Detail předmětu

Finance and Accounting for Business Strategy

FP-fabsPAk. rok: 2023/2024

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, aktuálními trendy a výzvami v oblasti manažerského účetnictví a řízení financí a hlavních procesů řízení, jako je operativní a strategické plánování, měření finanční výkonnosti, operativní finanční rozhodování, strategické investiční rozhodování, a to se zaměřením na mezinárodní podniky.

 

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Pro studium předmětu musí studenti mít/umět:

 • Znalost a porozumění obsahu účetní závěrky.
 • Schopnost řešit rovnice a počítat minimální a maximální hodnoty funkcí, vypracovávat grafy funkcí v různých rastrech.
 • Znalost vztahu mezi grafy a numerickou formulací.
 • Znalost struktury a tvorby strategického a operačního plánu podniku včetně vztahů mezi jeho částmi.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky pro získání zápočtu:

1 zápočtový test v předem stanoveném termínu. Test bude obsahovat 4 příklady, maximální bodové hodnocení z testu je 40 bodů. Pro úspěšné absolvování testu je potřeba skóre alespoň 60 %, tedy 24 bodů. Test lze opakovat pouze jednou. Zápočtový test trvá 60 minut.

Požadavky na zkoušku:

Znalosti jsou ověřeny písemnou zkouškou. Ke zkoušce budou připuštěni pouze studenti, kteří se přihlásili do univerzitního informačního systému a mají zadaný zápočet. Zkouška se skládá ze 6 teoretických otázek. Písemná zkouška trvá 60 minut. Maximální bodový zisk za písemnou zkoušku je 60 bodů. Pro úspěšné absolvování testu je potřeba skóre alespoň 60 %, tedy 36 bodů. Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodů ze zápočtového testu a písemné zkoušky. Zkouška je klasifikována podle stupnice ECTS.


Účast na přednáškách není povinná, ale je doporučená. Docházku na cvičení kontroluje vyučující. Lekce jsou sestaveny na základě týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškaných hodin je plně v kompetenci vyučujícího.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, aktuálními trendy a výzvami v oblasti manažerského účetnictví a řízení financí a hlavních procesů řízení, jako je operativní a strategické plánování, měření finanční výkonnosti, operativní finanční rozhodování, strategické investiční rozhodování, a to se zaměřením na mezinárodní podniky.


Znalosti: Student umí vysvětlit roli manažerského účetnictví, financí a řízení v podniku. Zná zásady a metody sestavení finančního plánu (strategického i operativního). Studenti také znají různé metody hodnocení finanční výkonnosti. Navíc jsou si vědomi kritiky finančních poměrových ukazatelů. Umí popsat základní úkoly strategického investičního rozhodování. Také vědí, jak získat další kapitál v podnikání a jsou schopni provést kalkulaci kapitálových nákladů.

Dovednosti: Student je schopen vytvořit strategický i operativní finanční plán. Umí analyzovat odchylky od stanoveného plánu. Jsou schopni zvolit vhodný přístup k měření a zvažování rizik a nákladů, zejména při strategickém investičním rozhodování.

Schopnosti: Studenti jsou schopni vypracovat strategický a operační plán. Mohou porovnat tento plán se současným stavem, analyzovat odchylky a najít jejich příčiny. Jsou schopni komplexně posoudit finanční efektivitu obchodního i investičního projektu. Student se umí orientovat v tématech finančního a manažerského účetnictví, umí ústně prezentovat svou práci a nést odpovědnost za správnost svých výsledků.

Základní literatura

CHARIFZADEH, Michel and Andreas TASCHNER, 2017. Management accounting and control: tools and concepts in a Central European context. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-50821-1.

(EN)

MERCHANT, Kenneth A and Wim A VAN DER STEDE, 2012. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. 3rd ed. New York: Financial Times/Prentice Hall, 815 p. ISBN 02-737-3761-9.

(EN)

BAKER, H. Kent and Philip ENGLISH, 2011. Capital budgeting valuation: financial analysis for today's investment projects. Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-470-56950-4.

(EN)

Doporučená literatura

BERGER Alexander, 2011. Standard Costing, Variance Analysis and Decision-Making. GRIN Verlag. ISBN 978-3-6409-5598-5.

(EN)

COKINS, Gary, 2009. Performance management: integrating strategy execution, methodologies, risk, and analytics. Hoboken, N.J.: Wiley. Wiley and SAS business series. ISBN 978-0-470-44998-1.

(EN)

DAMODARAN, Aswath, 2012. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. Third edition. Hoboken: John Wiley. Wiley finance series. ISBN 978-1-118-13073-5.

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-Z magisterský navazující

  obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MGR-EBF magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Strategic planning and operational planning: Purposes of planning; Planning cycles; Target setting; Cost-Volume-Profit analysis in planning
 2. Budgeting: Uses of budgets; From the master budget towards operating and cash budget; Strategic point of view: Net working capital; Credit management; Exchange rate risk; Single-step and multi-step calculation and use of contribution margin; Strengths and weaknesses of traditional budgeting; Alternative approaches to budgeting
 3. Financial performance evaluation: Performance measurement beyond financial; Financial ratios; Typical performance measures in various sectors (logistics, manufacturing, marketing); Using performance measures in business (time trend analysis, benchmarking); Major criticism of financial ratios
 4. Strategic investment decision making: Principles and assumptions; Methods for efficiency evaluation and their limits; Risk in investments, investment portfolio
 5. Variance analysis, managing corrective actions to fulfil planned objectives: Profit, revenues, contribution margin, fix and variable costs
 6. Selected instruments of strategic management accounting and control: External vs. internal factors; Environmental analysis; Industry analysis; Portfolio matrix; Business potential analysis

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Cost-Volume-Profit analysis in planning.

 2. Single-step and multi-step calculation and use of contribution margin.

 3. Budgeting, target costing, zero based budgeting.

 4. Investment efficiency evaluation.

 5. Variance analysis (standard costing).

 6. Final test.

eLearning