Detail předmětu

Aerodynamics I

FSI-OA1-AAk. rok: 2023/2024

Obecné základy aerodynamiky - Atmosféra a její vlastnosti, vlastnosti tekutin, základní zákony mechaniky tekutin (stručné opakování) - kinematika tekutin, dynamika tekutin, viskózní efekty (stavová rovnice, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, Eulerovy a Navier-Stokesovy rovnice). Profil a jeho aerodynamické charakteristiky - Vznik aerodynamických sil – fyzikální princip, aerodynamické síly působící na těleso v proudu vzduchu a jejich matematický popis, součinitelé sil a momentů, podobnostní čísla, - teorém, letecký profil. Křídlo a jeho aerodynamické charakteristiky - Profil křídla, vývoj profilů a jejich klasifikace, požadavky na profil křídla, jeho aerodynamické vlastnosti, pevnostně konstrukční, provozní a výrobní požadavky. Vztlaková mechanizace. Křídlo konečného rozpětí - Rozložení vztlaku po rozpětí křídla, indukovaný odpor, vztlak, odpor a moment křídla konečného rozpětí. Aerodynamické charakteristiky letounu - Stabilita a působící síly, vliv trupu a na rozložení vztlaku, vztlaková, odporová, momentová čára a polára letounu, pohonná skupina a její vliv na aerodynamické charakteristiky letounu, aerodynamický výpočet letounu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalosti z matematiky (derivování, integrování, diferenciální rovnice). Základní znalosti z fyziky ,statiky a dynamiky. Znalosti termomechaniky a hydromechaniky (proudění)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast ve cvičeních a laboratorních cvičeních je povinná. Účast na přednáškách není povinná. Student získá zápočet z předmětu když do konce zkouškového období za zimní semestr splní :- má větší účast ve cvičeních než 11 ze 14,
- správně vypracuje a odevzdá domácí práce zadané během semestru, - správně vypracuje a odevzdá zprávy o laboratorním měření, - dopočítá doma všechny příklady, které ve cvičení nedořešil. Zkouška z předmětu je písemná a ústní. V písemné části zkoušky student řeší 2 příklady po dobu 60 minut. V ústní části zkoušky student odpovídá na 2 otázky, které si vytáhl. Výsledná známka je průměr známek z písemné a ústní části zkoušky s tím, že pokud v písemné nebo ústní části v jedné z otázek nevyhověl, je celkový výsledek zkoušky nevyhovující.
Je-li účast ve cvičení nižší než 11 ze 14 student doloží, že vyřešil všechny příklady ze cvičení kdy chyběl. Je-li účast ve cvičeních nižší než 50 % student výuku individuálně nahrazuje.

Učební cíle

Cílem kurzu je naučit studenty využívat základní zákony proudění nestlačitelné a stlačitelné tekutiny při řešení běžných technických problémů obtékání jednoduchých těles, zejména se zaměřením na obtékání křídel letounů a celých letounů.
Absolventi kurzu získají znalosti a dovednosti z oboru průmyslové aerodynamiky se zaměřením na řešení problémů aerodynamiky letounu. Absolventi kurzu jsou dále schopni řešit problémy spojené s obtékáním těles-vnější aerodynamika a problémy proudění uvnitř strojů-vnitřní aerodynamika.

Základní literatura

Houghton E. L., Carpenter P. W., Aerodynamics for Engineering Students
Bertin J. John, Aerodynamics for Engineers, Prentice Hall, 2002

Doporučená literatura

J. D. Anderson, jr.: Fundamentals of Aerodynamics, , 0
Bertin J. John, Aerodynamics for Engineers, Prentice Hall, 2002

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace TLT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecná aerodynamika
1.1 Atmosféra a její vlastnosti
1.2 Vlastnosti tekutin
1.3 Základní zákony mechaniky tekutin (stručné opakování)
- kinematika tekutin
- dynamika tekutin
- viskózní efekty
2. Profil a jeho aerodynamické charakteristiky
2.1 Vznik aerodynamických sil – fyzikální princip
2.2 Aerodynamické síly působící na těleso v proudu vzduchu a jejich matematický popis
2.3 Letecký profil – geometrické charakteristiky
3. Křídlo a jeho aerodynamické charakteristiky
3.1 Profil křídla
3.2 Vývoj profilů a jejich klasifikace
3.3 Požadavky na profil křídla
3.3.1 Aerodynamické vlastnosti
3.3.2 Provozní a výrobní charakteristiky
3.3.3 Pevnostně konstrukční charakteristiky
3.4 Křídlo konečného rozpětí
3.4.1 Rozložení vztlaku po rozpětí křídla
3.4.2 Indukovaný odpor
3.4.3 Vztlak, odpor a moment křídla konečného rozpětí
4. Aerodynamické charakteristiky letounu
4.1 Stabilita a působící síly
4.2 Vliv trupu a na rozložení vztlaku
4.3 Vztlaková, odporová, momentová čára a polára letounu
4.4 Pohonná skupina a její vliv na aerodynamické charakteristiky letounu
4.4 Aerodynamický výpočet letounu

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření rozložení tlaku po povrchu profilu v aerodynamickém tunelu
2. Součinitel vztlaku z rozložení součinitele tlaku po profilu

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aerodynamické koef., přepočet výsledků měření z modelu na dílo
2. Mezinárodní standardní atmosféra
3. Nestlačitelné proudění podél proudnice, měření rychlosti proudu
4. Stlač.1D proudění. Raketový motor, proudění plynu v dýzach
5. Žukovského transformace a profily
6. Rozložení rychlosti a tlaku v potenciálním víru
7. Přibližné metody řešení obtékání po profilu
8. Výpočet základních tlouštěk mezních vrstev na rovné desce
9. Přepočet souč. tlaku v podzvukové oblasti metodou Prandtla-Glauerta
10. Křídlo konečného rozpětí, složky rozložení vztlaku, vliv kroucení křídla
11. Panelové metody při řešení profilu a křídla