Detail předmětu

Obhajoba disertační práce

FA-D012Ak. rok: 2023/2024

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Učební cíle

Studijní část: podání přihlášky a disertační práce k obhajobě s přílohami ve vypsaných termínech dle časového harmonogramu akademického roku, obhajoba disertační práce
• Tvůrčí část: intenzivní výzkum, psaní textu disertace, kompletace disertační práce a příprava zkrácených tezí a jejich formální kontrola před odevzdáním na školícím pracovišti za účasti školitele (provedení kontroly školitelem: rozsahu, struktury, přehlednosti, orientace v textu, práce s literaturou, citací a poznámkového aparátu, jazykové a grafické úpravy, splnění požadavku § 47, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů – Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění).

Základní literatura

SCHMEIDLER, K. a kol. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: Novotný, 2001
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999

Doporučená literatura

BEDRNOVÁ, E. a I. NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2012
EFMERTOVÁ, M. a A. MARES. Historie vědy a techniky. Praha: Cefres, 2002
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2012
ODEHNAL, I. Úvod do filozofie člověka. Brno: Cerm, 2001

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 4. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 4. ročník, letní semestr, povinný
  specializace URBAN , 4. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 4. ročník, letní semestr, povinný