Detail předmětu

Němčina 5

FSI-N5Ak. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na výuku němčiny pro pokročilé studenty. Těžiště výuky tvoří obecný jazyk, pozornost je ale také věnována jazykovým jevům podstatným pro odborný jazyk technických profesí.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro vstup do kurzu se vyžaduje minimálně dokončená úroveň A2 Společného evropského referenčního rámce. Účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N4.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým lekcím + souhrnného závěrečného testu. K získání zápočtu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů v každém z testů.

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Učební cíle

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.


Studenti si osvojí lexikální i gramatické kompetence na takové úrovni, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace.
Při četbě i poslechu pochopí hlavní body vstupní informace týkající se běžných témat a dokážou na ně samostatně reagovat (formou písemnou či ústní).

Základní literatura

PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Jutta ORTH-CHAMBAH. Sicher!: Niveau B1+. München: Hueber Verlag, [2012]. Deutsch als Fremdsprache (Hueber). ISBN 978-3-19-001206-0.

(DE)

Doporučená literatura

FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN, Britta WINZER-KIONTKE, Friederike JIN a Anita GRUNWALD. Studio 21 B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-294-3.  (CS)
PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Jutta ORTH-CHAMBAH. Sicher!: Niveau B1+. München: Hueber Verlag, [2012]. Deutsch als Fremdsprache (Hueber). ISBN 978-3-19-001206-0 (DE)
E-learningové studijní opory pro předmět Němčina N5.
FUNK, Hermann a Rita von EGGELING. Studio d B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ilustroval Andreas TERGPLANE. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-736-6. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. L 1 In Kontakt, Medien nutzen, Interviews, Temporaladverbien
2. L 1 In Kontakt, im Deutschunterricht, Adjektivdeklination
3. L 2 Feste, Einladungen, Verben mit Präpositionen
4. L 2 Feste, Sich verabreden, Mitteilungen, eine Einladung ablehnen
5. L 3 Unterwegs, Vermutungen, Relativsätze
6. L 3 Mobilität, Pläne und Vorschläge machen
7. L 3 Reisen, Relativpronomen, Relativsätze
8. L 4  Wohnen, Wohngemeinschaft, "brauchen...zu"
9. L 4 Wohnen, Wortstellung, Temporale Präpositionen
10. L 5 Berufseinstieg, "Wenn-Sätze"
11. L 5 Berufseinstieg, Bewerbungsschreiben, Konjunktiv II
12. L5 Berufseinstieg, Konjunktiv II, "um...zu"-Sätze
13. Wiederholung, Abschlusstest

eLearning