Detail předmětu

Future of Everything

FaVU-FOEAk. rok: 2023/2024

Kurz je vystavěn jako hravé cvičení v oblasti spekulativního („co kdyby…“) myšlení, které kombinuje koncepty z oblastí spekulativního designu, ekologického myšlení a radikálních krajin budoucnosti, jež existují na hranicích fikce a společenské reality. Spekulativní myšlení se týká budoucnosti. Ve středu jeho záběru jsou tedy budoucí podoby a možnosti lidství, respektive post-lidství, budoucnost práce, jako i možné vztahy mezi lidskou a nelidskou pracovní sílou v přicházejícím post-antropocénním kontextu. Předpokládáme, že účast na tomto kurzu posílí schopnost studentek a studentů pracovat s vybranými texty, stejně jako s obrazovými zdroji. Součástí kurzu bude rovněž přednáška přizvaného hosta z oblasti spekulativního designu. Důležitá bude reflexe témat ze strany studentů formou diskuzí, esejů, respektive vlastních tvůrčích projektů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Předchozí zkušenost s touto oblastí není nutná.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce (docházka 85 %, absence nad tento rámec mohou být na základě dohody s vyučující kompenzovány zpracováním alternativního úkolu) a předložení/prezentace závěrečného praktického úkolu, jehož zadání bude specifikováno v rámci diskuse s vyučující v závěru první třetiny semestru.

Plan for online teaching and crediting / final work

The online version of the winter semester 21/22 for the course Future of Everything is imagined as three blocks of online teaching live (MS Teams), each with a guest speaker; artist and/or cultural worker who could contribute to the course’s main objective which is to introduce the students to what-if scenarios of speculative thinking and design in the areas of technology, visual art, architecture and related domains. The rest of the semester and in-between teaching, the students can actively consult one on one with the teacher regarding the concept and the execution of the exam work, but also about materials relevant for the subject/course.

The students will get the task for their final/exam work, given at the beginning of the semester and will be expected to produce it and share it with the teacher and the group in MS teams before the credit “week” at the end of the winter semester. The task is to choose an older piece of art they made (in any media) and to rework it with certain limitations and game rules introduced by the lecturer during their first meeting. Examples from students’ work from the previous semesters of the course will be shared with the students for more orientation. We will be exercising possible futures of an existing event. The format of the final work will be a short audiovisual piece made with a phone.

The course ends successfully with credits being awarded to the student.
Výuka probíhá on-line (MS Teams). Povoleny jsou 2 neomluvené absence. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Učební cíle

Cílem kurzu je studentům představit koncepci spekulativního myšlení a anti-disciplinárního přístupu k výzkumu umění. Studenti by měli o problematice diskutovat, ale také navrhovat vlastní umělecký výzkum ve formě spekulativní fikce. Absolvování kurzu přispěje ke schopnosti studentů orientovat se v komplexním prostředí současné globální umělecké teorie i praxe, a obohatí jejich schopnost interdisciplinárního a antidisiplinarního myšlení a tvorby (práce).

Základní literatura

HLAVAJOVA, Maria. Posthuman Glossary. Editor Rossi BRAIDOTTI. Londýn: Bloomsbury Academic, 2018. ISBN 978-1-350-03025-1. (EN)
LATOUR, Bruno. Down to Earth: politics in the new climatic regime. Přeložil Catherine PORTER. Cambridge: Polity, 2018. ISBN 978-1-5095-3057-1. (EN)

Doporučená literatura

AGAMBEN, Giorgio (HELLER-ROAZEN, Daniel, ed.). Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Stanford University Press, 2000. ISBN 9780804732789 (EN)
AVANESSIAN, Armen and Andreas TOPFER. Speculative Drawing: 2011–2014. Sternberg press 2014. ISBN 978-3-95679-044-7 (EN)
BRATTON, Benjamin H. The stack: on software and sovereignty. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2015]. ISBN 9780262029575. (EN)
DUNNE, Anthony a Fiona RABY. Speculative everything: design, fiction, and social dreaming. London: The MIT Press, [2013]. ISBN 0262019841. (EN)
DELEUZE, Gilles a Félix GUATTARI. A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia. Přeložil Brian MASSUMI. London: Athlone Press, 1988. ISBN 0-485-12058-5. (EN)
ITŌ, Jōichi a Jeff HOWE. Whiplash: how to survive our faster future. New York, NY: Grand (EN)
Central Publishing, 2016. ISBN 978-1455544592. (EN)
LIGORIO, Deborah. Survival Kits. Sterberg Press 2013 ISBN 978-3-95679-018-8 (EN)
MORTON, Timothy. Being ecological. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2018]. ISBN 9780262537124 (EN)
PFALLER, Robert. Interpassivity: The aesthetics of delegated enjoyment. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. Incitements. (EN)
YOUNG, L. Machine Landscapes: Architectures of the Post Anthropocene. Wiley, 2019 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je rozdělen do pěti témat/bloků usnadňujících základní orientaci; všechny budou mít hybridní formu, zahrnující přednášky, semináře a individuální tvůrčí práci.

1. Úvod do spekulování: potenciality.
V úvodní části se budeme zabývat texty dotýkajícími se pojmu „potencialit“ a podmínkami, za kterých se může něco stát. Studentky a studenti se seznámí s příklady z dějin umění, ale také z oblastí literatury a designu; budou mít za úkol podniknout svůj vlastní průzkum předmětného pole a představit ostatním příklady spekulativního myšlení.

2. Šílené objekty, které se stávají předmětem filosofie.
V této části předmětu se studenti seznámí s vybraným souborem projektů realizovaných v nedávné době v rámci institucí, jež jsou známé radikálními experimenty na pomezí umění a vědy, jako je MIT Media Lab (Cambridge, MA) nebo Strelka Institute (Moskva).

 

3. Antidisciplinární všechno.
Za hranicemi interdisciplinarity leží anti-disciplinarita. Jako důležitý element v procesu představování si budoucích scénářů o věcech a vztazích umožňuje anti-disciplinarita („víc než jen nahromadění oborů“, jak o ní mluví Joi Ito) nové způsoby přemýšlení a práce, protože se vymyká zaužívaným metodám, rámcům a přístupům k práci.

4. Budoucnost práce.
Se spojením „budoucnost práce“ se setkáváme napříč kontexty. Odkazuje k budoucím podobám práce a pracovišť ve světě neustále proměňovaném demografií, technologiemi či globalizací. Toto téma přivádí k jednomu stolu experty z různých oblastí, kteří se snaží představovat si a diskutovat možné scénáře vývoje, který zahrnuje nejen mezilidské vztahy, ale také vývoj vztahů na ose lidské – nelidské. V rámci konzultantské praxe v RISE SICS Stockholm nashromáždila vyučující mnoho příkladů, v nichž jsou umělecké a designérské přístupy využívány jako výchozí bod k diskuzím o vztahu přítomného a budoucího. V bloku seminářů se budeme pokoušet představit si skutečnost, která by ve své komplexnosti překročila rozšířenou víru/obavu, že roboti a umělá inteligence nás připraví o práci.

5. Krajiny post-antropocénu.
V závěrečném bloku aktivit budeme diskutovat budoucí krajiny – možné politické a architektonické scénáře, v nichž lidé mohou, ale nemusí „své“ planetě dominovat (nebo z ní mohou zcela zmizet).