Detail předmětu

Teoretická informatika

FIT-TINAk. rok: 2023/2024

Aplikace teorie formálních jazyků v informatice a informačních technologiích (překladače, modelování a analýza systémů, lingvistika, biologie atd.), modelovací a rozhodovací síla formálního modelu, regulární jazyky a jejich vlastnosti, minimalizace konečného automatu, bezkontextové jazyky a jejich vlastnosti, Turingovy stroje, vlastnosti rekurzivních a rekurzivně vyčíslitelných jazyků, vyčíslitelné funkce, nerozhodnutelnost, nerozhodnutelné problémy teorie formálních jazyků a úvod do výpočetní složitosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Základní znalosti z binárních relací, algebraických struktur, matematické logiky, teorie grafů a formálních jazyků včetně konečných a zásobníkových automatů a pojmů algoritmické složitosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Bodové hodnocení předmětu se skládá z výsledků testu ve 4. týdnu (max 10 bodů), testu ve 9. týdnu (max 15 bodů), vypracovaných projektů (max. 3-krát 5 bodů) a závěrečné semestrální zkoušky (max 60 bodů).

Písemný test ve 4. týdnu výuky je zaměřen na regulární jazyky a základní znalosti v oblasti bezkontextových jazyků. Písemný test v 9. týdnu výuky je zaměřený na pokročilejší znalosti z bezkontextových jazyků a na oblast rozhodnutelnosti a nerozhodnutelnosti včetně konstrukce Turingových strojů.

Podmínky pro udělení zápočtu, který je podmínkou pro připuštění k závěrečné semestrální zkoušce: Celkový zisk minimálně 18 bodů z z projektů a z testů v 4. a 9. týdnu (tj. celkem z 40 bodů).

Závěrečné semestrální zkouška má 4 části. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné mít z každé části alespoň 4 body a celkově získat alespoň 25 bodů. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Učební cíle

Rozšíření znalostí teorie formálních jazyků a osvojení základů teorie vyčíslitelnosti a základních pojmů výpočetní složitosti.

 

Znalosti základních a pokročilejších pojmů, přístupů a výsledků teorie automatů a teorie vyčíslitelnosti a základů teorie výpočetní složitosti, vedoucí k hlubšímu pochopení povahy popisu a realizace výpočetních procesů. 
Student získává základní kompetence k teoretické výzkumné práci.

Základní literatura

Hopcroft, J.E., Motwani, R., Ullman, J.D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Addison Wesley, 2nd ed., 2000. ISBN 0-201-44124-1
Kozen, D.C.: Automata and Computability, Springer-Verlag, New Yourk, Inc, 1997. ISBN 0-387-94907-0
Martin, J.C.: Introduction to Languages and the Theory of Computation, McGraw-Hill, Inc., 3rd ed., 2002. ISBN 0-072-32200-4
Brookshear, J.G. : Theory of Computation: Formal Languages, Automata, and Complexity, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, Redwood City, California, 1989. ISBN 0-805-30143-7
Aho, A.V., Ullmann, J.D.: The Theory of Parsing,Translation and Compiling, Prentice-Hall, 1972. ISBN 0-139-14564-8

Doporučená literatura

Češka, M. a kol.: Vyčíslitelnost a složitost, Nakl. VUT Brno, 1993. ISBN 80-214-0441-8
Češka, M., Rábová, Z.: Gramatiky a jazyky, Nakl. VUT Brno, 1992. ISBN 80-214-0449-3
Češka, M., Vojnar, T.: Studijní  text k předmětu Teoretická informatika (http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/TIN/public/Texty/TIN-studijni-text.pdf), 165 str. (in Czech)
Kozen, D.C.: Automata and Computability, Springer-Verlag, New Yourk, Inc, 1997. ISBN 0-387-94907-0
Hopcroft, J.E., Motwani, R., Ullman, J.D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Addison Wesley, 2nd ed., 2000. ISBN 0-201-44124-1
Aho, A.V., Ullmann, J.D.: The Theory of Parsing,Translation and Compiling, Prentice-Hall, 1972. ISBN 0-139-14564-8
Meduna, A.: Formal Languages and Computation. New York, Taylor & Francis, 2014.
Martin, J.C.: Introduction to Languages and the Theory of Computation, McGraw-Hill, Inc., 3rd ed., 2002. ISBN 0-072-32200-4
Brookshear, J.G. : Theory of Computation: Formal Languages, Automata, and Complexity, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, Redwood City, California, 1989. ISBN 0-805-30143-7

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MBI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MMM , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MGM , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MPV , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISD , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NIDE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NCPS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEC , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NGRI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NNET , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NHPC , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVER , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NADE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSPE , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do teorie formálních jazyků, způsoby specifikace jazyků, regulární jazyky a gramatiky, konečné automaty, regulární výrazy.
 2. Minimalizace konečného automatu, věta o vkládání (Pumping theorem), Nerodova věta, rozhodnutelné problémy regulárních jazyků. 
 3. Bezkontextové jazyky a gramatiky, zásobníkové automaty, transformace a normální tvary bezkontextových gramatik. 
 4. Pokročilé vlastnosti bezkontextových jazyků, věta o vkládání pro bezkontextové jazyky, rozhodnutelné problémy bezkontextových jazyků, deterministické bezkontextové jazyky. 
 5. Turingovy stroje (TS), rekurzivně vyčíslitelné a rekurzivní jazyky a problémy.
 6. TS a jazyky typu 0, vlastnosti rekurzivních a rekurzivně vyčíslitelných jazyků, lineárně ohraničené automaty a jazyky typu 1. 
 7. Church-Turingova téze, nerozhodnutelnost, problém zastavení TS, redukce, Postův korespondenční problém, nerozhodnutelné problémy teorie formálních jazyků, diagonalizace. 
 8. Predikátová logika a její axiomatizace.
 9. Gödelovy věty o neúplnosti.
 10. Úvod do výpočetní složitosti, Turingovská složitost, asymptotická složitost.
 11. Třída P a NP problémů, polynomiální redukce, úplnost.
 12. Amortizovaná složitost, problémy mimo třídu NP.

Seminář

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základy diskrétní matematiky, formální jazyky a operace nad nimi. Gramatiky, Chomského hierarchie jazyků a gramatik. 
 2. Regulární jazyky a konečné automaty, determinizace automatů
 3. Převod regulárních výrazů na konečné automaty. Minimalizace automatů, Pumping lemma.
 4. Bezkontextové jazyky a gramatiky. Transformace bezkontextových gramatik. 
 5. Operace nad bezkontextovými jazyky a uzavřenost vůči nim. Pumping lemma bezkontextových jazyků. 
 6. Zásobníkové automaty, (nedeterministická) syntaktická analýza shora dolů a zdola nahoru. Deterministické zásobníkové jazyky. 
 7. Turingovy stroje. 
 8. Rozhodnutelnost, částečná rozhodnutelnost a nerozhodnutelnost problémů, redukce problémů I.  
 9. Rozhodnutelnost, částečná rozhodnutelnost a nerozhodnutelnost problémů II.
 10. Predikátová logika I.
 11. Predikátová logika II.
 12. Třídy složitosti. Vlastnosti prostorových a časových tříd složitosti. 
 13. P a NP problémy. Polynomiální redukce. 

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Řešení problému z oblasti regulárních a bezkontextových jazyků. 
 2. Řešení problému z oblasti bezkontextových jazyků, Turingových strojů a teorie nerozhodnutelnosti. 
 3. Řešení problému z oblasti nerozhodnutelnosti a složitosti.

eLearning