Detail předmětu

Umění po roce 1989 2

FaVU-2U1989-2Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen představení vybraných témat a tendencí v současném umění v období 1989–2020. Jelikož v tomto případě není možné zaujmout dostatečný odstup, abychom mohli hovořit o „dějinách umění“, neklade si kurz za cíl vytvoření nějakého nadčasového kánonu, ale sleduje vybraná témata a tendence perspektivou jejich aktuální relevance. Obsah předmětu je rozdělen do dvou semestrů, které mají vnitřně identickou strukturu – vybraná témata/tendence jsou nejprve představeny formou přednášky, po které následuje seminář, v němž je téma diskutováno do větší hloubky na základě společného čtení textů případně sledování audiovizuální dokumentace uměleckých děl.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Orientace v dějinách umění druhé poloviny 20. století a v aktuálním dění na umělecké scéně.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě docházky a aktivní účasti na seminářích. Zkouška je vykonána odevzdáním eseje v rozsahu cca 5 normostran. Esej bude hodnocena pomocí kritérií věcné a jazykové správnosti, schopnosti argumentace, práce se zdroji a literaturou.

 

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě a vyučujícím kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studujícím témata, tendence a přístupy, které měly v současném umění, respektive v jeho vývoji po roce 1989 významné místo. Znalost aktuální umělecké praxe a témat, jak se objevovala na směrodatných výstavách a v publikacích reflektujících vývoj současného umění, by měla studujícím pomoci ke kritickému artikulování vlastní pozice a tvůrčího směřování.

 

Studující získají přehled v myšlenkovém pozadí významných tendencí současného umění (post-internet, objektová tvorba). Budou znát významné osobnosti a události v umění posledních 20 let. Budou se orientovat v uměleckých tendencích reflektujících postinternetovou situaci a narůstající množství krizí (ekonomická krize, migrační krize, klimatická krize, energetická krize), jež odkrývají problematickou podstatu modernity. Zkušenosti z kurzu studující budou umět využít ve vlastní tvůrčí praxi.

 

Základní literatura

Rosi BRAIDOTTI – Maria HLAVAJOVA (eds.), Posthuman Glosary, London: Bloomsbury Academic, 2018. (EN)
Christoph COX – Jenny JASKEY – Suhail MALIK, Realism, Materialism, Art. Berlin: Sternberg press, 2015. (EN)
Heather DAVIS – Etienne TURPIN, Art in the Anthropocene (eds.). London: Open Humanities Press. Online. (EN)
Omar KHOLEIF, You are here: art after the internet. Manchester – London: Cornerhouse – SPACE, 2014. (EN)
Václav JANOŠČÍK, Objekt. Praha: Kvalitář, 2015. (CS)
Lukáš LIKAVČAN a Václav JANOŠČÍK (eds.), Mysl v terénu: filosofický realismus v 21. století. Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště – Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, 2017. (CS)
Václav MAGID, „Ozvěny špatného smíchu. Postinternetové umění a kulturní průmysl“, in Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2014, č. 17. dostupné online: https://vvp.avu.cz/sesit/ (CS)

Doporučená literatura

Zbyněk BALADRÁN – Václav JANOŠČÍK (eds.), Reinventing Horizons. Praha: tranzit.cz, 2016. (EN)
Jane BENNETT, Vibrant Matter, Duke University Press, 2010. (EN)
Lauren, CORNELL – Ed HALTER – Cory ARCANGEL. Mass effect: art and the internet in the twenty-first century. Cambridge, Massachusetts – London: The MIT Press, 2015. (EN)
T. J. DEMOS, Against the Anthropocene. Berlin: Sternberg Press, 2017. (EN)
Vincent MOSCO, Becoming Digital – Towards a post-internet Society. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017. (EN)
VAN DER TUIN – DOLPHIJN (eds.), New Materialism: Interviews and Cartographies, Open Humanities Press, 2012. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/256718 (EN)
Jan ZÁLEŠÁK, Apocalypse Me. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Net art a postinternet. Od programování webů k jejich používání, od utopie k úzkosti, od negace k afirmaci. Net Art Anthology jako výchozí bod pro orientaci v „terénu“.
 2. Umění a akceleracionismus. Příklady umělecké praxe a výstavních projektů, v nichž téma akceleracionismu okolo poloviny 10. let 21. století rezonovalo, ale také příklady kritických reakcí na technooptimismus akceleracionismu spojených zejména s rostoucím vědomím environmentální krize.
 3. Návrat objektu. Námluvy mezi objektově orientovanou ontologií / spekulativním realismem / novým materialismem a současným uměním. Myšlenkové jádro zmíněných tendencí v současné filosofii ve vztahu k objektové tvorbě, jež se v polovině minulé dekády ukázala být jedním z logických vyústění post-internetu.
 4. Umění a antropocén 1. Představení základních konceptů (antropocén, kapitalocén, klimatická změna/krize). Eko art a environmentální umění v historické perspektivě. Významná umělecká díla a výstavní projekty od 70. let do současnosti.
 5. Umění a antropocén 2. Představení základních konceptů – ekofeminismus, nový materialismus, posthumanismus – ve vztahu k současnému umění. Příklady významných uměleckých děl a výstavních projektů.

Na každé z pěti uvedených témat navazuje seminář, v němž je v řízené diskuzi kriticky analyzován vybraný text (texty jsou studujícím poskytovány v dostatečném předstihu před semináři).

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor