Detail předmětu

Operativní Management výroby

FP-BomvPAk. rok: 2022/2023

Studenti budou schopni aktivně se podílet na tvorbě výrobního systému podniku a osvojí si základní znalosti výrobních prvků a aktivit,s jejich hodnocením. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro využívání výrobního managementu v praxi.
Obsah přednášek:
• Úvod do managementu výroby, základní pojmy
• Operativní řízení výroby
• Výrobní kapacita
• Výrobní systém a jeho projektování
• Průběžná doba výroby
• Plánovací činnost s využitím normativní základny
• Technická obsluha výroby
• Monitoring a hodnocení efektivnosti výrobního procesu
Obsah cvičení:
Cvičení navazují na odpřednášenou látku. Výpočty jednotlivých charakteristik jsou řešeny formou případových studií s využitím systému prediktivní simulace výrobních a logistických procesů a systémem MES.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni aktivně se podílet na tvorbě výrobního systému podniku a osvojí si základní znalosti výrobních prvků a aktivit,s jejich ekonomikou a hodnocením. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro využívání výrobního managementu v praxi.

Prerekvizity

Předmět navazuje a aplikuje doposud získané znalosti z oblasti ekonomie, obchodování, technické přípravy výroby, informačních technologií, úvod do materiálových věd a inženýrství, matematiky I+II.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
účast na cvičeních; splnění úkolů, odevzdání a presentace případové studie v požadovaném rozsahu a formě.
Zkouška má písemnou a ústní část:
Písemná část obsahuje příklady a ústní část ověřuje schopnosti studenta porozumět a aplikovat základní teoretické znalosti výrobního managementu.

Osnovy výuky

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Seznamuje s provozními, technickými, organizačními přístupy a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a výrobních výstupních prvků výrobních procesů ve vazbě na digitalizaci výroby. Seznamuje s prostředky využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě.
Studenti budou schopni aktivně se podílet na tvorbě výrobního systému podniku a osvojí si základní znalosti výrobních prvků a aktivit,s jejich hodnocením. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro využívání výrobního managementu v praxi.
Obsah přednášek:
1 - Úvod do managementu výroby, základní pojmy
2 - Operativní řízení výroby
3-4 - Výrobní kapacita
5-6 -Výrobní systém a jeho projektování
7-8 - Průběžná doba výroby
9-10 - Plánovací činnost s využitím normativní základny
11-12 - Technická obsluha výroby
13- Monitoring a hodnocení efektivnosti výrobního procesu
Obsah cvičení:
Cvičení navazují na odpřednášenou látku. Výpočty jednotlivých charakteristik jsou řešeny formou případových studií s využitím systému prediktivní simulace výrobních a logistických procesů a systémem MES.

Vazba předmětu na laboratoř LAPROCO:
- poznání jednotlivých prvků digitalizace využitelných v průmyslové praxi v malých a středních podnicích,
- srovnání prostředí v praxi s podmínkami v odborné laboratoři,
- využití integrace softwarových produktů pro realizaci požadavků zákazníků z hlediska času, nákladů a jakosti,

Učební cíle

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Seznamuje s provozními, technickými, organizačními přístupy a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a výrobních výstupních prvků výrobních procesů ve vazbě na digitalizaci výroby. Seznamuje s prostředky využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučována pro získání znalostí pro cvičení.
Docházka na cvičení může být nahrazena odevzdáním zadaných úkolů, případně dodatečnými konzultacemi s vyučující. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování případové studie v polovině semestru.

Základní literatura

KAVAN, M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, 424s., ISBN 80-247-4099-5
JUROVÁ,M. Řízení výroby. Brno, Akademické nakladatelství s.r.o. 2011 s.219, ISBN 978-80-214-4370-9
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9
TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby. 2. vyd. Praha GRADA 2000, 408s. ISBN 80-7169-955-1
MAKOVEC, J. Organizace a plánování výroby. 1.vyd. Praha VŠE 1998. 274s. ISBN 80-7079-171-3
JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 254 s. ISBN 978-80-247-5717-9

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning