kritické dopravní infrastruktury

  Aplikaci moderních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob a jejich evakuace v prostředí kritické dopravní infrastruktury za účelem optimalizace jejich návrhu a ochrany měkkých cílů. Vývoj nástrojů a metod pro identifikaci a hodnocení měkkých cílů v dopravě s využitím numerických modelů.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 44. Simulace pohybu osob v prostředí kritické dopravní infrastruktury

  Aplikaci moderních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob a jejich evakuace v prostředí kritické dopravní infrastruktury za účelem optimalizace jejich návrhu a ochrany měkkých cílů. Vývoj nástrojů a metod pro identifikaci a hodnocení měkkých cílů v dopravě s využitím numerických modelů.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 45. Stárnutí asfaltových směsí

  Vzhledem k tomu, že je asfaltové pojivo organickou sloučeninou, podléhá během skladování, výroby asfaltové směsi a užití ve vozovce procesu stárnutí. Při tomto procesu stárnutí dochází ke změnám vlastností asfaltového pojiva a také ke změnám vlastností z něho vyrobené asfaltové směsi. V disertační práci bude věnována pozornost procesu stárnutí asfaltových směsí.

  Školitel: Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.

 46. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně aplikace metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 47. Studium historického cihelného zdiva

  Sledování změn historického cihelného zdiva při použití tradičních a netradičních metod může přispět k porozumění historického vývoje zdiva. Měření a analýza mechanických vlastností cihel různého stáří bude základním cílem studia. Využití programu Matlab k hodnocení výsledků.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 48. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 49. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 50. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 51. Únavové a lomové vlastnosti různých tříd samoošetřujících betonů

  Schopnost betonu samovyhojovat své malé trhliny se nazývá samoošetření. Hlavním cílem bude kvantifikovat samovyhojovací účinek na základě únavových a lomově-mechanických zkoušek. Trámečky budou vystaveny cyklickému zatížení. Z toho bude vyhodnocena tradiční křivka S-N pro každou úroveň napětí. Pro kvantifikaci efektu samovyhojení na zbytkovou únavovou životnost bude testovaný vzorek snímán CT tomografií.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 52. Únavové vlastnosti ocelových komponentů používaných pro stavařské aplikace (mosty, jeřáby atd.)

  Použití nerezové oceli pro mostní konstrukce je poměrně nedávné. Významné výhody při používání nerezové oceli jsou známy. Bude zkoumána degradace vlastností a hodnocení životnosti oceli podrobené složitému mechanickému zatížení. Vyhodnocení vstupních dat pro software ANSYS z Experimentální části tzn. a) S-N křivka - hladká nebo s definovaným singulárním koncentrátorem / vrubem, b) vzorek s trhlinami, prahovými hodnotami, Parisovým zákonem, asymetrie cyklu atd.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 53. Vliv mnohonásobného cyklického zatěžování na pevnost a modul pružnosti konstrukčního betonu

  Práce se zabývá studiem vlivu mnohonásobného cyklického zatěžování na pevnostní i přetvárné charakteristiky betonu. Bude provedena řada experimentálních prací a laboratorních analýz, jejichž účelem bude popsat změny pevnosti v tlaku a dynamického i statického modulu pružnosti konstrukčního betonu při mnohonásobném cyklickém zatěžování. Toto zatěžování bude vycházet ze zkoušky statického modulu pružnosti betonu a bude prováděno v pružné i plastické oblasti deformačního diagramu betonu v tlaku.

  Školitel: Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.

 54. Vliv vlastností betonů s recyklovaným kamenivem na udržitelnost konstrukcí

  Dnešní doba přináší důraz na environmentální přístup i do oblasti stavebnictví. Klesající množství přírodních zdrojů přináší mimo jiné potřebu nalezení udržitelných zdrojů pro výrobu betonu. V posledních několika desetiletích bylo provedeno mnoho výzkumů o využití recyklovaného kameniva pro výrobu betonů. Nedávné výzkumy o snižování emisí CO2 ukazují, že použití recyklovaného kameniva je jednou z možností, jak zvýšit udržitelnost betonových konstrukcí.

  Školitel: Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.

 55. Využití nedestruktivních metod pro kontrolu a diagnostiku železobetonových konstrukcí

  Pro kontrolu a diagnostiku železobetonových konstrukcí je velmi důležité objektivně zjistit jejich stav. Zde se uplatní v prvé řadě nedestruktivní metody, s jejichž pomocí lze bez poškození nosné konstrukce odhalit její kritická místa. Jako nejvýhodnější pro kontrolu a diagnostiku se jeví metody: ultrazvuková průchodová, ultrazvuková odrazová, metoda georadaru a elektromagnetických indikátorů výztuže.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 56. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu stavebních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních konstrukcí (drážních konstrukcí). Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 57. Vývoj trojosé pevnosti napříč horninovým masivem

  Vzhledem k proměnlivé texturní a strukturní charakteristice horninových masivů lze oprávněně očekávat, že vývoj pevnostních charakteristik bude proměnlivý ve vertikálním i horizontálním směru. Podstatou navrhované doktorské disertační práce bude popsání prostorové variability triaxiálních pevností na základě testování série horninových vrtů v rámci vybraného masivu.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 58. Zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 59. Způsoby oživení zestárlého asfaltového pojiva a jejich vliv na vlastnosti asfaltových směsí

  Při využití vyššího množství R-materiálu v asfaltové směsi je v některých případech nutné obsažené zestárlé asfaltové pojivo oživit. Je možné využít měkčí dávkované pojivo, oživovací přísady (rejuvenátory) nebo pojiva typu RC. Disertační práce bude zaměřena na zhodnocení vlivu použití měkčích pojiv a oživovacích přísad na vlastnosti asfaltové směsi obsahující vysoké množství R-materiálu. Dále budou hodnoceny změny vlastností směsi ovlivněné stárnutím pojiva obsaženého v asfaltové směsi.

  Školitel: Dašek Ondřej, Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)

 1. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 2. Aktualizace návrhových prvků pro projektování pozemních komunikací

  Předmětem disertační práce je aktualizace vybraných návrhových prvků z norem ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 v návaznosti na revizi těchto norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 3. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 4. Analýza chování spřažených ocelobetonových konstrukcí z materiálů vyšších pevností

  Teoretická a experimentální analýza a efektivní návrh v případě spřažených ocelobetonových prvků a konstrukcí s možností optimálního využití materiálů vyšších pevností - ocelí vyšších jakostí a betonů vyšších tříd, zejména s ohledem na geometrické a materiálové charakteristiky a různé způsoby namáhání.

  Školitel: Štrba Michal, Ing., Ph.D.

 5. Analýza změřených dat standardními i nestardadními prostředky prostřednictvím programového prostředí Matlab či Excel

  Jedním ze základních prvků získání informací o materiálu či konstrukci je měření. Důležtou součástí je správné vyhodnocení získaných dat. Při vyhodnocení velkých objemů dat je vhodné použít také méně tradiční metody. Měření mohou obsahovat dlouhé časové řetězce dat. Základní popis probíhá obvukle statistikou v časové oblasti. Důležité informace, lze také získat v oblasti frekvenční či časově frekvenční. Cílem je zpracování některých postupů dv programovém prostředí Matlab příp. VBA Excel.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 6. Aspekty vztahu vnitřní struktury a lomově-mechanických parametrů vybraných kompozitů

  Téma zahrnuje komplexní analýzu vlivu vnitřní struktury vybraných kompozitů na jejich lomově-mechanické parametry. Při řešení se očekává spojení numerické analýzy chování částicových modelů s aplikací na vybrané jemnozrnné kompozity (například žáruvzdornou keramiku). Předpokládá se úzká spolupráce s Ústavem stavebního zkušebnictví i se soukromým sektorem. Počítá se s podporou školitelů specialistů: 1) doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D. a 2) doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 7. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  Vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 8. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí skelného recyklátu

  V ČR se ročně vytřídí 100 000 tun skelného odpadu. Rozdrcením a vyčištěním odpadu vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada hrubé frakce kameniva betonu skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů bez i po aplikaci zatížení rozhodnou o možnosti užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 9. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 10. Globální citlivostní analýza spolehlivosti ocelových konstrukcí

  Spolehlivost a mezní stavy nosných ocelových konstrukcí bude studována s použitím stochastických výpočtových modelů zaměřených na citlivostní, statistickou a pravděpodobnostní analýzu. Stochastické modely budou vytvářeny se znalostmi numerických simulačních metod nelineárních modelů MKP, znalostí stavební mechaniky, teorie pružnosti a plasticity a dalších souvisejících oborů nezbytných pro stochastické modelování na počítači.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 11. Iniciace porušování a lom v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice

  Práce bude zaměřena na ucelený výzkum nelineárního lomového chování kompozitů na bázi alkalicky aktivované matrice. Budou podrobně studovány jejich lomově-mechanické vlastnosti včetně experimentů založených na cyklickém zatěžování. Získané experimentální výsledky budou použity jako vstupní parametry nelineárních lomových modelů simulujících kohezivní povahu šíření porušení kvazikřehkým materiálem použitých pro predikci reálné odezvy těles/konstrukcí.

  Školitel: Šimonová Hana, Ing., Ph.D.

 12. Inteligentní monitorování výhybek

  Hlavním výstupem bude návrh moderního diagnostického systému pro hodnocení efektivity údržbových prací a pro monitoring dynamických účinků ve výhybce v průběhu životního cyklu. Téma také zahrnuje vytvoření „chytrého“ systému sběru základních dat a sadu příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu výhybek a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 13. Lomově-mechanické vlastnosti geomateriálů ve vztahu k plánovanému hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů

  V současnosti je v ČR vytipováno několik hlavních lokalit, kde se předpokládají příznivé přírodní podmínky pro vybudování hlubinného úložiště. Český koncept budování úložiště předpokládá jako hostitelské prostředí krystalinické horniny. Podstatou disertační práce bude studium lomově-mechanických vlastnosti geomateriálů ze dvou nejvíce favorizovaných lokalit – Horka u Velkého Meziříčí a Kraví hora u Dolní Rožínky.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 14. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na zvyšování rychlosti, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury. Konkrétní témata: - analytické a numerické metody pro analýzy konstrukce koleje v časové a frekvenční oblasti - inetrakce most - kolej - bezstyková kolej v obloucích malého poloměru - výhybky a výhybkové konstrukce nové generace

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 15. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na zvyšování rychlosti, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury. Konkrétní témata: - analytické a numerické metody pro analýzy konstrukce koleje v časové a frekvenční oblasti - inetrakce most - kolej - bezstyková kolej v obloucích malého poloměru - výhybky a výhybkové konstrukce nové generace

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 16. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 17. Mezní stavy, skutečné působení a spolehlivost ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců

  Teoretická analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelobetonových / dřevobetonových konstrukčních prvků / dílců s důrazem na použití pokročilých materiálů, technologií a konstrukčního řešení bude zaměřena zejména na zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 18. Mikrovyztužování zemin

  Předmětem doktorské práce je laboratorní testování zemin, u nichž je zlepšení vlastností docíleno rozptýlenou geosyntetickou výztuží. Cílem je získat informace o smykové pevnosti, tuhosti a rovněž erozní odolnosti tohoto kompozitu. Pro naplnění tohoto cíle bude hlavní metodou zkoumání laboratorní testování.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 19. Nelokální integrální výpočtové modely pro predikci poškození kvazikřehkých materiálů

  V inženýrských konstrukcích vystavených zatížení mohou vznikat napětí přesahující pevnost materiálu, vyvolávajíce tak progresívní poškození. Kvazikřehké poškození široké třídy stavebních materiálů a kompozitů lze výpočtově modelovat s využitím nelokálních integrálních přístupů. Student se soustředí na verifikaci a validaci dostupných modelů a jejich možná vylepšení.

  Školitel: Vala Jiří, prof. Ing., CSc.

 20. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 21. Nové přístupy k predikci trvanlivosti betonu

  Správné množství a především rozložení vzduchových pórů velikosti 100–300 µm (tzv. spacing faktor) v provzdušněném betonu je závislé na mnoha faktorech a není zaručeno automaticky. Dodnes stále nejpoužívanější způsob posuzování spacing faktoru na základě 1D modelu se jeví jako nedostačující. Práce je věnována rozšíření stávajících pokročilých možností hodnocení distribuce pórů v betonu, kterými jsou především 2D pixelové a 3D voxelové analýzy.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 22. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 23. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 24. Pokročilé hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí

  Student se bude zabývat vybranými aspekty pokročilého posuzování bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti konstrukcí.

  Školitel: Lehký David, doc. Ing., Ph.D.

 25. Porušování a lom konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů či hornin

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro vybrané pokročilé stavební materiály (včetně materiálů aditivní technologie / 3D tisku) či horniny jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 26. Porušování a lom konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů či hornin

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro vybrané pokročilé stavební materiály (včetně materiálů aditivní technologie / 3D tisku) či horniny jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 27. Pravděpodobnostní modelování šíření únavových trhlin na základě inspekce

  Cílem je rozvíjet metodiku kvantifikace časově závislé analýzy pravděpodobnosti selhání prvků nosných ocelových konstrukcí. Budou vyvinuty teoreticky podložené numerické nástroje pro simulaci chování prvků konstrukcí, které jsou náchylné ke vzniku únavové poruchy. Budou studovány efektivní stochastické přístupy umožňující analyzovat vlivy náhodných parametrů na modelové odezvy ocelových konstrukcí v čase.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 28. Prefabrikované betonové konstrukce bytových domů

  Cílem práce je vývoj a ověření prefabrikovaných betonovaných konstrukcí bytových domů, které zohledňují architektonické, ekologické a kulturní požadavky v rámci možných ekonomických zdrojů. Bude prováděna statická analýza spojů panelů, návrh vhodného uspořádání panelů apod.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 29. Propustnost geomateriálů

  Disertační práce je zaměřena na problematiku stanovení propustnosti geomateriálů. Pozornost by měla být orientovaná na: způsoby stanovení propustnosti a vyhodnocení zkoušek, faktory ovlivňující propustnost geomateriálů, zhodnocení jednotlivých metod/faktorů, laboratorní testování propustnosti vybraných geomateriálů, zpracování přehledu a analýzu získaných a publikovaných výsledků.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 30. Rozvoj konstrukcí, konstrukčních dílců a styčníků ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Téma je zaměřeno na rozvoj teorie a poznání skutečného působení vybraných částí ocelových konstrukcí či konstrukcí s kombinovaných materiálů. Cílem tématu je analýza a následný popis nalezených problémů v dané oblasti.

  Školitel: Barnat Jan, Ing., Ph.D.

 31. Sdružená úloha mechaniky a proudění

  Student vytvoří diskrétní model pro sdruženou úlohu mechaniky a proudění v betonu. požadavky: pokročilejší matematické znalosti, schopnost psát/naučit se počítačový kód (C++, Python)

  Školitel: Eliáš Jan, doc. Ing., Ph.D.

 32. Spolehlivostní nelineární analýza betonových konstrukcí

  Téma je zaměřeno na nelineární modelování betonových konstrukcí (např. mostů) s ohledem na nejistoty materiálu, zatížení a prostředí.

  Školitel: Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.

 33. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně aplikace metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 34. Studium fyzikálně-mechanických vlastností geokompozitů

  Jako geokompozity lze označit jakékoliv geomateriály, které jsou tvořeny petrograficky, texturně a kompozičně odlišnými partiemi či zónami. Podstatou navrhované disertační práce bude studium fyzikálně-mechanických vlastností (např. skleroskopická tvrdost, pevnost v jednoosém a trojosém tlaku, pevnost v příčném tahu) kompozitních geomateriálů.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 35. Studium historického cihelného zdiva

  Sledování změn historického cihelného zdiva při použití tradičních a netradičních metod může přispět k porozumění historického vývoje zdiva. Měření a analýza mechanických vlastností cihel různého stáří bude základním cílem studia. Využití programu Matlab k hodnocení výsledků.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 36. Studium mechanismů porušení geomateriálů s využitím ultrazvukových metod

  Podstatou disertační práce bude studium mechanismů porušení (smyk, skluz) vybraných geomateriálů v průběhu jednoosé a trojosé tlakové zkoušky. Porušení bude monitorováno prostřednictvím ultrazvukového prozařování a akustické emise.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 37. Teoretická a experimentální analýza skutečného působení prvků a dílců ocelových konstrukcí

  Téma doktorské disertace je orientováno na teoretickou a experimentální analýzu mezních stavů a skutečného působení nosných prvků a dílců ocelových konstrukcí. Analýza bude vycházet z numerického modelování, které bude verifikováno pomocí experimentů.

  Školitel: Pilgr Milan, Ing., Ph.D.

 38. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 39. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 40. Únavové a lomové vlastnosti různých tříd samoošetřujících betonů

  Schopnost betonu samovyhojovat své malé trhliny se nazývá samoošetření. Hlavním cílem bude kvantifikovat samovyhojovací účinek na základě únavových a lomově-mechanických zkoušek. Trámečky budou vystaveny cyklickému zatížení. Z toho bude vyhodnocena tradiční křivka S-N pro každou úroveň napětí. Pro kvantifikaci efektu samovyhojení na zbytkovou únavovou životnost bude testovaný vzorek snímán CT tomografií.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 41. Únavové vlastnosti ocelových komponentů používaných pro stavařské aplikace (mosty, jeřáby atd.)

  Použití nerezové oceli pro mostní konstrukce je poměrně nedávné. Významné výhody při používání nerezové oceli jsou známy. Bude zkoumána degradace vlastností a hodnocení životnosti oceli podrobené složitému mechanickému zatížení. Vyhodnocení vstupních dat pro software ANSYS z Experimentální části tzn. a) S-N křivka - hladká nebo s definovaným singulárním koncentrátorem / vrubem, b) vzorek s trhlinami, prahovými hodnotami, Parisovým zákonem, asymetrie cyklu atd.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 42. Vliv vlastností recyklovaných kameniv na životnost a udržitelnost betonových konstrukcí

  Rostoucí stavební aktivity vyžadují nalezení udržitelných zdrojů, které nahradí přírodní materiály pro výrobu betonu. V posledních několika desetiletích bylo provedeno mnoho výzkumů o využití recyklovaného kameniva (RK) vyrobeného ze stavebních a demoličních odpadů pro výrobu betonových výrobků. Nedávné výzkumy o snižování emisí CO2 nebo přímo jeho zpracování ukazují, že může výrazně zvýšit užitné vlastnosti RK a trvanlivost/udržitelnost betonu.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 43. Vliv vlastností recyklovaných kameniv na životnost a udržitelnost betonových konstrukcí

  Rostoucí stavební aktivity vyžadují nalezení udržitelných zdrojů, které nahradí přírodní materiály pro výrobu betonu. V posledních několika desetiletích bylo provedeno mnoho výzkumů o využití recyklovaného kameniva (RK) vyrobeného ze stavebních a demoličních odpadů pro výrobu betonových výrobků. Nedávné výzkumy o snižování emisí CO2 nebo přímo jeho zpracování ukazují, že může výrazně zvýšit užitné vlastnosti RK a trvanlivost/udržitelnost betonu.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 44. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu stavebních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních konstrukcí (drážních konstrukcí). Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 45. Vývoj trojosé pevnosti napříč horninovým masivem

  Vzhledem k proměnlivé texturní a strukturní charakteristice horninových masivů lze oprávněně očekávat, že vývoj pevnostních charakteristik bude proměnlivý ve vertikálním i horizontálním směru. Podstatou navrhované doktorské disertační práce bude popsání prostorové variability triaxiálních pevností na základě testování série horninových vrtů v rámci vybraného masivu.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 46. Zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8VolitelnýzkP - 394061ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8VolitelnýzkP - 394061ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8VolitelnýzkP - 394061ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394061ano
DN61Teorie drážního svrškucs8VolitelnýzkP - 394061ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394061ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8VolitelnýzkP - 394061ano
DD61Stavební mechanikacs8VolitelnýzkP - 394076ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8VolitelnýzkP - 394076ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394165ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394165ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394165ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394075ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394075ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394075ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394075ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394075ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394075ano
DL62Modelování konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394077ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8VolitelnýzkP - 394077ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8VolitelnýzkP - 394077ano
DD63Stavební dynamikacs8VolitelnýzkP - 394077ano
DN62Teorie drážního spodkucs8VolitelnýzkP - 394077ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394077ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8VolitelnýzkP - 394077ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4061 0 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4075 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4076 0 DD61, DM62
4077 0 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4165 0 DA58, DA61, DA62