studijní program

Mechanical Engineering

Fakulta: FSIZkratka: N-ENG-ZAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0715A270025

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program připravuje studenty na zaměstnání v oblasti strojírenství a dalších příbuzných oblastech. Cílem studia je poskytnout studentům teoretické znalosti z různých oblastí strojírenství a rozvinout jejich schopnosti samostatné práce a samostatného rozhodování. Program je založen na silném teoretickém základu strojních disciplín s velkým rozsahem projektové výuky pro rozvoj kreativity a samostatnosti studentů.

Profil absolventa

Absolvent získá široké teoretické a praktické znalosti z různých inženýrských disciplín. Díky skladbě předmětů porozumí přesahu mezi jednotlivými oblastmi a bude tak schopen řešit komplexní inženýrské problémy, přičemž dokáže při jejich řešení zvážit řadu různých aspektů z oblasti konstrukce, procesů, či řízení.
Absolvent se naučí tvůrčímu myšlení, kdy s využitím vědeckých metod dokáže řešit praktické problémy, naučí se jak samostatnosti (nutnost detailně nastudovat konkrétní problematiku), tak práci v týmu, kdy bude schopen konfrontovat své názory s názory jiných.
Absolvent bude schopný kriticky uvažovat a zvolit vhodné inženýrské přístupy, které povedou k řešení zadaného úkolu. Díky řešení projektů, jejichž součástí budou reálné výstupy, bude schopen zvážit i ekonomické a ekologické aspekty navrženého řešení.
Absolvent si naučí prezentovat výsledky své vědecké práce, a to jak ústní, tak psanou formou, a díky řešení reálných inženýrských problémů si osvojí řadu měkkých dovedností.

Charakteristika profesí

Absolvent programu Mechanical Engineering má díky projektově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu a ekonomiky. Dokladem jsou absolventi Fakulty strojního inženýrství, kteří působí na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků v řadě oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních mezinárodních společností.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty. Rozprava se skládá ze tří tematických okruhů: - Inženýrská mechanika a počítačové modelování mechanického namáhání konstrukcí (MKP). - Termodynamika, přenos tepla a mechanika tekutin. - Konstrukce strojů a materiály

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Magisterský studijní program Mechanical Engineering navazuje na bakalářské studijní programy Fundamentals of Mechanical Engineering a Základy strojního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Mechanical Engineering může pokračovat studiem doktorského studijního programu Design and Process Engineering/ Konstrukční a procesní inženýrství nebo jiného podobně zaměřeného doktorského studijního programu.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů