Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky 1

FEKT-XPC-FR1Ak. rok: 2022/2023

V seminářích bude kladen důraz na osvojení komunikačních dovedností (výslovnost, ústní interakce, poslech, čtení a psaní), základů francouzské gramatiky a rozvoj slovní zásoby. Výuka jazyka bude vhodně propojena s francouzskými reáliemi.  V průběhu semestru budou probrány Unités 1-4 učebnice Inspire 1 obsahující následují gramatické a lexikální jevy:

- Gramatika: osobní zájmena, člen určitý a neurčitý, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, slovesa být a mít, přítomný čas sloves 1. třídy, rod podstatných a přídavných jmen, množné číslo přídavných jmen, sloveso aller, vazba il y a.

- Slovní zásoba: pozdravy, představení se, abeceda, čísla, základní pokyny ve škole, země a národnosti, dny v týdnu, měsíce, roční období, rodina, povolání, vzhled, charakter, oblečení, sport a volný čas, orientace ve městě.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student/ka získá znalosti základů francouzské gramatiky, bude vybaven/a základní slovní zásobou a schopen/schopna porozumět základním každodenním francouzským frázím a vhodně na ně reagovat.

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování kombinují aktivní účast na seminářích (konverzace, role play, procvičování gramatiky a slovní zásoby, využívání audiovizuálních prostředků a pravidelné testování předchozího učiva) s domácí přípravou - samostudiem.

 

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem v podobě písemného testu, který pokrývá slovní zásobu a gramatiku probranou v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat min. 50 % bodů. K testu budou připuštěni pouze studenti splňující požadavky na docházku (75% účast na cvičeních).

 

Osnovy výuky

1. Úvod, Unité 1: Leçons 1-2

2. Unité 1: Leçon 3 + Unité 2: Lesson 4

3. Unité 2: Leçons 5-6

4. Unité 3: Leçons 8-9

5. Unité 3: Leçons 10-11

6. Slovesa v praxi: Časování sloves 1. třídy (-ER) v přítomném čase + slovesné fráze

7. Praktická francouzština: Au café/Au restaurant

8. Unité 4: Leçon 12

9. Unité 4: Leçon 13

10. Unité 4: Leçon 14

11. Unité 4: Leçon 15 – Projet pratique (Itinéraire dans une ville)

12. Opakování

13. Zápočtový test

  

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentek a studentů se základy gramatiky a slovní zásoby na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tak aby absolventi kurzu měli adekvátní jazykové kompetence a obstáli v jednoduchých komunikačních situacích při cestování, studiu či práci.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní 75% účast na cvičeních (studenti mohou zameškat nejvýše 3 semináře).

 

Základní literatura

Le Bougnec, Jean-Thierry a Marie-José Lopes. Inspire 1: Méthode de français A1. Hachette, 2020. ISBN 978-2-01-513575-5. (FR)

Doporučená literatura

Pravdová, Marie a Miroslav Pravda. Francouzština nejen pro samouky. Třetí vydání. Voznice: Leda, 2021. ISBN 978-80-7335-755-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning