Detail předmětu

Získávání znalostí z databází

FIT-ZZNAk. rok: 2023/2024

Datové sklady. Techniky dolování různých typů znalostí -  asociační pravidla, klasifikace a predikce, shlukování. Dolování v netradičních datech - proudech dat, časových řadách a posloupnostech, grafech, prostorových a časoprostorových datech, multimediálních datech. Dolování v textu a na webu. Vypracování projektu využitím dostupného nástroje pro dolování v datech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

 • Znalost základních kroků procesu získávání znalostí z dat a metod přípravy dat pro krok modelování dat (probráno v předmětu UPA - Ukládání a příprava dat).
 • Znalost základů pravděpodobnosti a statistiky.
 • Znalost databázových technologií na úrovni bakalářského předmětu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Formulace dolovací úlohy - 5 bodů
 • Obhajoba projektu - 29 bodů
 • Závěrečná zkouška - 51 bodů
 • Podmínky zápočtu: prezentace a obhajoba výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
 • Minimum za závěrečnou zkoušku je 20 bodů.

 • Půlsemestrální písemná zkouška, neexistuje náhradní/opravný termín, omluvené neúčasti řeší garant.
 • Formulace dolovací úlohy v předepsaném termínu, omluvené neúčasti řeší cvičící.
 • Prezentace výsledků projektu v předepsaném termínu, omluvené neúčasti řeší cvičící.
 • Závěrečná zkouška, pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Omluvenou neúčast řeší garant.

Učební cíle

Seznámit studenty s metodami a algoritmy modelování dat pro získávání znalostí z nich.
 • Studenti získají dostatečně široký a přitom i dostatečně do hloubky jdoucí přehled v oblasti získávání znalostí z dat.
 • Jsou schopni nástroje pro získávání znalostí používat i vytvářet.
 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.
 • Student získá zkušenost s řešením projektů v malém týmu.
 • Student se zdokonalí v prezentaci a obhajobě výsledků projektu.

Základní literatura

 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Third Edition. Morgan Kaufmann Publishers, 2012, 703 p., ISBN 978-0-12-381479-1.
 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition. Elsevier Inc., 2006, 770 p., ISBN 1-55860-901-3.  

 

Doporučená literatura

Skiena, S.S.: The Data Science Design Manual. Springer, 2017, 445 p. ISBN 978-3-319-55443-3.
Bishop, C.M: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006, 738 p. ISBN 0387310738.
Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Third Edition. Morgan Kaufmann Publishers, 2012, 703 p., ISBN 978-0-12-381479-1.
Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition. Elsevier Inc., 2006, 770 p., ISBN 1-55860-901-3.
Zendulka, J. a kol.: Získávání znalostí z databází. FIT VUT v Brně, 160 s., 2009. (elektronicky)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MGM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program RRTES_P magisterský navazující

  specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Datové sklady a technologie OLAP pro získávání znalostí z dat.
 2. Dolování frekventovaných vzorů a asociací - základní pojmy. Dolování frekventovaných vzorů a asociací - efektivní a škálovatelné metody hledání frekventovaných množin.
 3. Víceúrovňová asociační pravidla, asociační a korelační analýza, omezená asociační pravidla.
 4. Prediktivní modelování - základní pojmy, metody klasifikace - rozhodovací strom, bayesovská klasifikace, klasifikace založená na pravidlech.
 5. Klasifikace s využitím neuronových sítí. SVM klasifikátor, náhodné lesy.
 6. Další metody klasifikace a regrese. Hodnocení kvality výsledků klasifikace a regrese.
  Shluková analýza - základní pojmy, typy dat při shlukování.
 7. Metody shlukování založené na rozčleňování. Hierarchické metody shlukování. Další metody shlukování. Vyhodnocení kvality shluků.
 8. Analýza odlehlých hodnot. Dolování v biologických datech.
 9. Úvod do získávání znalostí z proudů dat a z časových řad.
 10. Úvod do získávání znalostí v sekvencích, z grafů, dat pohybujících se objektů a multimediálních dat.
 11. Dolování textu.
 12. Dolování na webu.
 13. Další vybraná témata (dolování v datech procesů, doporučovací systémy, dolování v rozlehlých datech).

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Vypracování projektu v prostředí dostupného nástroje pro získávání znalostí z dat.

eLearning