Detail předmětu

Vybrané kapitoly z konstruktivní geometrie

FSI-0KDAk. rok: 2023/2024

Výuka je zaměřena na doplnění a prohloubení těch partií deskriptivní geometrie, které působí studentům největší potíže v prvním ročníku studia na FSI. Absolvování tohoto předmětu by mělo posluchačům usnadnit přechod ze střední školy na vysokou školu, včetně zvládnutí zápočtových testů v prvním semestru.
Do programu jsou zahrnuty zejména základy pravoúhlého promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny, základy pravoúhlé axonometrie a speciální konstrukce kuželoseček.
Obsah je modifikován podle aktuálních potřeb a požadavků studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Studenti musí znát základy středoškolské matematiky, zejména geometrie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet se uděluje na základě účasti ve cvičení.
Kontrola účasti pouze ve cvičení, neúčast možno nahradit písemnou prací.

Učební cíle

Cílem předmětu "Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie" je objasnění
těch partií deskriptivní geometrie, které působí posluchačům největší
potíže při studiu předmětu "Konstruktivní geometrie".
Předmět "Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie" umožňuje studentům
získat lepší představivost a znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí látky
konstruktivní geometrie. Jedná se zejména o zvládnutí základů Mongeova
promítání a pravoúhlé axonometrie a znalost běžně užívaných konstrukcí
kuželoseček.

Základní literatura

URBAN, Alois. Deskriptivní geometrie I. Praha: SNTL, n.p., 1965. (CS)
PARÉ, E. G. Descriptive geometry. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. ISBN 978-0023913419. (EN)

Doporučená literatura

BORECKÁ, Květoslava. Konstruktivní geometrie. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3229-2. (CS)
PARÉ, E. G. Descriptive geometry. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997. ISBN 978-0023913419. (EN)
SEICHTER, Ladislav. Konstruktivní geometrie: [Určeno pro posl. fak. stroj. Vys. učení techn. v Brně]. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: PC-DIR, 1993. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0547-3. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace MTI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kuželosečky - základní konstrukce.
2. Kuželosečky - speciální konstrukce.
3. Kuželosečky a osová afinita.
4. Afinita mezi kružnicí a elipsou.
5. Mongeovo promítání - základní i speciální úlohy.
6. Mongeovo promítání - pomocné průmětny a jiné.
7. Aplikace příkladů v Mongeově promítání.
8. Pravoúhlá axonometrie - základní i speciální úlohy.
9. Pravoúhlá axonometrie - zobrazování těles a ploch.
10. Elementární tělesa a plochy - různá zobrazení.
11.Průsečíky ploch s přímkou,řezy,3.průmětna.
12.Řešení příkladů dle přání studentů.
13.Řešení příkladů dle přání studentů.

eLearning