Detail předmětu

Pokroky ve fyzikální chemii

FCH-DCA_PFDAk. rok: 2022/2023

Vybrané kapitoly z pokročilé fyzikální chemie, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Studenti při studiu vybraných částí z Fyzikální chemie získají potřebné znalosti, které využijí při vypracování disertační práce.

Prerekvizity

Základní znalosti z chemické termodynamiky, chemické kinetiky, elektrochemie, nauky o struktuře hmoty. Znalost angličtiny, umožňující studium odborné literatury.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení formou známky je provedeno na základě posouzení průběhu přednášky po stránce její prezentace po stránce odborné a formální, jakož i úrovně odpovědí posluchače v rámci diskuse garant předmětu.

Osnovy výuky

Termodynamika směsí, zejména roztoků včetně micelárních nebo makromolekulárních.
Základy nerovnovážné termodynamiky.
Elektrické vlastnosti molekul, interakce mezi molekulami.
Kinetika složitých chemických reakcí, plazmatických procesů.
Teorie chemické kinetiky.
Homogenní a heterogenní katalýza.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby posluchač mohl na základě studia doporučené literatury a následné prezentaci formou přednášky dokázat, že chápe fyzikálně-chemickou podstatu jevů, bezprostředně souvisejících s tematem disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Základní literatura

ATKINS, P., DE PAULA, J. Fyzikální chemie. Praha: VŠCHT, 2013. (CS)

Doporučená literatura

ATKINS, P., DE PAULA, J.Atkins' Physical Chemistry. 9th edition. Oxford: Oxford University Press, 2010. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech