studijní program

Strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B-STR-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0715A270015

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia ve studijním programu je získání teoretických znalostí v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály potřebných pro další studium či výkon povolání. Tyto znalosti jsou dále rozšiřovány dle zvolené specializace.
Studijní program se dělí na následující specializace:
- Aplikovaná informatika a řízení; Průvodce pro volbu specializace;
- Kvalita, spolehlivost a bezpečnost; Průvodce pro volbu specializace;
- Stavba strojů a zařízení; Průvodce pro volbu specializace;
- Strojírenská technologie.

Studenti získají základní znalosti v následujících oblastech:
- matematika a fyzika potřebná pro další studium;
- konstruování;
- mechanika těles;
- strojírenské materiály;
- výrobní technologie;
- elektrotechnika.

Ve specializaci „Aplikovaná informatika a řízení“ je dalším cílem seznámit studenty:
- se způsoby řízení strojů a procesů;
- se základy měření, senzoriky a zpracování dat;
- s metodikou programování pro informační a řídicí systémy;
- s hardwarovými prostředky pro řízení a zpracování informací;
- s metodami modelování a simulací.

Ve specializaci „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ je dalším cílem seznámit studenty:
- se způsoby zajištění provozu a údržby strojních zařízení;
- se základními postupy zajištění kvality;
- se základními postupy diagnostiky a zajištění spolehlivosti;
- s průmyslovou metrologií;
- s problematikou zajišťování průmyslové bezpečnosti včetně managementu rizik.

Ve specializaci „Stavba strojů a zařízení“ je dalším cílem seznámit studenty:
- s problematikou stavby automobilů, dopravních a manipulačních zařízení a výrobních strojů;
- s problematikou řízení strojů, pohonů a robotů;
- s průmyslovou metrologií;
- s problematikou efektivního zajišťování dopravy a logistiky;
- s konstruováním hydraulických a mechanických převodů.

Ve specializaci „Strojírenská technologie“ je dalším cílem seznámit studenty:
- s prostředky počítačové podpory v oblasti strojírenských technologií;
- s průmyslovou metrologií;
- s postupy technologie obrábění, tváření a svařování;
- s problematikou metalurgie a slévárenství;
- s problematikou navrhování technologických projektů, manipulace s materiálem, mechanizace a automatizace.

Profil absolventa

Absolventi studijního programu získají znalosti jak v oblastech obecného strojírenství, tak i v oblastech dle volby specializace. Tyto znalosti umožní jak pokračovat v dalším studiu na navazujících magisterských studijních programech, nebo případný odchod do průmyslové praxe, kde se díky svým specializacím lépe zapojí do pracovního procesu.

Absolventi studijního programu získají odborné znalosti v:
- oblasti konstruování základních strojních součástí;
- oblasti mechaniky těles;
- problematice volby vhodných materiálů a technologických postupů pro výrobu strojních součástí.

Absolventi specializace „Aplikovaná informatika a řízení“ získají další odborné znalosti v oblastech:
- řízení strojů a procesů;
- měření a zpracování dat;
- programování řídících a informačních systémů;
- hardwarových prostředků pro řízení a zpracování informací.

Absolventi specializace „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ získají další odborné znalosti v oblastech:
- zajišťování provozu a údržby strojních zařízení;
- systémů managementu kvality;
- diagnostiky a zajištění spolehlivosti;
- průmyslové metrologie;
- posuzování průmyslové bezpečnosti včetně managementu rizik.

Absolventi specializace „Stavba strojů a zařízení“ získají další odborné znalosti v oblastech:
- stavby automobilů, dopravních a manipulačních zařízení a výrobních strojů;
- řízení strojů, pohonů a robotů;
- průmyslové metrologie;
- efektivního zajišťování dopravy a logistiky;
- konstruování hydraulických a mechanických převodů.
Absolventi specializace „Strojírenská technologie“ získají další odborné znalosti v oblastech
- počítačové podpory strojírenských technologií;
- průmyslové metrologie;
- technologií obrábění, tváření a svařování;
- metalurgie a slévárenství;
- navrhování technologických projektů, manipulace s materiálem, mechanizace a automatizace.

Absolventi studijního programu získají odborné dovednosti v oblastech:
- navrhování základních strojních uzlů;
- základních konstrukčních výpočtů (např. statika, dynamika, pružnost a pevnost);
- volby vhodných materiálů a technologických postupů pro výrobu vybraných strojních součástí.

Absolventi specializace „Aplikovaná informatika a řízení“ jsou dále schopní:
- navrhnout a realizovat řízení jednodušších strojů a procesů;
- navrhnout, realizovat a vyhodnotit měření vybraných technických veličin;
- vytvořit software pro řídící a informační systémy a také vybrat vhodné hardwarové prostředky.

Absolventi specializace „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ jsou dále schopní:
- navrhnout postupy zajišťování provozu a údržby strojních zařízení;
- porozumět systému managementu kvality;
- navrhnout postupy pro diagnostiku a zajištění spolehlivosti technických soustav;
- odborných činností v oblasti průmyslové metrologie;
- posuzovat průmyslovou bezpečnost včetně managementu rizik.

Absolventi specializace „Stavba strojů a zařízení“ jsou dále schopní:
- navrhnout základní komponenty automobilů, dopravních a manipulačních zařízení a výrobních strojů;
- navrhnout a realizovat řízení jednodušších strojů, pohonů a robotů;
- odborných činností v oblasti průmyslové metrologie;
- navrhovat postupy pro efektivní zajišťování dopravy a logistiky.

Absolventi specializace „Strojírenská technologie“ jsou dále schopní:
- využívat prostředky počítačové podpory strojírenských technologií;
- odborných činností v oblasti průmyslové metrologie;
- navrhnout technologické postupy v oblastech obrábění, tváření a svařování, metalurgie a slévárenství;
- navrhovat základní technologické projekty, manipulaci s materiálem, mechanizaci a automatizaci.

V oblasti obecných způsobilostí si absolventi studijního programu prohloubí své jazykové schopnosti (zdokonalí se alespoň v jednom cizím jazyce) a osvojí si kompetence v oblastech soft-skills, například komunikační dovednosti, kooperaci nebo objevování a orientace v informacích.


Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu mohou buď pokračovat v navazujícím magisterském studiu, anebo odejít do průmyslové praxe. Své uplatnění mohou najít například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.
Absolventi specializace „Aplikovaná informatika a řízení“ mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí.
Absolventi specializace „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“ mohou získat ve výrobních i nevýrobních firmách místa jako například technik kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti nebo mohou působit jako odborně způsobilé osoby ve veřejném sektoru.
Absolvent specializace „Stavba strojů a zařízení“ během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností převážně v oblasti transportních, dopravních a výrobních strojů. Absolventi jsou schopni své znalosti uplatnit jak při navrhování strojů a zařízení oboru všeobecného strojírenství včetně experimentálních prací, tak také při jejich provozu. Mohou zastávat funkce konstruktérů, pracovníků zkušeben a provozních pracovníků.
Absolventi specializace „Strojírenská technologie“ mohou ve firmách získat zaměstnání v oblasti řízení technologie výroby a složkách zabývajících se určováním výrobních postupů, optimalizací výrobních toků a postupů a obecně kvalitativním vyhodnocováním v návaznosti na ekonomickou správu a management firmy.
Jako specialisté na výrobní technologie najdou absolventi dobré uplatnění i v nevýrobní sféře, zahrnující především různé organizace, poskytující služby, obchod a řízení.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava k předmětům. Dle doporučení NAU (č. 8/2017) se bude jednat o předměty profilujícího základu a teoretické předměty profilujícího základu dané v rámci specializace (viz část BIII). Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského studijního programu Strojírenství mohou pokračovat na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně v navazujících magisterských studijních programech podle absolvovaných specializací.
Návaznosti specializací:
specializace Aplikovaná informatika a řízení – NMS program Aplikovaná informatika a řízení,
specializace Kvalita, spolehlivost a bezpečnost – NMS program Kvalita, spolehlivost a bezpečnost,
specializace Stavba strojů a zařízení – NMS programy Výrobní stroje, systémy a roboty nebo Automobilní a dopravní inženýrství,
specializace Strojírenská technologie – NMS program Strojírenská technologie (všechny jeho specializace) a program Slévárenská technologie.

Specializace