Detail předmětu

Mezinárodní zdanění příjmů

FP-UmzpPAk. rok: 2022/2023

Předmět završuje znalosti daňové problematiky v oblasti daní z příjmů. Náplní předmětu je problematika mezinárodního zdanění příjmů. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou mezinárodního dvojího zdanění a nástroji sloužícím k jejímu omezení. Pozornost je částečně věnována i legislativní úpravě na úrovni Evropské unie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát pravidla mezinárodního zdaňování příjmů obsažená jak ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, tak v příslušné české právní úpravě. Studenti rovněž znají povinnosti daňových subjektů váznoucí k mezinárodnímu zdaňování příjmů v České republice.

Studenti budou schopni identifikovat povinnosti spojené se zdaňováním příjmů daňových rezidentů a nerezidentů ČR a dále v jednodušších případech určit jejich výslednou daňovou povinnost.

Studenti budou umět intepretovat a aplikovat základní normy mezinárodního zdaňování příjmů obsažené ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění a v českém zákoně o daních z příjmů. Studenti budou umět navrhnout a využít prostředky daňové optimalizace při mezinárodním zdaňování příjmů.

Prerekvizity

Znalost problematiky zdaňování příjmů fyzických a právnických osob.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základní principů a pravidel obsažených v příslužné právní úpravě. Výklad je prokládám příklady a jejich počítáním za asistence studentů.Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.

Zakončení předmětu písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí:

1. Písemný test (test obsahuje 15 otázek se 3 možnými odpovědmi (A, B, C); pouze jedna odpověď je správná). Je zapotřebí získat minimálně 50% možných bodů (tj. min. 8 bodů z 15). Test trvá 15 minut.
- správná odpověď (1 bod)
- neodpovězeno (0 bodů)
- nesprávná odpověď (- 1 bod)

2. Příklady – max. 30 bodů (75 min.)
- řešení početních příkladů demonstrujících obeznámenost s problematikou a schopnost praktické aplikace získaných poznatků
- vždy obsažen jeden komplexnější příklad na určení výsledné daňové povinnosti daňového rezidenta dosahujícího zahraničních příjmů
- je zapotřebí získat alespoň 50% možných bodů (tj. 15 bodů z 30)

Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Osnovy výuky

1. Mezinárodní zdaňování příjmů – obecný úvod (základní pojmy, legislativní úprava, specifika v rámci EU, subjekty figurující v mezinárodním zdaňování příjmů, tax avoidance vs tax evasion, BEPS)
2. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (význam, cíle, modelové smlouvy, struktura smluv, působnost, princip podmíněné aplikační přednosti).
3. Daňová rezidence a její určování, daňoví rezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně), daňoví nerezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně); kurzové přepočty
4. Zdaňování příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR (povinnosti plátce, povinnosti poplatníka, možnosti daňové optimalizace daňových nerezidentů ČR v porovnání s daňovými rezidenty ČR)
5. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z užívání nemovitého majetku, zisky ze zcizení majetku, příjmy ze závislé činnosti.
6. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z tantiém, příjmy veřejně vystupujících umělců a sportovců, penze.
7. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - zdaňování příjmů stálé provozovny.
8. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - dividendy, úroky a licenční poplatky.
9. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění (principy, popis, § 38f zákona o daních z příjmů, zakotvení metod ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění).
10. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - aplikace metod zamezení dvojího zdanění, daňová optimalizace u daňového rezidenta.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili nejen teroretické základy problematiky mezinárodního zdaňování příjmů, ale i schopnost praktické aplikace získaných poznatků. K tomu je zapotřebí znalostí principů mezinárodního zdaňování příjmů a dále pak konkrétních pravidel obsažených jak ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, tak i v příslušné české právní úpravě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná.

Základní literatura

SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-688-5. (CS)
VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Cizinci a daně: zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR : zaměstnání, podnikání, příjmy členů statutárních orgánů, pronájem, kapitálové příjmy, ostatní příjmy, sociální zabezpečení v EU. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-126-1. (CS)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. (CS)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p. (CS)
Týč, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7., přepracované a aktualizované vyd. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-243-1. (CS)

Doporučená literatura

OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g972ee-en.  (EN)
Nováková, Lenka a Králová, Daniela. Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-233-6. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezinárodní zdaňování příjmů – obecný úvod (základní pojmy, legislativní úprava, specifika v rámci EU, subjekty figurující v mezinárodním zdaňování příjmů, tax avoidance vs tax evasion, BEPS)
2. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (význam, cíle, modelové smlouvy, struktura smluv, působnost, princip podmíněné aplikační přednosti).
3. Daňová rezidence a její určování, daňoví rezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně), daňoví nerezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně); kurzové přepočty
4. Zdaňování příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR (povinnosti plátce, povinnosti poplatníka, možnosti daňové optimalizace daňových nerezidentů ČR v porovnání s daňovými rezidenty ČR)
5. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z užívání nemovitého majetku, zisky ze zcizení majetku, příjmy ze závislé činnosti.
6. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z tantiém, příjmy veřejně vystupujících umělců a sportovců, penze.
7. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - zdaňování příjmů stálé provozovny.
8. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - dividendy, úroky a licenční poplatky.
9. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění (principy, popis, § 38f zákona o daních z příjmů, zakotvení metod ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění).
10. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - aplikace metod zamezení dvojího zdanění, daňová optimalizace u daňového rezidenta.

eLearning