Detail předmětu

Problémy městských center

FA-DU6Ak. rok: 2023/2024

Předmět rozebírá postavení a význam centra v rámci městského organismu. Analyzuje proměny center včetně strategie jejich řešení. Je zdůrazněno zvláštní postavení historického jádra ve vztahu k městskému centru a jeho prostorovému vymezení. Jsou analyzovány specifické i obecné problémy městských center, je zvažována jejich výhledová role v městském organismu vč. postupů či návrhů směřujících ke změnám v jejich uspořádání. Důraz je kladen na posílení vitálnosti centra v souladu s požadavky na integraci aktuálních potřeb a soudobých urbánních aktivit.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

Nezbytné jsou znalosti z vývoje architektury, urbanismu a územního plánování. Důležitý je rovněž přehled v oblasti soudobých problémů rozvoje měst a jejich center.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška probíhá formou rozboru seminární práce s doplňujícími otázkami z prezentovaných témat. Studenti si po dohodě s vyučujícím zvolí téma, které podrobně rozpracují v závěrečné seminární práci. Získání poznatků je podmíněno aktivním zapojením studentů do výuky v seminářích a jejich samostatným studiem literatury.
Koncept seminární práce a výsledný elaborát.

Učební cíle

Cílem předmětu je orientovat studenty v problematice městských center a jejich významu v rámci městského organismu. Na vývoji a funkčně provozních a prostorových proměnách center jsou zkoumány možnosti dalšího rozvoje.
Studenti absolvováním předmětu získají přehled a znalosti o postavení a významu centra v rámci soudobého města. Seznámí se funkčními, provozními a prostorovými proměnami center. Každé městské centrum je individuální, vykazuje globální i jedinečné problémy. Tyto problémy studenti během přednášek/seminářů analyzují. Ve výsledné písemné práci popíší problémy jimi vybraného městského centra. Na základě obhajoby práce je udělena výsledná známka.

Doporučená literatura

Journal of Urbanism. International Research on Placemaking and Urban Sustainability (EN)
Journal of Urban Regeneration & Renewal. Henry Stewart Publication (EN)
Philipp Oswalt: Shrinking Cities – Interventions, Hatje Cantz, 2005 (EN)
Gehl, J.: Život mezi budovami, Nadace Partnerství, 2000 (CS)
Gehl, J: Města pro lidi, Nadace partnerství, 2011 (CS)
Krier, L.: Architektura, volba nebo osud, Academia 2001 (CS)
Lynch, K.: The Image of The City; Obraz města, BOVA, POLYGON, Praha 2004 (CS)
Kumpošt, J.: Brněnské centrum. ÚHA města Brna, 1978 (CS)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium. London 2004 (EN)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium 2. London 2006 (EN)
Burdett Ricky, Sudjic Deyan: The Endless City. Phaidon Press, 2010. (EN)
Eisinger, Angelus: Building Zurich: conceptual urbanism. Basel Birkhäuser, 2007 (EN)
Geddes, Patrick: Cities in Evolution. Harper & Row, 1968. (EN)
Kottas, Dimitris: Urban Spaces: squares and plazas. Barcelona, Lins, 2007. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam centra v městském organismu (funkční, provozní, emocionální)
2. Proměny centra v historickém průřezu (starověk, středověk, novověk)
3. Proměny centra v historickém průřezu ( nástup absolutismu, 19. a 20. století)
4. Seminář I – Proměny centra jako součásti města
5. Vývoj názorů na funkci, pojetí a řešení centra
6. Vymezení centrální zóny – vztah k historickému jádru
7. Regenerace historických jader
8. Seminář II – Současný stav center – hodnocení
9. Funkční a provozní uspořádání center – rozvojové možnosti
10. Prostorové uspořádání center, scénář pěšího pohybu
11. Přínos a problémy pěších zón
12. Seminář III rozvojové možnosti center
13. Současné a výhledové tendence v řešení center

Předmět rozebírá postavení a význam centra v rámci městského organismu. Analyzuje proměny center včetně strategie jejich řešení. Je zdůrazněno zvláštní postavení historického jádra ve vztahu k městskému centru a jeho prostorovému vymezení. Jsou analyzovány specifické i obecné problémy městských center, je zvažována jejich výhledová role v městském organismu vč. postupů či návrhů směřujících ke změnám v jejich uspořádání. Důraz je kladen na posílení vitálnosti centra v souladu s požadavky na integraci aktuálních potřeb a soudobých urbánních aktivit.
Tematické pilíře:
- rozbor postavení a významu centra v rámci městského organismu,
- postavení historického jádra ve vztahu k městskému centru a jeho prostorovému vymezení.
- specifické i obecné problémy městských center,
- proměny center,
- vitálnost centra v souladu s požadavky na integraci aktuálních potřeb a soudobých urbánních aktivit.

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor