Detail předmětu

Teorie architektury 1 – úvod

FA-TAU-TAk. rok: 2023/2024

Studenti získají zkušenosti a poznatky se systematičtějším a obecnějším teoretickým uvaţováním, které je nejen nutnou součástí navrhování a tvorby architektury, ale také kritického myšlení. Rozliší základní pojmy a problémy a také vztahy a diference mezi kritikou, teorií a dějinami architektury a také mezi obecnou a speciální teorií. Nabydou zkušenost a schopnost formulovat vlastní architektonickou řeč a texty ve vztahu k jazyku, řeči a psaní tradovaných i méně etablovaných a vznikajících teorií architektury.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnotí se
1) studium literatury k následující přednášce,
2) aktivní účast v diskusi.
Ke zkoušce je předkládána příprava během semestru. Známku není možno udělit bez písemné přípravy během semestru. V případě neúčasti na více než 3 přednáškách student vypracuje samostatné zadání předkládané ke zkoušce.

Student se připravuje na přednášky, studuje doporučenou literaturu na následující přednášku s prezentací v souladu s tématy. Aktivně se účastní prezentací a diskusí k tématu. Ke zkoušce student předkládá záznamy o vlastní přípravě během semestru a vlastní psanou úvahu na zadané téma.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy, pojmy a koncepty obecné a speciálních teorií architektury a s jejich vztahy ke kritice a dějinám. Po absolvování předmětu budou schopni kriticky formulovat a reflektovat také diference a souvislosti mezi architektonickými teoriemi, praxemi a praktikami navrhování, realizace, prožívání a reflexe architektury. Získají zkušenost s verbalizovaným a zapsaným teoretickým uvažováním, jeho horizonty a limity.
  • Student získá znalosti a vědomosti o vztazích kritiky, teorie a dějin architektury.
  • Student získá schopnosti potřebné k pěstování architektonického myšlení nejen ve vztahu k sobě, ale také ke své praxi navrhování a k praktikám zobecňování vlastních prožitků a zkušeností architektury.
  • Získá přístup k teoretizaci architektury jako k myšlenkovým architektonickým experimentům a jejich falzifikaci v akademické diskusi.
  • V přednáškách si student osvojí schopnost systematičtěji a obecněji teoreticky myslet, mluvit a psát.
  • Student bude schopen formulovat vlastní teoretická východiska, postupy a závěry.

Základní literatura

ZERVAN, Marian: Všeobecná teória architektúry. I. In: Arch 1998, č. 4. s. 9, Všeobecná teória architektúry IIa. In: Arch 1998, č. 5. s. 9, Všeobecná teória architektúry II. b. In: Arch 1998, č. 6-7. s. 9, Všeobecná teória architektúry II. c. In: Arch 1998, č. 8. s. 8 a Všeobecná teória architektúry II. d. In: Arch 1998, č. 9-10. s. 9.
KRUFT, Hanno Walter: Dejiny teórie architektúry. Od antiky po súčasnosť. Bratislava : Pallas, 1993. 703 s.
MALLGRAVE, H. F.: Architectural Theory. Volume I. An Anthology from Vitruvius to 1870. Oxford UK: Blackwell Publishing, 2006. 590 s.
HAYS, Michael (ed.): Architecture Theory Since 1968. Cambridge - Mass.: MIT Press, 1998.
MITÁŠOVÁ, Monika: Dialóg s rečou americkej kritickej a projektívnej teórie architektúry. In: Mitášová, Monika (ed.), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, Praha: Zlatý řez – Vysoká škola výtvarných umení 2012, s. 405-453.
ZEVI, Bruno: Jak se dívat na architekturu. Praha: Československý spisovatel, 1966.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní přednáška: Co je architektura a teorie architektury?

2. Čtení a studium textu: Rem Koolhaas (OMA): S, M, L, XL (1995) + https://www.oma.com/lectures/s-m-l-xl

3. 2 skupiny studentů prezentují + přednáška: Rem Koolhaas (OMA): S, M, L, XL (1995)

4. Čtení a studium textu: Robert Venturi: Complexity and Contradiction in Architecture (1966, 1977) / Sloţitost a protiklad v architektuře (2004)

5. 2 skupiny studentů prezentují + přednáška: Robert Venturi: Complexity and Contradiction in Architecture (1966, 1977) / Sloţitost a protiklad v architektuře (2004)

6. Čtení a studium textu: Le Corbusier: Towards New Architecture (1923) / Za novou architekturu (2005)

7. 2 skupiny studentů prezentují + přednáška: Le Corbusier: Towards New Architecture (1923) / Za novou architekturu (2005)

8. Čtení a studium textu: Vitruvius: Deset knih o architektuře (1953, 1979…) / Ten Books on Architecture (De architectura. Libri decem, 1. stor. p.n.l?)

9. 2 skupiny studentů prezentují + přednáška: Vitruvius: Deset knih o stavitelství (1953, 1979…) / Ten Books on Architecture (De architectura. Libri decem, 1. stor. p.n.l?)

10. studium videozáznamu diskuse: subjekt – objekt: Slavoj Ţiţek, Graham Harman (2017): https://www.youtube.com/watch?v=r1PJo_-n2vI

11. 1-2 skupiny studentů prezentují + přednáška: subjekt – objekt: Slavoj Ţiţek, Graham Harman (2017)

12. odevzdání úvahy: Co je a co není z mého pohledu architektura a proč? a diskuse

13. Kolokvium s diskusí: architektura: teorie – praxe – praktiky