Detail předmětu

Španělština pro začátečníky 2

FEKT-XPC-ESP2Ak. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na Španělština 1, rozšiřuje komunikativní schopnosti, uvádí nové jazykové jevy a rozvíjí již získané jazykové dovednosti: užití slovní zásoby a gramatických struktur v komunikaci, nácvik poslechu s porozuměním s využitím náročnějších audio i video materiálů a nácvik porozumění textu s využitím slovníku. Budou zapůjčeny originální španělské učebnice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti z kursu HSP1, příp. jemu ekvivalentní znalosti španělského jazyka.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou úspěšného zakončení kursu je 75% aktivní účast ve výuce, průběžné plnění úkolů zadaných během kursu učitelem a složení  testu  a závěrečné zkoušky. 1) Semestrální test tvořící 40% celkového hodnocení - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru (max.40 a min. 20 bodů ). 2) Závěrečná zkouška tvořící 60% celkového hodnocení(max.60 a min. 30 bodů): - čtení s úkoly - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu - poslech s úkoly - ověřuje schopnost porozumět mluvené španělštině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozvinout jazykové dovednosti získané v kursu HSP1.
Student dosáhne rozšíření jazykových dovedností ve španělštině na úroveň mírně pokročilou.Student získá další znalosti španělské gramatiky. Student se naučí a bude schopen použít další slovní zásobu a španělsky komunikovat v běžném životě, a to ve všech třech časových rovinách.
Student bude schopen se orientovat v jednoduchém psaném textu za pomoci slovníku.

Základní literatura

KRÁLOVÁ-KULLOVÁ, Jana. ¿Fiesta! 1: španělština pro střední a jazykové školy : nueva edición. 3., dopl. a upr. vyd. Plzeň: Fraus, 2011-. ISBN 978-80-7238-096-1.
videokursy Apartamento para dos, Este país
CASTRO VIUDEZ, Francisca. Ven 1. Madrid: Eldesa, 1990. ISBN 8477110476.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-APE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.úvod, opakování, sloveso hay
2.ukazovací zájmena,složený minulý čas
3.rozkazovací způsob, další nepravidelná slovesa, měsíce, nepřízv.osob.zájmena
4.kvantifikace, předmět ve větě, další číslovky
5.další zájmena,krác.infinitivem,rozkaz.způs.II
6.míry,váhy, zbytek číslovek, neurč.zájmena
7.budoucí čas, příslovce způsobu
8.stupňování přísloví, srovnávání, superlativ absolutní
9.osobní zájmena, podmiňovací způsob
10.další nepravidelná slovesa, cada, todo
11.jednoduchý min.čas, dvojí zápor ve větě
12.opakování
13. test
13.semestrální test