studijní program

Design

Fakulta: FaVUZkratka: DES_BAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0211P310001

Udělovaný titul: BcA.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.9.2023 - 26.9.2033

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Umění Design a užité umění 100

Cíle studia

Cílem profesně orientovaného bakalářského studijního programu Design je naučit studující základům designového procesu, od teoretického výzkumu a analýzy po vytváření prototypů a prezentaci výsledků. Studující získají znalosti z oblastí grafického designu, interaktivního designu, produktového designu, designu herních médií a dalších příbuzných disciplín. Naučí se prezentovat své ideje, vést diskuse a komunikovat s ostatními členy týmu. V rámci výuky budou používat širokou škálu softwarových nástrojů pro tvorbu ve 2D a 3D prostředí, získávat znalosti v oblasti digitálních technologií, jako jsou například 3D tisk, CNC frézování a další. Program nabízí studujícím v rámci povinné praxe spolupráci s firmami a organizacemi. Profesně orientovaný bakalářský studijní program Design si klade za cíl připravit studující na úspěšnou kariéru v oblasti designu jak v individuální tak týmové praxi.

Profil absolventa

Koncepce profesně orientovaného bakalářského studijního programu Design je zaměřena na rozvoj profesních kompetencí, tvůrčích schopností a kritického myšlení studujících. Absolventky*ti profesně orientovaného bakalářského studijního programu Design disponují podrobnými znalostmi designového procesu a jeho vlivu na společnost a kulturu. Mají teoretické a praktické zkušenosti s tvorbou designových konceptů, jsou schopny*i je kriticky analyzovat a řešit související problémy s různými zainteresovanými stranami. Absolventky*ti mají dobré předpoklady pro kariéru v různých oblastech designové praxe, jako jsou produktový design, grafický design, herní design, design orientovaný na člověka a mnoho dalších. Díky svým schopnostem a vzdělání se mohou uplatnit jako samostatné*í designérky*ři nebo jako členky*i designérských týmů.

Odborné znalosti absolventek*tů
• Znají historii i současný stav a perspektivy oboru.
• Orientují se v místním i mezinárodním kontextu designérské praxe, znají významné osobnosti, studia atd.
• Mají schopnost kritického myšlení, analytického a strategického plánování a řešení designových problémů.
• Znají metodologii designového procesu, umí na základě získaných znalostí volit mezi různými přístupy v závislosti na kontextu, povaze zadání aj.
• Vědí, jak komunikovat, prezentovat a spolupracovat s kolegy, klienty a uživateli a jak získat zkušenosti potřebné k vedením týmu.

Odborné dovednosti absolventek*tů
• Mají praktické dovednosti a odborné znalosti v různých oblastech designu, které umí aplikovat v podnikání, v průmyslové sféře, v oblasti kulturní produkce, ve společensky prospěšných projektech a dalších oblastech souvisejících s designem.
• Ovládají procesy navrhování, výroby a prezentace vlastních designových projektů.
• Umí navrhovat a implementovat udržitelná a ekologicky šetrná řešení.
• Umí aplikovat etické a profesionální standardy oboru ve své praxi.
• Disponují dovednostmi v oblasti inovací, umí se připravit na samostatnou kariéru designérek*rů.

Obecné způsobilosti absolventek*tů
• Schopnost vést odborně fundovanou diskuzi o vlastní práci, stejně jako oborovou diskuzi o tématech z oblasti designu a umění.
• Schopnost obhájit svou práci jako společensky relevantní.
• Schopnost aplikovat etické a profesionální standardy oboru ve své praxi.
• Připravenost pracovat v multikulturním prostředí.
• Připravenost dále se vzdělávat a rozvíjet získané znalosti a dovednosti.

Charakteristika profesí

Z hlediska uplatnění jsou absolventky*ti profesně orientovaného bakalářského studijního programu Design připraveny*ni pro kariéru v různých oblastech designérské a kreativní praxe. Díky svým schopnostem a vzdělání se mohou uplatnit jako samostatné*ní designérky*ři nebo členky*ni designérských týmů a studií. Uplatnění nachází v široké oblasti kulturní produkce (polygrafie, filmový, televizní a herní průmysl, galerijní provoz atd.) a ve vybraných oblastech průmyslu. Mohou rovněž působit v pedagogických profesích, případně v dílenských pozicích na uměleckých školách.

Podmínky splnění

Obecné podmínky pro úspěšné ukončení studia jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem VUT. Pro úspěšné ukončení studia v programu je třeba získat 240 kreditů, z toho minimálně 120 kreditů za povinné předměty a aspoň 52 kreditů za povinně volitelné předměty. Studijní program je ukončen Státní závěrečnou zkouškou skládající se ze dvou zvlášť hodnocených částí – Státní zkoušky z dějin a teorie designu a prezentace a obhajoby praktické Diplomové práce. Obsahem Státní zkoušky z dějin a teorie designu je ústní prezentace dvou otázek, z nichž každá patří k jinému ze dvou okruhů (1. dějiny a teorie designu, 2. média a technologie designu). Studující si otázky vybírají předem pod vedením přidělených konzultantek a konzultantů a připravují si je formou písemných tezí (v rozsahu max. 5 normostran). Diplomová práce je praktickým autorským projektem, ve kterém studující prokazují schopnost samostatné kreativní činnosti.

Vytváření studijních plánů

Studium na Fakultě výtvarných umění VUT se řídí Studijním a zkušební řádem VUT a pro jeho evidenci je využíván Informační systém VUT. Samotné vytváření studijních plánů se řídí vnitřním předpisem univerzity – Řádem studijních programů VUT.
Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Design je 4 roky a je stanovena s ohledem na předpokládanou studijní zátěž, obsah a cíl studia a profil absolventky*ta. Tomu odpovídá rovněž kreditové ohodnocení předmětů stanovené v souladu s ECTS. Studijní plán je rozvržen do 8 semestrů ve 4 akademických rocích. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 240 ECTS kreditů. Doporučený roční studijní plán je stanoven na 60 kreditů, pro postup do dalšího ročníku nicméně postačuje 50 získaných kreditů. Délka vyučovací hodiny je 50 minut. Předměty ve studijním plánu jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Celkový úhrn kreditů za povinné předměty je 163 (z toho 123 kreditů připadá na předměty profilujícího základu). Skupiny povinně volitelných předmětů jsou s výjimkou 5. semestru, v němž studující absolvují povinnou odbornou praxi, a 8. semestru dedikovanému především realizaci bakalářské práce, situovány ve všech semestrech studia. S výjimkou 7. semestru, kde jsou to 4 kredity, je minimum kreditů potřebných pro splnění skupiny 6. Minimálně tak studující musí v rámci povinně volitelných předmětů získat 34 kreditů. Skupiny povinně volitelných předmětů jsou strukturovány tak, že v prvních semestrech obsahují především předměty spojené se získáváním základních oborových dovedností a ve vyšších semestrech studia začínají přibývat předměty teoretičtější povahy a předměty umožnují výraznější individualizaci průchodu studiem. Nabídka volitelných předmětů je ve studijním plánu ponechána vysoká, předměty jsou zpravidla nabízeny v daném semestru v celém průběhu studia, aby studující mohli své zájmy daným směrem rozvíjet tehdy, kdy to pro ně bude vhodné. Ve studijním plánu jsou nabízeny volitelné kurzy anglického jazyka, ukončené jak zápočtem, tak zkouškou. Studujícím je v průběhu bakalářského studia uložena povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka na úrovni alespoň B1, pokud se neprokáží dokladem o již vykonané zkoušce na stejné úrovni.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studujícím se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici rektora č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studujícím jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventky*ti programu mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu Design akreditovaného na FaVU VUT, ale také na jiných magisterských nebo navazujících magisterských programech akreditovaných na univerzitách v ČR (např. AVU, UMPRUM, FUD UJEP apod.) nebo v zahraničí.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů